Công văn 9267/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
44
lượt xem
2
download

Công văn 9267/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 9267/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc sử dụng tem thu lệ phí chứng thực

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 9267/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña bé tµi chÝnh sè 9267/TC-TCT ngµy 8 th¸ng 9 n¨m 2003 vÒ viÖc sö dông tem thu lÖ phÝ chøng thùc KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Võa qua, mét sè côc thuÕ ®Þa ph¬ng cã c«ng v¨n ph¶n ¸nh víng m¾c trong viÖc sö dông tem thu lÖ phÝ khi thùc hiÖn c«ng t¸c chøng thùc, Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn nh sau: Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 vµ §iÒu 2 cña ChÕ ®é qu¶n lý sö dông Ên chØ thuÕ ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 30/2001/Q§-BTC ngµy 13/4/2001 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh th× biªn lai thu phÝ, lÖ phÝ, c¸c lo¹i ho¸ ®¬n, tem... ®Òu lµ Ên chØ thuÕ ®îc in theo chØ ®Þnh t¹i c¸c LuËt thuÕ, Ph¸p lÖnh thuÕ vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p quy dïng ®Ó qu¶n lý thu thuÕ, thu phÝ, lÖ phÝ cho Ng©n s¸ch Nhµ níc. §Ó thuËn lîi trong viÖc sö dông Ên chØ thuÕ vµ qu¶n lý chÆt chÏ tiÒn thu lÖ phÝ chøng thùc, Bé Tµi chÝnh híng dÉn sö dông chøng tõ thu lÖ phÝ chøng thùc nh sau: - Khi thu lÖ phÝ c«ng chøng, c¸c Phßng C«ng chøng ph¶i sö dông biªn lai thu phÝ, lÖ phÝ theo híng dÉn t¹i ®iÓm 1d, môc II, phÇn A Th«ng t sè 93/2001/BTC-BTP ngµy 21/11/2001 cña Liªn tÞch Bé Tµi chÝnh - Bé T ph¸p híng dÉn chÕ ®é thu, nép vµ qu¶n lý sö dông phÝ, lÖ phÝ c«ng chøng, chøng thùc. - §èi víi lÖ phÝ chøng thùc th× tuú theo tõng ®iÒu kiÖn cña Uû ban nh©n d©n huyÖn, x· cã thÓ sö dông biªn lai thu lÖ phÝ hoÆc tem lÖ phÝ cho phï hîp. Khi sö dông biªn lai, tem thu lÖ phÝ, c¬ quan thu ph¶i ®¨ng ký víi c¬ quan ThuÕ. §Ò nghÞ Côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè híng dÉn ®¬n vÞ thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh vÒ qu¶n lý, sö dông Ên chØ thuÕ hiÖn hµnh.
Đồng bộ tài khoản