intTypePromotion=1

Công văn 92/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
76
lượt xem
7
download

Công văn 92/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 92/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn công tác thẩm định thiết kế cơ sở Dự án xây dựng trụ sở mới Bộ Ngoại giao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 92/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 92/BXD-HĐXD ---------------------------- V/v hướng dẫn công tác thẩm định thiết kế Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2009 cơ sở Dự án xây dựng trụ sở mới Bộ Ngoại giao Kính gửi: Cục quản trị tài vụ – Bộ Ngoại giao Trả lời văn bản số 491/BNG-QTTV ngày 20/5/2009 của Cục quản trị tài vụ – Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Theo quy định tại Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, hiện nay cơ quan quản lý nhà nước chỉ tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở của dự án đầu tư mà không thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở. Do vậy, cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng không thực hiện đóng dấu lên các bản vẽ thiết kế cơ sở. Bộ Xây dựng thông báo để Cục quản trị tài vụ – Bộ Ngoại giao được biết và thực hiện./. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; KT.VỤ TRƯỞNG VỤ HĐXD - Lưu VP, HĐXD (VQT 3). PHÓ VỤ TRƯỞNG Hoàng Thọ Vinh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2