Công văn 9338/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Dem Buon Ngu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
33
lượt xem
2
download

Công văn 9338/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 9338/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng thuộc nhóm 8448

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 9338/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính

  1. C«ng v¨n cña Bé tµi chÝnh sè 9338/BTC-TCHQ ngµy 25 th¸ng 7 n¨m 2005 vÒ viÖc thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi mÆt hµng thuéc nhãm 8448 KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Tæng côc H¶i quan nhËn ®îc b¸o c¸o cña mét sè Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè ph¶n ¸nh víng m¾c vÒ thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) ®èi víi mÆt hµng thuéc nhãm 8448 khi thùc hiÖn ®iÓm 8 Th«ng t sè 62/2004/TT- BTC ngµy 24/6/2004 cña Bé Tµi chÝnh vµ BiÓu thuÕ suÊt thuÕ GTGT theo Danh môc BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 62/2004/TT-BTC; Sau khi trao ®æi thèng nhÊt víi Vô chÝnh s¸ch thuÕ, Bé Tµi chÝnh, Tæng côc H¶i quan híng dÉn c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn thèng nhÊt nh sau: - Khi tÝnh thuÕ GTGT c¸c mÆt hµng tõ Ch¬ng 84 ®Õn Ch¬ng 90, thùc hiÖn theo ®iÓm 8 Th«ng t sè 62/2004/TT-BTC ngµy 24/6/2004 cña Bé Tµi chÝnh: "Hµng hãa thuéc c¸c nhãm, ph©n nhãm lµ bé phËn, phô tïng cña m¸y mãc, trang thiÕt bÞ thuéc c¸c ch¬ng tõ ch¬ng 84 ®Õn ch¬ng 90 (trõ c¸c bé phËn phô tïng cña m¸y xö lý d÷ liÖu tù ®éng quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2.35, môc II, phÇn B Th«ng t sè 120/2003/TT-BTC) cã quy ®Þnh møc thuÕ suÊt 5% th× møc thuÕ suÊt 5% chØ ®îc ¸p dông víi c¸c bé phËn, phô tïng ®îc lµm tõ vËt liÖu kim lo¹i. C¸c bé phËn phô tõng thuéc c¸c nhãm, ph©n nhãm nµy nhng kh«ng ®îc lµm tõ vËt liÖu kim lo¹i cã møc thuÕ suÊt thuÕ GTGT lµ 10%". - Kh«ng thùc hiÖn môc "riªng" quy ®Þnh t¹i nhãm 8448 BiÓu thuÕ suÊt thuÕ GTGT theo Danh môc BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 62/2004/TT-BTC cña Bé Tµi chÝnh. - Nh÷ng trêng hîp ®· ra th«ng b¸o vµ thu thuÕ GTGT theo môc "riªng" t¹i nhãm 8448 th× kh«ng tÝnh l¹i. Trêng hîp ®· ra th«ng b¸o thuÕ GTGT nhng ch- a thu th× tÝnh l¹i cho doanh nghiÖp. Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè biÕt vµ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản