intTypePromotion=1

Công văn 940/BGTVT-KCHT của Bộ Giao thông Vận tải

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
75
lượt xem
2
download

Công văn 940/BGTVT-KCHT của Bộ Giao thông Vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 940/BGTVT-KCHT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 940/BGTVT-KCHT của Bộ Giao thông Vận tải

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------------------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------- Số: 940/BGTVT-TC Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2009 V/v: Thực hiện quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Kính gửi: Ban Quản lý dự án 6 Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 6, Dự án Quốc lộ 38 - đoạn nối cầu Yên Lệnh với Quốc lộ 1A và dự án cầu Yên Lệnh Quốc lộ 38 thuộc hai tỉnh Hà Nam và tỉnh Hưng Yên là dự án nhóm B. Tại Quyết định số 06/2008/QĐ-BGTVT ngày 21/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc uỷ quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước thì việc thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư của các dự án này thuộc thẩm quyền của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam. Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Ban Quản lý dự án 6 lập quyết toán và tổng hợp hồ sơ quyết toán liên quan trình Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt theo quy định./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Bộ trưởng (để b/c); - Cục Đường bộ Việt Nam; - Lưu: VT, TC. Nguyễn Hồng Trường
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản