intTypePromotion=1

Công văn 93/CV-TD2 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
61
lượt xem
4
download

Công văn 93/CV-TD2 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 93/CV-TD2 của Ngân hàng Nhà nước về việc chỉ đạo một số nội dung trong công tác tín dụng quý II/97

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 93/CV-TD2 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  93/C V­T D 2  n g µ y   N h s 29 th¸ng 03 n¨ m   1997 v Ò  vi Ö c c h Ø  ®¹ o m é t  è  n é i d u n g  c ô  th Ó  trong c«n g  t¸c Ý n  s  t d ô n g  q u ý  II/97 K Ý nh   öi: g  ­Tæng     Gi¸m  c  ®è (gi¸m  c)    chøc  Ýn  ông  ®è c¸c tæ  td ­Tæng     Gi¸m  c  ®è Tæng   C«ng    µng  ¹c  ¸  ý  ty V b ® qu VN ­Gi¸m  c      ®è chi nh¸nh  © n   µng  µ   íctØnh, thµnh   Ng h Nh n     phè § Ó   iÓn  tr khai m ét  è    s c«ng  Öc  ô  Ó  vi c th trong  c«ng    Ýn  ông  ý  t¸c t d qu II/1997;Thèng  c  ©n   µng  µ   íc®∙  Õt  nh  ét  è  éidung      ®è Ng h Nh n   quy ®Þ m sn  yªu cÇu  Tæng   Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è c¸c  chøc  Ýn  ông; Tæng   tæ  td   Gi¸m  c   ®è Tæng   C«ng    µng  ¹c  ¸  ý  Öt Nam;  ty V b ® qu Vi   Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ©n   µng  Ng h Nhµ   íctØnh,thµnh  è  ùc hiÖn    n    ph th   nh sau: 1/V Ò     chØ    tiªucho  vay  thanh    ïtrõ: to¸nb   Trong  ý  /1997,cho  Ðp      qu II   ph c¸c chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, Ng h Nh n     thµnh  è  îc tiÕp  ôc  ö  ông  ph ®   t sd chØ     tiªucho  vay thanh to¸n bï  õ ®∙  îc   tr   ®   Ng ©n  µng  µ   ícTW   h Nh n   giao trong quý      I/1997 ®Ó   ùc hiÖn.   th   Vô   Ýn  ông  ö  ýviÖc  iÒu  µ  T d x l  ® ho chØ    ¹m  êitõ n¬ithõa  tiªut th       sang  ¬i n  thiÕu  Õu  Çn  Õt)trong  (n c thi   tæng  chØ     tiªu chung  ∙  îc Thèng  c    ®®  ®è phª duyÖt. 2/ V Ò     î cho    dn  vay  i víi Ö   èng  ®è     th h Tæng  c«ng    µng  ¹c ®¸  ý  Öt tyv b   qu Vi   Nam: TiÕp  ôc chØ  o  ùc hiÖn  Öc  ótdÇn    î cho  t  ®¹ th   vi r   dn  vay  i víih Ö   èng  ®è     th Tæng   c«ng    µng  ¹c  ¸  ý  ty v b ® qu theo  chØ   o  ¹  ®¹ t iC«ng v¨n  è  s 807/CV­ NH14   ngµy 26/12/1996 cña  ©n  µng  µ   íc.Riªng thêih¹n  ótd  în Õu    Ng h Nh n       r   n  C«ng    ty Vµng  ¹c ®¸  ý  a  ¬ng    ã  b   qu ®Þ ph qu¸ kh kh¨n,cha  Ó  µn    îctheo  êih¹n    th ho tr¶®   th   30/6/1997  ×  th giao cho    Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  Ng h Nh n     phè xem   Ðt cã  Ó  ×nh Ban  x   th tr   L∙nh  o  ©n  µng  µ   ícTW   ®¹ Ng h Nh n   cho  Ðo  µi k d  thêih¹n nµy  Ë m   Êt ®Õ n      ch nh   30/9/1997. 3/V Ò     cho vay    Êp  èn  ña  ©n  µng  µ   íc t¸ c v c Ng i h Nh n ­ Quý   /1997,Ng ©n   µng  µ   íc xö  ýcho    II   h Nh n   l   vay  i Êp  èn  i  íic¸c t¸ c v ®è v     Tæ  chøc  Ýn  ông  T d trong c¸c tr ng  îp  Ëtsù  ã      ê h th   kh kh¨n vÒ   èn, chñ  Õu  µ  v  y l  cho nhu  Çu  c thu mua  ¬ng  ùc,vµ  ét  è  ôc    l th   m s m tiªukinh  Õ  Çn  Õtkh¸c tc thi     cña  µ   íc(truêng h¬p      Nh n     c¸cTæ chøc  Ýn  ông  T d ph¶ithùc hiÖn  Ö m  ô  ña      nhi vc nhµ  ícgiao nhng  ¹m  êicha  n    t th   huy  ng  îcvèn). ®é ®   ­ ViÖc  ùc  Ön  i Êp  èn    th hi t¸  c v cho      c¸c Tæ chøc  Ýn  ông  îc tËp  td ®  trung  chñ  Õu  ¹ Ng ©n   µng  y ti  h TW,  êng  îp cÇn  Õt, ©n   µng  µ   ícTW   íi tr h  thi  Ng h Nh n   m 
  2. 2 ñy  Òn  quy cho Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ   íc®Þa  ¬ng  ùc hiÖn  Ng h Nh n   ph th   theo  ¬  Õ   i Êp  èn  ∙  c ch t¸ c v ® quy  nh, nhng    ®Þ   ph¶i® îcNg ©n  µng  µ   ícTW      h Nh n   giao chØ    ô  Ó    tiªuc th (b»ng    v¨n b¶n). 4/§èivíi è  î®∙        n   khoanh  ña    ©n  µng  ¬ng  ¹iQuèc  s c c¸cNg h Th m  doanh  î (n   ® îcLiªnBé  µiCh Ýnh   ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën):     T  ­Ng h Nh n   thu Yªu  Çu    ©n   µng  ¬ng  ¹i tiÕp  ôc theo  âi,qu¶n  ýchÆt  Ï c c¸c Ng h Th m  t  d  l  ch   ®Ó   Ën  t thu  åi nî,cuèim çi  ý  h     qu ph¶i tæng  îp    h b¸o  c¸o  ©n   µng  µ   íc Ng h Nh n   TW   Ò   è  î khoanh  v s n  thu  åi ® îc (qua  ô   Ýn  ông) ®Ó   ×nh  èng  c  h    VT d   tr Th ®è Ng ©n  µng  µ   íccho  íng xö  ýtiÕp. h Nh n   h   l  ­ §èivíi è  î ®Ò   Þ        n  s ngh cho  khoanh  î míi(nÕu  ã);C¸c  ©n  µng  ­ n    c  Ng h Th ¬ng  ¹iQuèc  m  doanh  ph¶ixem   Ðt thËtchÆt  ÏvÒ   å  ¬      x    ch   h s xinkhoanh  î,yªu  n  cÇu  doanh  nghiÖp  µm  y    ñ tôc theo  íng dÉn  ¹  l ®Ç ®ñ th     h  ti Th«ng     é   è  tLiªnB s 11/TC­ NHNN   µy  ng 28/4/1994  ña  ©n   µng  µ   íc vµ  é   µi chÝnh. Sè  c Ng h Nh n   B T     nî ®Ò   Þ    ngh khoanh  ph¶ilµ nî khª ®äng  nguyªn  ©n        do  nh kh¸ch quan, c¸c tr      ­ êng  îp bÊt kh¶  h    kh¸ng  thiªntai Þch  Önh. Ng ©n  µng  µ   ícsÏphèihîp do     d b   h Nh n        víi é  µichÝnh  Óm    ô  Ó  è  î ®Ò   Þ    T  B ki trac th s n   ngh khoanh  íi,®Ó   c¸o Thñ  m  b¸o    t ng ChÝnh  ñ  í  ph xem   Ðt quyÕt ®Þnh. x    ­ Trong    êng  îp ® Æc   Öt,doanh    c¸c tr h  bi   nghiÖp  cßn  ang  ¹t®éng  ã ® ho   (c   nî vay    ¹n  ©n   µng).N Õ u   ×  ù  ån  ¹  ña    qu¸ h Ng h   v s t ti c doanh  nghiÖp, muèn  îc   ®  tiÕp tôc vay  ©n  µng  × cho  Ðp    ©n  µng  ¬ng  ¹icã  Ó     Ng h th   ph c¸cNg h Th m   th xem   xÐt cho    vay theo c¸cnguyªn t¾c       chung  ng  nh ph¶icã    iÒu  Ön    c¸c® ki sau: + Doanh nghiÖp ph¶i cã  ¬ng  s¶n  Êt    ph ¸n  xu kinh doanh  íi,cã  Öu  m   hi qu¶. +  ã     Þ  ña  û   C ®Ò ngh c U ban  ©n  ©n nh d tØnh, thµnh  è  µ  n  Þ  ñ    ph v ®¬ v ch qu¶n      Ýnh  ñ  µ  îcChÝnh  ñ  b¸o c¸o Ch ph v ®   ph chØ  o  ®¹ qua  ©n  µng  µ   íc Ng h Nh n   cho  Ðp    ©n   µng  ¬ng  ¹i thùc hiÖn    î qu¸ h¹n  ò  µ  ph c¸c Ng h Th m    gi∙nn     c v cho    vay míi®èi víi õng tr ng  îp cô  Ó.      t   ê h   th Trªn  y   µ m ét  è  éi dung  ô  Ó  ®© l   sn  c th chØ   o  ®¹ c«ng    Ýn  ông  ý  t¸ct d qu II/1997;Thõa  Önh  èng  c  ©n   µng  µ   íc Vô   Ýn  ông    l Th ®è Ng h Nh n   T d th«ng    b¸o ®Ó  Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) c¸ctæ  ®è     chøc  Ýn  ông;Tæng  td   Gi¸m  c  ®è Tæng   C«ng    µng  ¹c ®¸  ý  Öt Nam;  tyV b   qu Vi   Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ©n   µng  µ   íc Ng h Nh n   tØnh,thµnh  è  µ    n  Þ  ã  ªnquan  ùc hiÖn.   ph v c¸c®¬ v c li   th  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2