intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn 9325/BTC-TCDN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

82
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 9325/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc chuyển giao chủ sở hữu phần vốn nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 9325/BTC-TCDN của Bộ Tài chính

  1. C «ng v¨n c ñ a   B é   t µ i   c h Ý n h   s è   9 3 2 5 / B T C ­ T C D N   n g µ y   2 2   t h ¸ n g   7   n ¨ m   2 0 0 5  vÒ viÖc triÓn khai quyÕt ®Þnh 151/2005/Q§­TTg  ngµy 20/6/2005 cña thñ tíng chÝnh phñ KÝnh göi: ­ C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan trùc   thuéc ChÝnh phñ ­ UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung   ¬ng Ngµy 20/6/2005, Thñ  tíng ChÝnh phñ   ®∙ ban hµnh QuyÕt   ®Þnh   sè   151/2005/Q§­TTg   vÒ   viÖc   thµnh   lËp   Tæng   c«ng   ty   ®Çu t vµ  kinh doanh vèn nhµ  níc (cã  hiÖu lùc thi hµnh tõ   ngµy 12/7/2005). Trong thêi gian tíi, Bé Tµi chÝnh sÏ ban   hµnh c¬ chÕ vµ tæ chøc tËp huÊn híng dÉn viÖc chuyÓn giao   quyÒn   chñ   së   h÷u   phÇn   vèn   nhµ   níc   ®Çu   t  t¹i   c¸c   doanh   nghiÖp tõ  c¸c Bé, c¬  quan ngang  bé, c¬  quan trùc thuéc   ChÝnh phñ, Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc   Trung ¬ng vÒ Tæng c«ng ty ®Çu t vµ kinh doanh vèn nhµ níc   theo quyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ. Trong thêi gian cha chuyÓn giao quyÒn chñ së h÷u phÇn   vèn nhµ  níc  ®Çu t  t¹i c¸c doanh nghiÖp vÒ  Tæng c«ng ty   ®Çu   t  vµ   kinh   doanh   vèn   nhµ   níc,   ®Ó   ®¶m   b¶o   ho¹t   ®éng   b×nh thêng cña c¸c doanh nghiÖp, Bé Tµi chÝnh ®Ò nghÞ: 1. C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan trùc thuéc ChÝnh   phñ  t¹m dõng viÖc chuyÓn giao quyÒn  ®¹i diÖn chñ  së  h÷u  phÇn   vèn   nhµ   níc   ë   c¸c   c«ng   ty   nhµ   níc   ®éc   lËp   do   Bé,  ngµnh quyÕt  ®Þnh thµnh lËp  ®îc cæ phÇn hãa toµn bé  doanh  nghiÖp vÒ  Bé  Tµi chÝnh,  ®Ó  chuÈn bÞ  chuyÓn giao cho Tæng  c«ng ty ®Çu t vµ kinh doanh vèn nhµ níc. 2. C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan trùc thuéc ChÝnh   phñ, Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung   ¬ng tiÕp tôc thùc hiÖn quyÒn ®¹i diÖn chñ së h÷u phÇn vèn  nhµ   níc   ®Çu   t  t¹i   doanh   nghiÖp   theo   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ  ®Þnh   sè   199/2004/N§­CP   ngµy   3/12/2004   cña   ChÝnh   phñ   vÒ  viÖc ban hµnh Quy chÕ  qu¶n lý  tµi chÝnh cña c«ng ty nhµ  níc vµ  qu¶n lý  vèn nhµ  níc  ®Çu t  vµo doanh nghiÖp kh¸c  cho  ®Õn khi hoµn thµnh viÖc bµn giao quyÒn  ®¹i diÖn chñ  së  h÷u phÇn vèn nhµ  níc  ®Çu t  t¹i doanh nghiÖp vÒ  Tæng  c«ng ty ®Çu t vµ kinh doanh vèn nhµ níc. ViÖc   chuyÓn   nhîng,   mua   b¸n,   t¨ng   gi¶m....   phÇn   vèn  cña nhµ  níc  ®Çu t  t¹i c¸c doanh nghiÖp  trong  thêi  gian  nµy,   ®Ò   nghÞ   b¸o   c¸o   vÒ   Bé   Tµi   chÝnh   ®Ó   phèi   hîp   gi¶i  quyÕt theo ®óng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 199/2004/N§­CP.
  2. 2 3. C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan trùc thuéc ChÝnh   phñ, Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung   ¬ng chuÈn bÞ  c¸c hå  s¬, tµi liÖu vµ  c¸c vÊn  ®Ò  kh¸c cã  liªn quan  ®Õn quyÒn chñ  së  h÷u vèn nhµ  n íc  ®Çu t t¹i c¸c  doanh   nghiÖp   ®Ó   chuyÓn   giao   cho   Tæng   c«ng   ty   ®Çu   t  vµ  kinh   doanh   vèn   nhµ   níc   sau   khi   cã   híng   dÉn   cña   Bé   Tµi  chÝnh. Bé   Tµi   chÝnh   ®Ò   nghÞ   c¸c   Bé,   c¬   quan   ngang   Bé,   c¬  quan   trùc   thuéc   ChÝnh   phñ,   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng   phèi   hîp   tæ   chøc   thùc  hiÖn,  ®¶m b¶o viÖc triÓn khai thµnh lËp Tæng c«ng ty  ®Çu  t vµ  kinh doanh vèn nhµ  níc theo  ®óng quyÕt  ®Þnh cña Thñ  tíng ChÝnh phñ.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2