Công văn 948/TC-NSNN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
47
lượt xem
3
download

Công văn 948/TC-NSNN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 948/TC-NSNN của Bộ Tài chính về việc đánh giá kết quả thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 948/TC-NSNN của Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  S è  948/TC­N S N N   g µ y  16 th¸ng 3 n¨ m  2000  c n v Ò   Ö c ® ¸n h  gi¸ Õ t q u ¶   ù c hi Ö n   u Ë t N S N N vi  k th L K Ýnh  öi:   g   C¸c  é, c¬  ­ B   quan  ngang  é, c¬  B   quan  ùcthuéc ChÝnh  ñ, tr     ph   c¬ quan  trung¬ng    oµn  Ó.   c¸c® th         ­Uû             ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùc thuéc Trung  ng   ph th     ¬ Sau  Çn  èn  g b n¨m  ùc  Ön, LuËt  ©n   th hi   Ng s¸ch  µ   íc ®∙  i  µo  éc  Nh n   ® v cu sèng  µ    v ph¸thuy    ông,®ång  êicòng  éc  ém ét  è  ån t¹ do  a  ïhîp t¸cd   th   b l  s t     ch ph     i víithùc  Ôn    ti hoÆc   ã  ã  c kh kh¨n, víng  ¾ c     m trong  chøc  ùc  Ön. M Æt   tæ  th hi   kh¸c,yªu  Çu      c c¶ic¸ch  kinh tÕ  µ      v c¶ic¸ch  µnh  Ýnh  òng  Æt   c¸c yªu h ch c ® ra      cÇu  íicÇn  m  ph¶iquy  nh    ®Þ trongLuËt.   Nh»m   ¸nh    Õt  ® gi¸k qu¶  ùc hiÖn  Ët Ng ©n   th   Lu   s¸ch nhµ  íc còng        n  nh c¸c tån  ¹  íng  ¾ c,  µm  ¬  ë  ti v m l c s cho  Öc    c¸c gi¶iph¸p  Õp  ôc thùc hiÖn  vi ®Ò ra      ti t     LuËt  ét  m c¸ch  ã  Öu  c hi qu¶  µ  v nghiªn cøu      bæ sung, söa  æi  Ët,Bé   µi   ® Lu   T   chÝnh    Þ     é,  ¬  ®Ò ngh c¸c B c quan  trung  ng  µ  û   ¬ v U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,  thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  chøc  ¸nh    Öc  ùc hiÖn  Ët Ng ©n   ph tr     ¬ tæ  ® gi¸vi th   Lu   s¸ch Nhµ   íc(theo néidung  nh  Ìm).   n     ®Ý k B¸o    ¸nh      öivÒ   é  µichÝnh  Ë m   Êt vµo  µy  th¸ng c¸o ® gi¸xing   B T   ch nh   ng 15    4  n¨m 2000.
 2. 2 § Ò   ¬ ng c b¸o c¸o  ¸n h  gi¸ ¬  k Õ t  n¨ m  th ù c  Ö n   ®  s 4  hi lu Ët N g © n  s¸ch N h µ  n íc (1997­2000) A.  ô c   M tiªu:Nh»m   ¸nh    Õt    ® gi¸k qu¶  ùc hiÖn  Ët Ng ©n  th   Lu   s¸ch Nhµ   íc   n  còng      ã  nh c¸ckh kh¨n,tån t¹   µm  ¬  ë      il c s cho  Öc          , vi ®Ò ra c¸cgi¶iph¸p    Õp  ®Ó ti tôcthùc hiÖn  Ët m ét      Lu   c¸ch cã  Öu    hi qu¶.