Công văn 94/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Minh Tuyet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
111
lượt xem
7
download

Công văn 94/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 94/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Hải Hà

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 94/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 94 /BXD-QLN -------------------- V/v: trả lơi Công ty TNHH SX & TM Hai Ha. ̉ ̀ Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2009 Kính gửi: Công ty trach nhiêm hưu han san xuât và thương mai Hai Hà ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̉ Phuc đap công văn số 03-09/TT ngay 20/7/2009 cua Công ty trach nhiêm hưu han san xuât ́ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ̉ ́ và thương mai Hai Ha, về cach xac đinh giá ban trong dư an nhà ơ thu nhâp thâp cua Công ty tai ̣ ̉ ̀ ́ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̉ ̣ thanh phố Hồ Chí Minh; sau khi nghiên cưu, Bộ Xây dưng có ý kiên như sau: ̀ ́ 1. Ngay 20/4/2009 Chinh phủ ban hanh Nghị quyêt số 18/NQ-CP, tiêp theo ngay 24/4/2009 ̀ ́ ̀ ́ ́ ̀ Thủ tương Chinh phủ ban hanh Quyêt định số 67/2009/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách phát ́ ̀ ́ triển nhà ơ cho ngươi có thu nhập thấp tại khu vưc đô thị. Theo đo, chủ đâu tư dư an nhà ơ thu nhâp ́ ̀ ́ ̣ thâp đươc hương môt số cơ chê, chinh sach ưu đai như đươc miên tiên sư dung đât trong pham vi ́ ̣ ́ ́ ́ ̃ ̃ ̀ ̣ ́ ̣ dư an nhà ơ thu nhâp thâp (nêu chủ đâu tư dư an chưa nôp cho Nhà nươc). ́ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̣ 2. Trong trương hơp cụ thể cua Công ty đã đã nôp tiên sư dung đât, theo quy đinh thì không ̉ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ đươc hôi tô, nhưng khi xac đinh giá ban, giá cho thuê, thuê mua nhà ơ thu nhâp thâp thì Công ty ̀ ́ ́ ̣ ́ ̣ ́ đươc tinh tiên sư dung đât trong giá ban, giá cho thuê, cho thuê mua. Tiên sư dung đât câu thanh ́ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̀ trong giá ban, giá cho thuê, cho thue mua nhà ơ thu nhâp thâp đươc tinh theo Khung giá đât trên đia ́ ̣ ́ ́ ́ ̣ ban do Uy ban nhân dân (UBND) câp tinh ban hanh ap dung tai thơi điêm ban và phai đươc UBND ̀ ̉ ́ ̉ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̉ ́ ̉ ̉ câp tinh thâm đinh.̣ Trên đây là ý kiên cua Bộ Xây dưng đề nghị Công ty nghiên cưu, thưc hiên./. ́ ̉ ̣ Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; CUC TRƯỞNG CUC QUAN LÝ NHÀ ̣ ̣ ̉ - TT. Nguyên Trân Nam (để B/C); ̃ ̀ VÀ THỊ TRƯƠNG BÂT ĐÔNG SAN ́ ̣ ̉ - UBND và Sơ XD TP Hồ Chí Minh; Đã ký - Lưu: VP, QLN(2b). Nguyễn Mạnh Hà

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản