intTypePromotion=1

Công văn 9079/BKH-QLDA của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
51
lượt xem
2
download

Công văn 9079/BKH-QLDA của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 9079/BKH-QLDA của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xác nhận Danh mục hàng hoá nhập khẩu điều chỉnh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 9079/BKH-QLDA của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  é   Õ   o¹ch vµ § Ç u  t S è  9079/B K H­Q L D A   B K h n g µ y 26  th¸ng 12 n¨ m   1998 V Ò  viÖc  x¸c n h Ë n   a n h  m ô c   D h µ n g  h o¸ n h Ë p  k h È u  ®i Ò u  ch Ø n h  c ña c¸c d o a n h  n g hi Ö p   cã vèn ® Ç u  t n íc n g o µi KÝnh    ­ Uû  göi:    ban nh©n d©n    c¸c tØnh, thµnh    phè    trùcthuéc Trung ­ ¬ng  ­C¸c    Ban  qu¶n    lýkhu  c«ng  nghiÖp  cÊp  tØnh. Thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh  cña  Thñ íng  t ChÝnh  phñ, Bé    Th¬ng    uû  m¹i ®∙  quyÒn  cho  ban  Uû  nh©n  d©n    c¸c tØnh, thµnh    phè    trùcthuéc Trung ¬ng vµ  mét  Ban  sè  qu¶n    lýkhu c«ng nghiÖp  cÊp tØnh    xÐt duyÖt  ho¹ch  qu¶n  kÕ  vµ  lýho¹t®éng      xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  cho    c¸c doanh nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      t níc ngoµi,   hîp t¸ckinh doanh    së      bªn      c¸c   trªnc¬  hîp ®ång. Nh»m   tiÕp    tôc ®¬n  gi¶n ho¸ thñ    tôc ®Çu   , t¹o ®iÒu  t    kiÖn  thuËn    lî vµ  i gi¶iquyÕt    nhanh  chãng  thñ    tôc nhËp  khÈu  cña    c¸c doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      t níc ngoµi vµ      c¸c bªn  doanh, sau    hîp    khithèng  nhÊt  kiÕn        ý  víic¸c Bé Th¬ng      m¹i,Tµi chÝnh  Tæng   vµ  côc  H¶i quan. Bé      KÕ ho¹ch  §Çu   híng  vµ  t dÉn  viÖc    x¸c nhËn  ®¨ng  danh  ký  môc  hµng    ho¸ nhËp  khÈu ®iÒu  chØnh  cña  c¸c doanh    nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµivµ      c¸c bªn   hîp doanh  íc®©y   tr   quy  ®Þnh   t¹ Th«ng   01/LB  i tsè  ngµy 31/10/1995 cña  ªnBé    li   Th¬ng     m¹i,TµichÝnh  Uû ban  Nhµ    hîp t¸cvµ  nícvÒ      ®Çu      t­ nay    KÕ   lµBé  ho¹ch vµ    §Çu   Tæng   tvµ  côc    H¶i quan,nay    thùc hiÖn  sau:   nh    1. Khi Uû      ban  nh©n  d©n    c¸c tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng xem  xÐt phª duyÖt  ho¹ch  kÕ  nhËp  khÈu hµng    ho¸ theo  quyÒn  uû  cña  Th¬ng  Bé  m¹itrong tr     êng      hîp c¸cdoanh  nghiÖp  ®¨ng  danh  ký  môc hµng    ho¸ nhËp khÈu  ®iÒu  chØnh  theo  quy  ®Þnh  i t¹ Th«ng   ªnBé      tli   nãitrªn, KÕ    Bé  ho¹ch vµ    §Çu  t ®Ò  nghÞ  ban  Uû  nh©n  d©n    c¸c tØnh,thµnh    phè  giao Së      KÕ ho¹ch  §Çu   vµ  t xem       xÐt,x¸cnhËn  lµm  së    Th¬ng    c¬  ®Ó Së  m¹itr×nh Uû    ban  nh©n  d©n tØnh  phª duyÖt.   