§ång  êi    th ,nghiªncøu      bæ sung  öa  s ® æi    µn  Ön LuËt. ®Ó ho thi   B.  èi t ng  §   î tham  gia  ùc  Ön  ¸nh    ×nh  ×nh  ùc  Ön  Ët  th hi ® gi¸t h th hi Lu NSNN: ­C¸c  é,c¬    b   quan  Trung  ng: ¬ + C¸c  ¬  c quan  éc  èc  éi,Ban  thu Qu h  Kinh  Õ  t Trung  ng, Bé     ¬   T ph¸p,V¨n    phßng  Ýnh  ñ. Ch ph +  C¸c  é   B qu¶n  ýkinh tÕ  l    tæng  îp (Bé  µi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch vµ  Çu   h  T    K ho   § t  ©n  µng  µ   ícViÖtNam,  ,Ng h Nh n     Tæng  ôc  èng  . ) c Th kª,. . . +  C¸c  é  ö  ông  Bsd NSNN   ®¬n    ù    Êp    ét  è  n  Þ  ùctiÕp ( vid to¸nc I), m s ®¬ v tr     sö  ông  d NSNN   ®¬n  Þ  ù    Êp  I ®¹idiÖn    ¹  ×nh: qu¶n  ýhµnh  ( v d to¸nc II    ) c¸c lo ih   l  chÝnh  µ  íc,®¬n  Þ  ù  nh n   v s nghiÖp  x∙,sù  v¨n    nghiÖp  ã    ù  c thu,s nghiÖp kinh  tÕ,chñ  u      ®Ç tXDCB,  n  Þ  ù    ©n  ®¬ v d to¸nng s¸ch ë  ícngoµi, .  n   .. ­C¸c    tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng:   ph tr     ¬ +  C¸c  oµn  Ó    ® th ë Trung  ng. ¬ +  ét  è  Ön  Ën,thÞ    µ    êng,thÞ  Ên). M s huy (qu   x∙)v x∙(ph   tr +  ét  è  n   Þ   ù  M s ®¬ v d to¸n cÊp    ë) vµ  n   Þ   ù    I (S   ®¬ v d to¸n cÊp  Ithuéc    II  ng©n s¸ch ®Þa  ¬ng    cÊp).   ph (c¶ 3  C.  éi  N dung:  §¸nh    µn  Ön  Öc  ùc hiÖn  Ët Ng ©n  gi¸to di vi th   Lu   s¸ch Nhµ   ­   n íc,trong®ã   Çn  ó      éidung      c ch ý c¸cn   sau  y: ®© I.  §¸nh    Ò   Öc  ùc  Ön  ÷ng  gi¸v vi th hi nh quy  nh   ®Þ chung  ña  Ët: c Lu 1. §¸nh    ùc hiÖn  Òu    ©n    gi¸th   §i 1: "Ng s¸ch Nhµ   íc lµ toµn  é      n    b c¸c kho¶n  thu,chicña  µ   íc trong dù     Nh n     to¸n ®∙  îc c¬    ®   quan  µ   íc cã  Èm   Òn  Nh n   th quy quyÕt ®Þnh  µ  îcthùc hiÖn    v®    trongm ét    n¨m    ®Ó b¶o  ¶m   ùc hiÖn    ® th   c¸cchøc  n¨ng,nhiÖ m  ô  ña  µ   íc".   v c Nh n Trong    ó    Öc  ®ã ch ý vi quy  nh    ®Þ c¸c kho¶n vay  ï ®¾ p   éi chivµo    b  b    thu NSNN   ã  îp lýkh«ng? c h    2. §¸nh    Öc  ùc hiÖn  Òu  kho¶n      gi¸vi th   §i 4  4: "NgoµiviÖc      bæ sung  ån  ngu thu  µ  y  Òn  ùc  Ön  Ö m   ô  v ñ quy th hi nhi v chi.   . kh«ng  îc dïng  ©n  . ®  ng s¸ch  Êp  c nµy      ®Ó chi cho  Ö m   ô  ña  Êp  nhi vc c kh¸c,trõ tr ng  îp  Æc   Öt theo       ê h® bi   quy ®Þnh  ña  Ýnh  ñ". c Ch ph Thùc  Õ  ©n  t ng s¸ch ®Þa  ¬ng  ã      ph c chithay c¸c nhiÖ m   ô  ña  ©n     v c ng s¸ch  trung  ng  ¬ kh«ng  (cho    µnh  äc),tr ng  îp nµo  µ hîp lý? cÇn  c¸c ng d  ê h   l      thay ® æi    g× trong LuËt hoÆc       tronghíng dÉn  ùc hiÖn.     th   3.§¸nh    ùc hiÖn  Òu    gi¸th   §i 8:
