Công văn 904/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
95
lượt xem
6
download

Công văn 904/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 904/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc cho vay thuế giá trị gia tăng nằm trong tổng giá thanh toán tiền mua vật tư, hàng hoá, dịch vụ mua vào

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 904/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña N g © n  h µ n g   h µ  n íc Vi Öt n a m   N sè 904/CV­N H N N 1   n g µy  23­9­1999 V Ò  viÖc  h o  vay thu Õ  gi¸ c  trÞ gia t¨ng  n» m  trong  æ n g    thanh to¸n tiÒn  u a  v Ët  t gi¸ m t,  h µ n g  h o¸, Þ c h  vô  m u a   o  d vµ KÝnh    göi:C¸c  chøc  dông tæ  tÝn  VÒ  viÖc    Tæ chøc  tÝn dông  cho kh¸ch hµng    vay phÇn thuÕ      gi¸trÞ gia  t¨ng n»m     trong tæng      gi¸thanh to¸n tiÒn    mua    , hµng  vËt t  ho¸,dÞch  mua     vô  vµo ph¶itr¶cho      ngêib¸n,Ng©n      hµng Nhµ    ý  níccã  kiÕn  sau: nh  1. Quy    ®Þnh  TCTD   kh«ng  îccho  ®   vay  "Sè  tiÒn thuÕ    ph¶inép" t¹ §iÓm       i   a, Kho¶n      2, §iÒu  Quy  9  chÕ  cho vay cña TCTD       ®èi víikh¸ch hµng    ban  hµnh  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh   324/1998/Q§­ sè  NHNN1   ngµy 30/9/1998 cña  Thèng  ®èc  Ng©n  hµng  Nhµ      dông      níc lµ ¸p  ®èi víiviÖc TCTD  cho vay      ®èi víikh¸ch  hµng    ®Ó nép  thuÕ    trùctiÕp cho    NSNN. 2. Kho¶n    thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng trong tæng      gi¸thanh    to¸ntiÒn mua     , vËt t  hµng    ho¸,dÞch  mua  vô  vµo    mµ kh¸ch hµng    ph¶itr¶cho      ngêib¸n    kh«ng  thuéc   ®èi îng  t h¹n  chÕ  cho  vay  i t¹ quy ®Þnh  nªu    trªnTCTD   xem  xÐt,quyÕt    ®Þnh  vµ chÞu  tr¸chnhiÖm     trong viÖc    cho  vay    së  trªnc¬  b¶o  ®¶m  hiÖu qu¶  thu  vµ  håi® îcvèn.     Ng©n  hµng Nhµ    níc th«ng b¸o        ®Ó c¸c Tæ chøc tÝn dông biÕt vµ    thùc  hiÖn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản