intTypePromotion=1

Công văn 913/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Hue Man | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
82
lượt xem
6
download

Công văn 913/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 913/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn tổ chức tham vấn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 913/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé tµi chÝnh - tæng côc h¶i quan sè 913/TCHQ-KTTT ngµy 11 th¸ng 03 n¨m 2005 vÒ viÖc híng dÉn tæ chøc tham vÊn KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Qua b¸o c¸o cña mét sè Côc H¶i quan ®Þa ph¬ng vµ kiÕn nghÞ cña doanh nghiÖp th× hiÖn nay c«ng t¸c tham vÊn ®ang tån t¹i mét sè vÊn ®Ò ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ. §Ó kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i nµy, Tæng côc H¶i quan híng dÉn thùc hiÖn nh sau: 1. §èi víi c¸c mÆt hµng thuéc diÖn nép thuÕ ngay cã møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu tõ 50% trë lªn, nÕu doanh nghiÖp nhËp khÈu khai b¸o trÞ gi¸ giao dÞch thÊp (thÊp h¬n so víi c¸c th«ng tin vÒ trÞ gi¸ cã s½n t¹i c¬ quan H¶i quan) c¬ quan H¶i quan ®· cã th«ng tin phôc vô cho viÖc tham vÊn th× tæ chøc tiÕn hµnh tham vÊn ngay trong ngµy mµ kh«ng cÇn chê ®Õn 15 ngµy sau khi th«ng quan. NÕu b¸c bá ®îc trÞ gi¸ giao dÞch do doanh nghiÖp khai b¸o th× x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ ngay vµ yªu cÇu doanh nghiÖp nép ®ñ thuÕ (®èi víi l« hµng ph¶i nép thuÕ ngay) míi lµm thñ tôc th«ng quan hµng hãa. 2. Ph©n lo¹i c¸c trêng hîp cÇn ph¶i tæ chøc tham vÊn ®Ó quyÕt ®Þnh h×nh thøc tham vÊn: + Tham vÊn b»ng h×nh thøc tham vÊn trùc tiÕp: ®èi víi c¸c trêng hîp cã møc chªnh lÖch vÒ thuÕ lín h¬n 20 triÖu ®ång (møc chªnh lÖch vÒ thuÕ lµ møc chªnh lÖch gi÷a sè thuÕ nhËp khÈu tÝnh theo møc gi¸ do c¬ quan H¶i quan dù kiÕn x¸c ®Þnh l¹i víi sè thuÕ nhËp khÈu tÝnh theo møc gi¸ giao dÞch doanh nghiÖp ®· khai b¸o víi c¬ quan H¶i quan). + C¸c trêng hîp cÇn tham vÊn cã møc chªnh lÖch vÒ thuÕ nhá h¬n 20 triÖu ®ång th× tæ chøc tham vÊn theo h×nh thøc tham vÊn b»ng v¨n b¶n. 3. §èi víi mÆt hµng cã tÝnh æn ®Þnh gi¸ cao trªn thÞ trêng nÕu nhËp khÈu t¹i mét Côc H¶i quan ®Þa ph¬ng (NK t¹i mét trong c¸c Chi côc thuéc Côc H¶i quan ®Þa ph¬ng ®ã) ®· tæ chøc tham vÊn th× c¸c l« hµng cña mÆt hµng nµy do mét hoÆc nhiÒu doanh nghiÖp nhËp khÈu tiÕp theo trong kho¶ng thêi gian 60 ngµy t¹i cïng Côc H¶i quan ®Þa ph¬ng ®ã (nhËp khÈu t¹i c¸c Chi côc thuéc cïng Côc H¶i quan) sÏ tÝnh thuÕ theo kÕt qu¶ cña lÇn tham vÊn tr- íc ®©y (trong ph¹m vi 60 ngµy kh«ng tæ chøc tham vÊn l¹i ®èi víi c¸c trêng hîp ®· ®îc chÊp nhËn trÞ gi¸ khai b¸o hoÆc tÝnh thuÕ theo møc gi¸ ®· x¸c ®Þnh l¹i cña lÇn tham vÊn tríc). Trêng hîp c¬ quan H¶i quan cã thªm th«ng tin vµ c¬ së ®Ó b¸c bá kÕt qu¶ cña lÇn tham vÊn tríc th× míi tæ chøc tham vÊn cho c¸c l« hµng nhËp khÈu sau nµy. Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè ®îc biÕt vµ thùc hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2