Công văn 9441/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
45
lượt xem
2
download

Công văn 9441/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 9441/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc phân loại mã số thuế nhập khẩu mặt hàng nhôm thỏi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 9441/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T µi  h Ý n h  sè 9441 T C/T C T   g µy  29 th¸ng 08  m  2002  c n n¨ vÒ  viÖc p h © n  lo¹im ∙  sè thu Õ   h Ë p  kh È u     n m Æ t  h µ n g  n h « m  thái KÝnh   göi:­Tæng      côc  H¶i  quan ­C«ng        ty liªndoanh  nh«m   ViÖt NhËt   ­C«ng      ty s¾t  tr¸ng men      ­nh«m   H¶i  Phßng ­C«ng      ty TNHH   c«ng  nghiÖp  Tung­shin Bé    Tµi chÝnh  nhËn  îcC«ng    1366/VPCP­KTTH   ®   v¨n sè  ngµy  20/3/2002  cña  V¨n  phßng  ChÝnh  phñ, C«ng  sè    v¨n  022/CV­ 2002  ngµy 28/03/2002  cña  C«ng   ty li   ªn doanh  nh«m   ViÖt  NhËt, C«ng     v¨n sè 67/STM­N/KHTT  ngµy  7/12/2001  cña  C«ng    ty s¾t  tr¸ng men       ­ nh«m     H¶i Phßng  C«ng  vµ  v¨n ngµy  19/5/2002 cña    C«ng    tyTNHH   c«ng  nghiÖp  Tung­ shinvÒ    viÖc  söa  æi  ® thuÕ  nhËp  khÈu  Æt   m hµng  nh«m   thái    . vÊn    VÒ ®Ò nµy,Bé      TµichÝnh  cã ®∙  C«ng  v¨n  4829  sè  TC/TCT,  ngµy  21/5/2002    kiÕn  lÊy ý  tham    gia cña    c¸c Bé/ngµnh  theo  híng s¾p    xÕp    sè  l¹ m∙  cho  Æt   i m hµng  nh«m       thái(tõnhãm   7604  chuyÓn  vÒ  nhãm   7601).Tuy    nhiªn,ý    kiÕn  tham    gia cña    c¸c ngµnh  cha  thèng nhÊt,   (mét  ngµnh  sè  nhÊt  chuyÓn  sè, mét  ngµnh    trÝ  m∙    sè  ®Ò nghÞ  ph©n   i lo¹  nh«m    tháivµo  2  c¶  nhãm   híng  vµ  dÉn    tiªuchuÈn  ph©n  i   lo¹ ) Sau    . khi c©n  nh¾c  kiÕn  ý  tham    gia cña    c¸c Bé/ngµnh,Bé      Tµi chÝnh  híng dÉn    tiªuchuÈn  ph©n  i Æt   lo¹ m   hµng  nh«m     sau: tháinh  Theo quy  ®Þnh  cña  BiÓu thuÕ  thuÕ  nhËp  khÈu   ®∙i ban  u    hµnh kÌm  theo  QuyÕt  ®Þnh  1803/1998/Q§­ sè  BTC  ngµy  11/12/1998  cña  tr Bé  ëng  Bé  Tµi chÝnh; Danh      môc  söa  ®æi, bæ     sung    møc   tªn vµ  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  cña mét  m Æt   sè  hµng  trong BiÓu    thuÕ  thuÕ nhËp  khÈu  ®∙iban  u    hµnh  kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh  193/2000/Q§­ sè  BTC   ngµy 05/12/2000  cña  tr Bé  ëng  Bé  Tµi  chÝnh; Th«ng   sè  t 37/1999/TT­ BTC   ngµy  07/04/1999 cña      Bé Tµi chÝnh  híng dÉn  c¸ch ph©n  ihµng  lo¹  ho¸ theo  Danh  môc  BiÓu  thuÕ thuÕ  xuÊtkhÈu,BiÓu      thuÕ thuÕ  nhËp  khÈu;Tham     kh¶o  b¶n    gi¶ithÝch Danh  môc  hµng    ho¸ xuÊtnhËp    khÈu  cña    Héi ®ång  Hîp      t¸cH¶i quan  ThÕ   ith×: gií   ; M Æt  hµng nh«m     tháithuéc  nhãm:  02  nhãm  7601­ nh«m     cha    gia c«ng  vµ  nhãm  7604­nh«m     d¹ng thái,  thanh,h×nh.Cô      thÓ  lµ: ­ Nh«m       tháithuéc  nhãm  7601  tªntiÕng  cã    Anh    lµ “ingot” §©y      . lµ nh«m   tháithu ® îcb»ng        viÖc    t¹okhèinh«m   ® îc®iÖn    ®∙    ph©n hoÆc   b»ng  viÖc nÊu  ch¶y  phÕ  liÖu nh«m   nh«m     vµ  vôn (nh«m  cha    gia c«ng).Th«ng  êng    th nh«m   tháithuéc    nhãm  nµy  îc dù  ®   ®Þnh     lµ nguyªn liÖu cho  viÖc c¸n, kÐo,    dËp  hoÆc   cho  viÖc nÊu    l¹ hoÆc   i cho viÖc    t¹othµnh    c¸c s¶n phÈm   nh«m   ® îc ®∙    ®Þnh  d¹ng. ­ Nh«m       tháithuéc nhãm     7604  tiÕng  cã  Anh    lµ“bar”.  Ngoµimøc  chÕ    ®é  biÕn  nh«m     nh  tháinªu  i t¹ nhãm  7601, lo¹    i nh«m  nµy  ® îc c¸n,kÐo  ®∙      khu«n  hoÆc   luyÖn, kh«ng    cuén, cã  Æt     m c¾t  Æc   ® ®Òu  nhau däc theo chiÒu    dµi, h×nh  d¹ng  Æt   m c¾t    lµ h×nh trßn,oval,ch÷      nhËt (kÓ  h×nh  c¶  vu«ng),tam    gi¸c®Òu     hoÆc   gi¸c®Òu     ®a    låi(kÓ  h×nh  c¶  trßn dÑt  h×nh    vµ  ch÷ nhËt biÕn   
  2. 2 d¹ng,cã      hai c¹nh ®èi diÖn    lµ vßng cung  ,   låi  c¹nh    chiÒu    hai kia cã  dµi b»ng  nhau hoÆc   song  song). Bé    Tµi chÝnh  ý  cã  kiÕn    ®Ó Tæng   côc    H¶i quan  c¸c C«ng    li   vµ    ty cã  ªn quan  îc biÕt,kiÓm       ®     tra x¸c ®Þnh  Æt   m hµng  nh«m     tháithùc nhËp      ®Ó x¸c ®Þnh  sè  sè  m∙  vµ  thuÕ  nhËp  khÈu theo quy    ®Þnh.  
Đồng bộ tài khoản