intTypePromotion=1

Công văn 9342/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
61
lượt xem
5
download

Công văn 9342/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 9342/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế nhập khẩu mặt hàng hương liệu và mặt hàng phụ gia dùng trong công nghiệp chế biến thực phẩm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 9342/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña B é  T µi  h Ý n h  sè 9342 T C/T C T   g µy  2 th¸ng 10 n¨ m  2001  c n vÒ  viÖc thu Õ  n h Ë p  k h È u  m Æ t  h µ n g  h ¬ n g  liÖu vµ  Æ t   µ n g  p h ô  gia  m h dïng trong c«n g  n g hi Ö p  c h Õ  bi Õ n  thùc p h È m KÝnh    göi:Tæng  côc    H¶i quan Tr¶    lêiC«ng v¨n  2908/TCHQ­KTTT   sè  ngµy 12/7/2001 cña Tæng   côc  H¶i quan    vÒ viÖc thuÕ nhËp khÈu  Æt   m hµng h¬ng  liÖu  phô  vµ  gia dïng  trongc«ng    nghiÖp  chÕ  biÕn  thùc phÈm,  TµichÝnh  ý    Bé    cã  kiÕn  sau: nh  1.VÒ     viÖc  ph©n    Æt   lo¹ m i hµng  h¬ng  liÖu: C¨n  BiÓu  cø  thuÕ  thuÕ  nhËp  khÈu   ®∙i ban  u    hµnh kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh  1803/1998/Q§­ sè  BTC   ngµy 11/12/1998  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh; Bé      Danh  môc söa ®æi, bæ     sung    thuÕ  tªnvµ  suÊt thuÕ    nhËp  khÈu mét  m Æt   sè  hµng cña BiÓu  thuÕ thuÕ  nhËp  khÈu  ®∙iban  u    hµnh  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  sè 193/2000/Q§­ BTC  ngµy  05/12/2000 cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  m Æt   Bé    th×  hµng  h¬ng liÖu dïng trong  s¶n xuÊt thùc phÈm   hoÆc   s¶n xuÊt    ®å uèng  thuéc ch¬ng    33, ph©n  nhãm   330210, trong ®ã:        Lo¹idïng trong s¶n    xuÊt ®å     uèng,thuéc m∙  chitiÕt33021010;Lo¹ikh¸c,thuéc m∙  33021090.     sè              sè  Tuy  nhiªn,trªnthùc  m Æt       tÕ  hµng  h¬ng  liÖu kh«ng  tiªuchuÈn    cã    ®Ó ph©n  biÖt ph¹m    dông    visö  trong s¶n    xuÊt ®å     uèng  thùc phÈm.  vËy, vµ    V×    ®Ó     gi¶iquyÕt víng m ¾c         ph¸tsinh trong®iÒu      kiÖn BiÓu thuÕ  nhËp khÈu  cha  cã söa ®æi, bæ     sung,®Ò    nghÞ Tæng   côc    H¶i quan  chØ  ®¹o Côc    H¶i quan  c¸c ®Þa     ph¬ng  thùc hiÖn  thèng nhÊt  viÖc ph©n  im Æt   lo¹  hµng h¬ng  liÖu  (bao gåm   lo¹  c¶  i dïng trong s¶n    xuÊt thùc phÈm,      s¶n  xuÊt ®å     uèng) vµo    m∙  sè 33021010, thuÕ    suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  ®∙ilµ 30%   u      (nÕu  nhËp khÈu  íc tr   ngµy 1/1/2001)hoÆc     20%   (nÕu nhËp  khÈu    tõ 1/1/2001    sau)®Ó   trëvÒ    tÝnh  thuÕ nhËp  khÈu. 2. VÒ       tiªuchuÈn  ph©n biÖtm Æt     hµng phô    gia dïng trong c«ng    nghiÖp  chÕ  biÕn  thùc phÈm     thuéc c¸cnhãm       2106  3824: vµ  C¨n  BiÓu  cø  thuÕ thuÕ  nhËp  khÈu   ®∙i ban  u    hµnh  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  1803/1998/Q§­ sè  BTC  ngµy 11/12/1998  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh; Bé      Danh  môc söa ®æi, bæ     sung    thuÕ  tªnvµ  suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  mét  m Æt   sè  hµng cña BiÓu  thuÕ thuÕ nhËp  khÈu  ®∙iban  u    hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  sè 193/2000/Q§­ BTC  ngµy 05/12/2000  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh, Th«ng  Bé      t sè 37/1999/TT­BTC  ngµy 07/04/1999  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn    c¸ch ph©n    lo¹  ihµng ho¸ theo Danh  môc  BiÓu thuÕ  thuÕ  xuÊt khÈu, BiÓu    thuÕ  thuÕ  nhËp khÈu; Tham   kh¶o B¶n    gi¶ithÝch  Danh môc hµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu cña    Héi ®ång        hîp t¸cH¶i quan  thÕ  ith×  gií   nguyªn t¾c    ,   ®Ó ph©n  biÖtm Æt     hµng phô  giathùc phÈm       thuéc 2    nhãm   2106  3824  sau: vµ  nh  ­ Nhãm     2106  bao gåm     Æt   c¸cm hµng    lµhçn      hîp ho¸ chÊt víi     mét  thùc  sè  phÈm  hoÆc     víimét  chÊt cã      sè    gi¸trÞdinh dìng,dïng      trong c«ng    nghiÖp chÕ  biÕn thùc phÈm.  dô:m Æt     VÝ    hµng  phô    giachÕ  biÕn thùc phÈm   tªnth   cã    ¬ng  m¹i lµ CREM O D A N       DC, thµnh phÇn gåm   guargum,  cã  carregeenan (chÊt  
  2. 2 kh«ng  gi¸trÞdinh dìng), êng  cã         ® (thùcphÈm),sodium      alginate(ho¸chÊt), ­      ® îcph©n  i   lo¹ vµo    nhãm  2106,m∙  21069030.   sè  ­ Nhãm     3824 bao  gåm     Æt   c¸c m hµng    lµ hçn  ho¸  hîp  chÊt (thµnh    phÇn  kh«ng  bao gåm  thùc phÈm     hoÆc   chÊt cã        gi¸trÞ dinh  dìng)dïng    trong c«ng    nghiÖp  chÕ biÕn thùc phÈm.  dô:m Æt     VÝ    hµng  phô    giachÕ  biÕn thùc phÈm     cã tªn ¬ng m¹i lµ RECODAN  CM  VEG, thµnh phÇn  gåm  cã guargum,  th   carregeenan  (chÊt kh«ng  gi¸ trÞ    cã    dinh dìng),mono­diglycer     ides cña    axit bÐo, sodium  alginate  (ho¸ chÊt) îc ph©n  lo¹ vµo nhãm  3824, m∙  sè   ® i 38249090. Bé    TµichÝnh  ý cã  kiÕn    ®Ó Tæng  côc    H¶i quan chØ ®¹o    H¶i quan  ®Þa  ph¬ng  kiÓm   tracÊu    Æc   t¹o,® ®iÓm   hµng  thùc tÕ    nhËp  khÈu, x¸c ®Þnh      møc  thuÕ  nhËp  khÈu  thùc tÕ  thu,®¶m     ®∙    b¶o  ®óng, thu    thu    ®ñ cho  ng©n  s¸ch,   tr¸nhthay ®æi      møc  thuÕ  ®ang    ¸p dông  g©y        x¸o trénho¹t®éng  s¶n xuÊt kinh     doanh  hoÆc       ®Ó      îng lîdông    t¹okÏhë  c¸c ®èi t     i xinhoµn    tr¶thuÕ      êng  ®èi víitr hîp cô    thÓ  t¹ c«ng    nªu  i  v¨n nµy  c¸ctr vµ    êng    hîp khiÕu    thuÕ  n¹ivÒ  xuÊt khÈu,     thuÕ  nhËp  khÈu, thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng hµng    nhËp  khÈu, thuÕ      tiªuthô  Æc   ® biÖt®èi víi       hµng  nhËp  khÈu    nãichung.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2