2. Ban    qu¶n    lýkhu c«ng nghiÖp cÊp tØnh    tù xem  xÐt  quyÕt  vµ  ®Þnh  viÖc nhËp khÈu hµng ho¸ theo  quyÒn  uû  cña  Th¬ng    Bé  m¹i ®èi      víitÊt c¶  doanh nghiÖp khu c«ng  nghiÖp, khu    chÕ  xuÊt    trong  kÓ c¶  c¸c  êng    tr hîp ®iÒu chØnh danh môc hµng    ho¸ nhËp khÈu. 3. Trêng      hîp Ban qu¶n    lýkhu c«ng nghiÖp  cÊp tØnh cha  îcthµnh    ®   lËp hoÆc   ® îcthµnh  nhng  ®∙    lËp  cha  îcBé  ®   Th¬ng    quyÒn, Uû  m¹i uû    ban  nh©n  d©n tØnh  thùc hiÖn viÖc phª duyÖt    kÕ ho¹ch nhËp  khÈu, nh    quy  ®Þnh    t¹i môc  1. 4. C¸c  êng  tr hîp cÇn  ®¨ng  danh  ký  môc  hµng ho¸ nhËp  khÈu ®iÒu  chØnh  ® îc quy ®Þnh  t¹ Th«ng t ªn  nãi i  li  Bé  trªn vµ t¹ QuyÕt ®Þnh  sè  i 0321/1998/Q§­ BTM   ngµy  3­ 14­ 1998 cña  Th¬ng    Bé  m¹ithùc hiÖn    së:   trªnc¬  ­Môc        tiªuho¹t®éng  cña  doanh  nghiÖp  quy  ®Þnh    t¹ GiÊy  i phÐp  ®Çu  ; t ­Gi¶itr×nh kinh tÕ  thuËttrong hå  tr×nh xincÊp          kü      s¬      GiÊy  phÐp  ®Çu  . t  GiÊy  phÐp ®iÒu  chØnh:
  2. 2 ­ Lý  xin ®iÒu    do    chØnh, bæ     sung danh môc hµng ho¸ nhËp khÈu (nh  ®Ó  ®¶m  b¶o  c«ng  vÒ  nghÖ,  chÊt l   gi¸thµnh   îng vµ    s¶n  phÈm,  kh¶  n¨ng c¹nh  tranhtrªnthÞ  êng,b¶o  m«i      tr   vÖ  sinhm«i  êng.. )   tr .; ­T×nh    h×nh  thùc hiÖn    viÖc  nhËp  khÈu; ­Danh    môc  hµng      ho¸ xin®iÒu  chØnh, bæ     sung. ViÖc cho  phÐp nhËp khÈu m¸y  mãc, thiÕtbÞ  qua  dông      ®∙  sö  thùc hiÖn    theo quy ®Þnh  t¹ c¸c QuyÕt ®Þnh  sè 2019/1997/Q§­ i BKHCN MT  ngµy  1/12/1997  sè  vµ  491/1998Q§­ BKHCN MT  ngµy 29/4/1998 cña  Khoa  Bé  häc,  C«ng  nghÖ  M«i  êng. vµ  tr 5. Uû    ban  nh©n  d©n    c¸c tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung ¬ng  Ban  vµ  qu¶n    lýkhu  c«ng  nghiÖp cÊp  tØnh quy ®Þnh  thÓ  niªm  cô  vµ  yÕt c«ng khai  c¸c thñ        tôc x¸c nhËn, phª    duyÖt danh  môc  nhËp khÈu  hµng ho¸;®ång      thêi th«ng  b¸o  i   tí  c¸c doanh  nghiÖp thuéc  ph¹m    vi qu¶n    lý cña m×nh  nh»m     gi¶i quyÕt nhanh    chãng        c¸cthñ tôcnhËp  khÈu cña    c¸cdoanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu   tnícngoµivµ    hîp doanh.       c¸cbªn    Trong  qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu  víng  ¾c,        cã  m ®Ò nghÞ    Uû ban nh©n  d©n    c¸c tØnh, thµnh    phè    trùcthuéc Trung ¬ng  c¸c Ban  vµ    qu¶n    lýkhu c«ng  nghiÖp  cÊp  tØnh  ph¶n  cho  KÕ   ¸nh  Bé  ho¹ch vµ    §Çu     t®Ó kÞp    lý. thêixö 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản