intTypePromotion=1

Công văn 9276/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
53
lượt xem
4
download

Công văn 9276/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 9276/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thủ tục hoàn thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 9276/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  é   µi c h Ý n h   è  9276/TC­T C T  n g µ y 1 th¸ng  B T S 10 n¨ m  2001  vÒ  viÖc thñ tôc h o µ n   thu Õ KÝnh    göi:Tæng  côc    H¶i quan  Bé    TµichÝnh  nhËn  îcC«ng    2052/TM­XNK   ®   v¨n sè  ngµy 17/8/2001 cña    Bé Th¬ng      m¹i vÒ thñ    tôc thanh quyÕt to¸n thuÕ    ®èi    víix¨ng dÇu cung øng  cho tÇu  biÓn    nícngoµi.     vÊn    VÒ ®Ò nµy,Bé      TµichÝnh  ý cã  kiÕn  sau: nh  C¨n  LuËt  cø  thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu; NghÞ     ®Þnh  54/CP  sè  ngµy 28/8/1998 cña ChÝnh  phñ; ®iÓm  1.h,  môc  I, phÇn  E  Th«ng t  sè  172/1998/TT­ BTC   ngµy  22/12/1998  cña  Tµi chÝnh, th×:X¨ng  Bé        dÇu      (lÊy tõ nguån  x¨ng dÇu  nhËp  i t¹m  t¸ xuÊt)do        c¸c doanh  nghiÖp  ®Çu   mèi  nhËp khÈu  b¸n cho  doanh  nghiÖp  cung  øng tµu  biÓn    ®Ó cung  øng cho  tµu biÓn    níc ngoµi ® îc xÐt      hoµn  thuÕ  nhËp  khÈu. Khi nhËp      khÈu  x¨ng dÇu    ®Ó b¸n  cho  c¸c doanh nghiÖp  cung  øng,  doanh nghiÖp  ph¶i nép ®ñ   thuÕ theo  quy  ®Þnh.  Sau    khi doanh  nghiÖp  cung  øng  b¸n  ®∙  x¨ng dÇu  cho  tÇu biÓn    níc ngoµi,doanh    nghiÖp  nhËp  khÈu  lµm        quan    thñ tôc göic¬  H¶i quan    ®Ò nghÞ  hoµn  thuÕ      ®èi víix¨ng dÇu      b¸n cho doanh  nghiÖp cung  øng  cung  ®∙  øng cho  tµu biÓn      nícngoµi. Thñ    s¬  tôc hå  hoµn thuÕ: theo    quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm     1.h,môc    I,phÇn E  Th«ng   172/1998/TT­ tsè  BTC   trªn, nªu   ngoµira doanh      nghiÖp  ph¶ibæ     sung: ­Hîp    ®ång    ho¸ ®¬n  hµng  b¸n  cho  doanh  nghiÖp  cng  øng    tµu biÓn. ­ B¶n  khaicña    kª    doanh  nghiÖp  cung øng tµu biÓn    l       vÒ sè îng,gi¸trÞ x¨ng dÇu  mua  cña doanh  nghiÖp ®Çu   mèi nhËp khÈu  cung  ®∙  øng cho    tµu biÓn    níc ngoµi,chøng  thanh    tõ  to¸n cña      c¸c h∙ng tµu    níc ngoµi.Gi¸m    ®èc  doanh  nghiÖp chÞu  tr¸chnhiÖm  ícph¸p luËtvÒ    tr       b¶n    kª khainµy.   Bé    TµichÝnh  ý  cã  kiÕn    ®Ó Tæng  côc    H¶i quan  îcbiÕtvµ  ®     thùc hiÖn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2