Công văn 9142/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
27
lượt xem
1
download

Công văn 9142/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 9142/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc chính sách thuế đối với hàng hoá cung cấp cho "Dự án bữa trưa học đường"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 9142/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé tµi chÝnh sè 9142 TC/TCT ngµy 3 th¸ng 9 n¨m 2003 vÒ viÖc chÝnh s¸ch thuÕ ®èi víi hµng ho¸ cung cÊp cho “Dù ¸n b÷a tra häc ®êng” KÝnh göi: - C¸c bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ - Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng C¨n cø ý kiÕn chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i C«ng v¨n sè 2315/VPCP-KTTH ngµy 13/5/2003 cña V¨n phßng ChÝnh phñ vÒ thuÕ ®èi víi hµng ho¸ cung cÊp cho Dù ¸n “ThÝ ®iÓm b÷a tra häc ®êng cho häc sinh tiÓu häc c¸c vïng khã kh¨n”, Bé Tµi chÝnh híng dÉn cô thÓ ph¹m vi ¸p dông vµ thñ tôc ®Ó ®îc ¸p dông thuÕ GTGT vµ thuÕ nhËp khÈu nguyªn liÖu, vËt t nh ®èi víi trêng hîp xuÊt khÈu t¹i chç nh sau: 1. C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt trong níc cã ký hîp ®ång víi tæ chøc ®¹i diÖn do Bé N«ng nghiÖp Hoa Kú chØ ®Þnh hoÆc uû quyÒn (gäi t¾t lµ th- ¬ng nh©n níc ngoµi) ®Ó s¶n xuÊt s÷a, níc uèng, b¸nh vµ c¸c s¶n phÈm kh¸c cung cÊp cho c¸c trêng tiÓu häc theo chØ ®Þnh cña th¬ng nh©n níc ngoµi thuéc dù ¸n “B÷a tra häc ®êng” do Bé N«ng nghiÖp Hoa Kú tµi trî ®îc ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ GTGT 0% ®èi víi s¶n phÈm cung cÊp cho dù ¸n vµ ®îc xÐt hoµn l¹i thuÕ nhËp khÈu (nÕu cã) ®èi víi phÇn vËt t, nguyªn liÖu nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm cung cÊp cho dù ¸n nh trêng hîp xuÊt khÈu t¹i chç. 2. §iÒu kiÖn vµ thñ tôc ®Ó ®îc ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ GTGT 0% ®èi víi s¶n phÈm cung cÊp cho dù ¸n. - Hîp ®ång mua b¸n s¶n phÈm cho dù ¸n b÷a tra häc ®êng ký gi÷a doanh nghiÖp s¶n xuÊt trong níc víi th¬ng nh©n níc ngoµi. - Ho¸ ®¬n GTGT xuÊt giao cho th¬ng nh©n níc ngoµi, trªn ho¸ ®¬n GTGT ph¶i ghi râ tªn th¬ng nh©n níc ngoµi, tªn c¸c trêng nhËn hµng vµ ®Þa ®iÓm giao hµng. GiÊy biªn nhËn sè lîng hµng ho¸ cña c¸c trêng tiÓu häc. - Chøng tõ thanh to¸n tiÒn hµng víi th¬ng nh©n níc ngoµi qua Ng©n hµng vµ thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi. §èi víi sè thuÕ GTGT ®Çu vµo cña vËt t, nguyªn liÖu mua vµo hoÆc nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm cung cÊp cho dù ¸n ®îc khÊu trõ vµo sè thuÕ GTGT ®Çu ra cña c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c (nÕu cã) cña doanh nghiÖp. Trêng hîp qu¸ 3 th¸ng mµ doanh nghiÖp vÉn cha khÊu trõ hÕt sè thuÕ GTGT ®Çu vµo th× doanh nghiÖp lµm thñ tôc hå s¬ ®Ò nghÞ c¬ quan thuÕ hoµn thuÕ theo quy ®Þnh. Trêng hîp c¸c doanh nghiÖp kh«ng cã ®ñ thñ tôc, hå s¬ nªu trªn th× kh«ng ®îc ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ GTGT 0%, doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn nép thuÕ GTGT theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ GTGT. 3. §iÒu kiÖn, thñ tôc vÒ thuÕ nhËp khÈu:
  2. 2 a. Doanh nghiÖp nhËp khÈu vËt t, nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm cung cÊp cho dù ¸n “B÷a tra häc ®êng” ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu t¬ng øng ®èi víi phÇn vËt t, nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm cung cÊp cho dù ¸n vµ ph¶i cã ®Çy ®ñ thñ tôc hå s¬ sau: - §Þnh møc tiªu hao nguyªn liÖu, vËt t nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt mét ®¬n vÞ s¶n phÈm cung cÊp cho dù ¸n. Gi¸m ®èc doanh nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¬ së ph¸p lý, tÝnh chÝnh x¸c ®óng ®¾n cña b¶n ®Þnh møc. B¶n ®Þnh møc nµy ph¶i ®îc th¬ng nh©n níc ngoµi ký hîp ®ång mua s¶n phÈm cho dù ¸n “B÷a tra häc ®êng” x¸c nhËn vµ ph¶i ®¨ng ký víi c¬ quan H¶i quan. - Tê khai H¶i quan nguyªn liÖu, vËt t nhËp khÈu. - Th«ng b¸o nép thuÕ nhËp khÈu. - Hîp ®ång uû th¸c nhËp khÈu (nÕu lµ hµng nhËp khÈu uû th¸c) - Hîp ®ång cung cÊp s¶n phÈm cho dù ¸n “B÷a tra häc ®êng” gi÷a doanh nghiÖp s¶n xuÊt trong níc ký víi th¬ng nh©n níc ngoµi. Sau 9 th¸ng (®îc tÝnh trßn lµ 275 ngµy theo lÞch) kÓ tõ ngµy c¬ quan H¶i quan th«ng b¸o thuÕ, doanh nghiÖp s¶n xuÊt s¶n phÈm cung cÊp cho dù ¸n “B÷a tra häc ®êng” ph¶i ®Õn c¬ quan H¶i quan n¬i lµm thñ tôc nhËp khÈu nguyªn liÖu, vËt t ®Ó quyÕt to¸n sè lîng nguyªn liÖu, vËt t nhËp khÈu ®· sö dông s¶n xuÊt s¶n phÈm cho dù ¸n “B÷a tra häc ®êng” vµ sè thuÕ nhËp khÈu t¬ng øng víi nguyªn liÖu, vËt t nhËp khÈu ®· sö dông. Khi quyÕt to¸n thuÕ ph¶i cung cÊp cho c¬ quan H¶i quan ho¸ ®¬n b¸n hµng cho dù ¸n vµ giÊy biªn nhËn sè lîng hµng ho¸ cña c¸c trêng tiÓu häc (b¶n photocopy ho¸ ®¬n b¸n hµng vµ giÊy biªn nhËn cã ®ãng dÊu vµ x¸c nhËn cña doanh nghiÖp). b. Trêng hîp doanh nghiÖp ®· nép thuÕ nhËp khÈu cho sè nguyªn liÖu, vËt t nhËp khÈu dïng ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm cho dù ¸n “B÷a tra häc ®êng” th× ngoµi c¸c ®iÒu kiÖn thñ tôc, hå s¬ nªu t¹i ®iÓm a môc nµy, doanh nghiÖp ph¶i xuÊt tr×nh cho c¬ quan H¶i quan (n¬i lµm thñ tôc nhËp khÈu vËt t, nguyªn liÖu) thªm c¸c hå s¬ sau: - C«ng v¨n ®Ò nghÞ hoµn l¹i thuÕ nhËp khÈu ®èi víi nguyªn liÖu, vËt t nhËp khÈu sö dông s¶n xuÊt s¶n phÈm cung cÊp cho dù ¸n; - B¶n quyÕt to¸n sè nguyªn liÖu, vËt t ®· sö dông s¶n xuÊt s¶n phÈm cho dù ¸n “B÷a tra häc ®êng”. - Biªn lai nép thuÕ nhËp khÈu; - Ho¸ ®¬n b¸n hµng cho dù ¸n vµ giÊy biªn nhËn sè lîng hµng ho¸ cña c¸c trêng tiÓu häc (b¶n photocopy ho¸ ®¬n vµ giÊy biªn nhËn cã ®ãng dÊu vµ x¸c nhËn cña doanh nghiÖp). C¬ quan H¶i quan c¨n cø vµo c¸c chøng tõ nªu trªn kiÓm tra vµ hoµn l¹i sè thuÕ ®· nép cho doanh nghiÖp. c. Trêng hîp doanh nghiÖp nhËp khÈu nguyªn liÖu, vËt t vÒ ®em b¸n hoÆc sö dông kh«ng ®óng môc ®Ých ®· ®îc miÔn thuÕ, hoµn thuÕ nhËp khÈu th× ph¶i truy hoµn sè thuÕ nhËp khÈu ®îc miÔn thuÕ, ®îc hoµn thuÕ vµ bÞ ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ thuÕ theo ph¸p luËt hiÖn hµnh. Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o ®Ó c¸c c¬ quan biÕt vµ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản