intTypePromotion=1

Công văn 938/CV-CSTT3 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
120
lượt xem
3
download

Công văn 938/CV-CSTT3 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 938/CV-CSTT3 của Ngân hàng Nhà nước về việc cho vay phục vụ đời sống, bảo đảm an toàn vốn của TCTD bằng biện pháp thu nợ từ tiền lương, trợ cấp của CBCNV

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 938/CV-CSTT3 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  938/CV­C S T T 3   N h S n g µ y 3 th¸ng  12 n¨ m  1999 v Ò  vi Ö c c h o  vay  h ô c  v ô  ® ê i s è n g  b ¶ o  ® ¶ m   p a n  to µ n  è n c ñ a T C T D  b » n g   Ö n  p h¸p thu n î v bi t õ ti Ò n l¬ n g, trî Ê p   ñ a C B C N V  c c K Ýnh  öi: g  C¸c  chøc  Ýn  ông tæ  td HiÖn nay  ét  è  chøc  Ýn  ông    Þ  ©n   µng  µ   íc cho  m s tæ  td ®Ò ngh Ng h Nh n   phÐp  ùc  Ön  th hi cho  vay  ôc  ô  i  èng, b¶o  ¶m   toµn  èn  ph v ®ê s   ® an  v cho   vay b»ng  Ön  bi ph¸p    î tõ tiÒn ¬ng, trî Êp  ña  bé  thu n     l    c c c¸n  c«ng  ©n   nh viªnchøc.  §èivíi Ên       v ®Ò trªn, ©n  µng  µ   íccã    Õn     Ng h Nh n   ý ki nh sau:   1. Theo    quy  nh  Ön  µnh  ×  Òn ¬ng  µ  î Êp  ña  bé  ®Þ hi h th ti l v tr c c c¸n  c«ng  nh©n    viªnchøc  Ï® îclÜnh  s    theo  îp ®ång    ng  µih¹n  h  lao ®é d   hoÆc  ¬ng  u  ­ l h® îc c¬    quan  b¶o  Ó m     µng  hi tr¶h th¸ng c¨n  trªnc¬  ë    u  a    cø    s sæ h ch ph¶ilµ tµi      s¶n  éc  ë  ÷u  ña  êi ® îc hëng    ã  Ó  ïng  µm  thu s h c ng     ®Ó c th d l b¶o  ¶m   Òn    ® ti vay theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtvÒ       b¶o  ¶m   Üa  ô    î. ® ngh v tr¶n 2. Nh   Ëy,viÖc  chøc  Ýn  ông   v  tæ  td cho vay  ôc  ô  i sèng  i víi   ph v ®ê   ®è    c¸n bé c«ng  ©n    ã  ù  nh viªnc s tho¶ thuËn  íi êivay  µ  ¬    v  ng   v c quan qu¶n  ýthu nhËp  l    vÒ   Öc  Êu  õtõ tiÒn ¬ng, trîcÊp  nî cho  chøc  Ýn  ông  µ thuéc vi kh tr     l    thu    tæ  td l    h×nh  thøc cho    vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n. t  H×nh  thøc cho  vay  ãitrªn,ph¸p  ËthiÖn  µnh  n    lu   h kh«ng  Ê m   µ  ï hîp  c v ph   víith«ng  Ö  èc  Õ. Tuy    l Qu t  nhiªn,trong ®iÒu  Ön  Ön      ki hi nay  Æc   ï cã    m d   nhu cÇu  ùc tiÔn ph¸tsinh tõ c¶    Ýa  chøc  Ýn  ông  µ  th          haiph tæ  td v kh¸ch hµng    vay,  nhng  chØ trong tr ng  îp ® îcsùe  Êp  Ën  ña    ¬   ê h     ch thu c c¸c c quan  ÷u  h quan  i ®¹   diÖn cho  Òn  î ngêi lao ®éng  ×  chøc  Ýn  ông  íi thùc  Ön  îc quy l i    th tæ  td m  hi ®   viÖc cho vay theo h×nh    thøc nµy.   3. V Ò   ×nh   h thøc cho    vay  µy,Ng ©n  µng  µ   íc®∙  n  h Nh n   tham  kh¶o    Õn  ý ki cña  ét  è  ¬  m s c quan  ÷u  h quan  idiÖn  ®¹   cho  Òn  îngêilao ®éng  µ  Ën  quy l i    v nh ® îcý  Õn  Ýnh    ki ch thøc nh    sau:viÖc  ¬    c quan  qu¶n  ýtiÒn l ng,trî Êp  ña    l   ¬     c c c¸n bé c«ng  ©n    ùc hiÖn  Öc  Êu  õc¸ckho¶n    Ëp  µy      î nh viªnth   vi kh tr     thu nh n ®Ó thu n   ®Õ n   ¹n  h theo  tho¶  Ën  thu hoÆc     êivay  khing   kh«ng    îcnî lµ cha  ï hîp, tr¶®       ph     xa  ¹víib¶n  Êt cña  Õ       ëiv×  Òn ¬ng  µ nguån    Ëp  ¬    l    ch   ch ®é ta,b   ti l l  thu nh c b¶n nh»m     t¸ s¶n  Êtsøc    ng  i xu   lao®é gi¶n ®¬n  µ  ë   éng    vm r cho  êilao®éng, n Õu   ng       thùc  Ön  Ön  hi bi ph¸p  µy, ngêi lao ®éng  Ï l©m  µo  ×nh  ¹ng khã  n     s  vt tr   kh¨n  Ò   v ®êi sèng.   V×   Ëy,Ng ©n   µng  µ   íc®Ò   Þ    chøc  Ýn  ông:Trícm ¾t, v  h Nh n   ngh c¸c tæ  td      cha  ùc hiÖn  Öc  th   vi cho  vay  b¶o  ¶m   ® b»ng  Òn l ng  ti  ¬ hoÆc   cho  vay  kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ng  ã  ù  ® nh c s tho¶  Ën  íingêi lao  ng  µ  n   Þ   thu v     ®é v ®¬ v qu¶n  ý thu l    nhËp  ña  êilao®éng  Ò   Öc  Êu  õtõtiÒn l ng,trî Êp      î®Õ n   c ng     v vi kh tr      ¬     c ®Ó thu n   h¹n. Ng ©n   µng  µ   íc th«ng  h Nh n   b¸o      chøc  Ýn  ông  Õt vµ  ùc ®Ó c¸c tæ  td bi   th   hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2