 3. 3 ­ Kho¶n    ©n    1: "Ng s¸ch  µ   íc ® îc c©n  i  Nh n     ®è theo nguyªn  ¾c  t tæng  è  s thu tõthuÕ,phÝ  µ  Ö  Ý       v l ph ph¶ilính¬n     tæng  è    êng  s chith xuyªn vµ  ãp  Çn    g ph tÝch  òy vµo    u    l  chi ®Ç t ph¸ttr Ón;tr ng  îp    i   ê h cßn  éi chi,th×  è  éi chi ph¶i b    sb      nhá  ¬n  è    u      iÓn". h s chi®Ç tph¸ttr ­ Kho¶n      2: "Vay  ï ®¾ p   éichiNSNN   b  b   ph¶i®¶m     b¶o nguyªn t¾c:kh«ng      sö  ông  d cho    ïng,chØ  îcsö  ông  tiªud   ® d cho  ôc  ch    iÓn;ph¶icã  Õ   m ®Ý ph¸ttr    k ho¹ch    åivèn  thu h   vay  µ  v b¶o  ¶m   ©n  i ng©n  ® c ®è   s¸ch ®Ó   ñ  ng    Õt    ch ®é tr¶h nîkhi®Õ n   ¹n".    h a. §¸nh    ©n  Ých  Öc  ùc hiÖn  ÷ng    gi¸ph t vi th   nh quy  nh    ∙  ãp  Çn  ®Þ trªn® g ph thay ® æi  ¬  Êu    c c NSNN   theo  íng  µo, gãp  Çn  ×  µo    nh  h n  ph g v æn ®Þ kinh tÕ    vÜ m«,  khuyÕn  Ých  ÕtkiÖm    Ých  òy®Ç u      iÓn,tËp  kh ti   t¨ngt l  tph¸ttr   trung kinh     phÝ  ùc hiÖn  ÷ng  Ö m   ô  th   nh nhi v quan  äng ph¸ttr Ón kinh tÕ      éi.C¬   Êu  tr     i     ­ x∙h   c NSNN,  møc  Ých  òytõNSNN   êigian qua  t l    th     1991­2000:c¬  Êu    c NSNN   íckhi tr     thùc hiÖn  Ët    Lu NSNN   (1991­1996),c¬  Êu    c NSNN   trong thêigian  ùc hiÖn     th   LuËt NSNN     (1997­ 2000). b.§¸nh    ÷ng    gi¸nh quy  nh  Ò   ®Þ v møc  éichiNSNN,  iÒu  Ön  éichivµ  b    ® ki b     kÕt  qu¶  ö  ông  ån  sd ngu vay    ﮾ p   éichi: ®Ó b   b  ­Vay    trongníc   ­Vay  ®∙inícngoµi.   u      c.§¸nh    ¬ng    gi¸ph thøc vay  éichivÒ   ×nh  b    h thøc,thêih¹n,l∙ suÊt,hiÖu         i   qu¶  ® Æc  Ötlµvay  ícngoµicho  u  ),c¸ckiÕn  Þ. ( bi     n    ®Ç t     ngh ­ Kho¶n    ©n    3: "Ng s¸ch  a   ¬ng  îc c©n  i  ®Þ ph ®  ®è theo nguyªn  ¾c  t tæng  sè    chikh«ng  îtqu¸ tæng  è    êng  îp tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  v    s thu;tr h    ph tr     ­ ¬ng  ã  c nhu  Çu  u    ©y  ùng  c ®Ç t x d c«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹  Çng  éc  ¹m    tr   c ht thu ph vi ng©n  s¸ch  Êp  c tØnh b¶o  ¶m   µ   îtqu¸  ® m v  kh¶ n¨ng  ©n  i  ña  ©n  c ®è c ng s¸ch   cÊp  tØnh,th× ® îcphÐp      huy  ng  èn  u    ®é v ®Ç ttrong níctheo  Õt  nh  ña     quy ®Þ c Thñ íng  Ýnh  ñ  µ  t Ch ph v ph¶ic©n  i  ©n    ®è ng s¸ch cÊp    tØnh    ñ  ng    ®Ó ch ®é tr¶ h Õt  îkhi®Õ n   ¹n". n    h a. B¸o c¸o  ¸nh    ùc  Õ  ×nh  ×nh  ® gi¸th t t h huy  ng  ®é vay  èn  v cho  u   ®Ç t hoÆc   ôc    m tiªukh¸cë  a  ¬ng  êigian qua    ®Þ ph th     (1991­1999  µ  ù  Õn  v d ki 2000): ­ Ng ©n     s¸ch cÊp    tØnh,huyÖn, x∙:møc        huy  ng  õng  ®é t n¨m  µ  ôc    vm tiªu sö  ông. d ­Sè    î®Õ n     dn  31/12/1999 ë  õng cÊp  ©n   t   ng s¸ch. b. §¸nh    Öu  gi¸hi qu¶  ö  ông, nh÷ng  ån  ¹  sd   t t itrong  Öc  vi huy  ng,  ö  ®é s dông    ån  èn  c¸cngu v vay  cho  u  ,nh÷ng  Ön  ®Ç t  bi ph¸p kh ¾c  ôc  ån t¹ .   ph t   i c.Nh÷ng  Õn  Þ  öa  æi      ki ngh s ® bæ sung  trong thêigian tí .     i 4.§¸nh    Õt    gi¸k qu¶  ùc hiÖn  Òu  th   §i 6: "TÊtc¶      c¸ckho¶n      thu,chiNSNN   ph¶i® îch¹ch to¸n®Çy    µo        ®ñ v NSNN". ­ §èivíic¸c Bé,  ¬         c quan  Trung  ng  µ    a   ¬ng  ¸nh    ¬ v c¸c ®Þ ph ® gi¸b¸o    c¸o kÕt  qu¶    µ  thu v qu¶n  ý, ¹ch to¸n,sö  ông,thu nép  l  h   d    NSNN     c¸ckho¶n    Ý,  thu ph lÖ  Ý  êigian qua. ph th     C¸c  kho¶n  Ý  c¬  ph do  quan  ùc hiÖn:kÕt  th     qu¶    Õt  thu,k qu¶  ö  ông,thu  sd   nép,ph¬ng    thøc h¹ch to¸n,     Õ         c¸o k to¸n, b¸o   Õt to¸n. . quy   .
 4. 4 ­C¸c  a  ¬ng  ¸nh    Öc    ®Þ ph ® gi¸vi qu¶n  ýh¹ch to¸nng©n  l     s¸ch x∙ë  a  ­     ®Þ ph ¬ng  ×nh  m trongthêigian qua:      +  Tæng  è  s x∙. + Tæng   è    ∙  s x∙ ® qu¶n  ýh¹ch  l  to¸n theo  Ët    Lu NSNN,  Õ   k to¸n trong h Ö       thèng NSNN   qua  Ö   èng  h th kho  ¹c. b + Tæng   è    a  ùc hiÖn  y     s x∙ch th   ®Ç ®ñ theo  Ët NSNN;  ô  Ó    ÷ng  Lu   c th ë nh néidung  µo,v×    n   sao. +  ×nh  ×nh  Õ   T h k to¸n,®éi  ò    ng c¸n  é, víng  ¾ c   b  m trong  Öc  ö  ông  vi s d chøng  õ,sæ   t   s¸ch  Õ   k to¸n (ph©n  Ých  tr×nh    i  ò, hay  µ do  Õ     t do  ®é ®é ng   l   ch ®é   quy  nh  ®Þ kh«ng  â.. ) r .. ­ C¸c  ¬    c quan  n  Þ  idiÖn  Öt Nam     ícngoµi®¸nh    Öc  ùc ®¬ v ®¹   Vi   ën     gi¸vi th   hiÖn  Ët NSNN   i víi ÷ng  Lu   ®è    nh kho¶n        thu,chiph¸tsinh ë  µiníc(bao  å m     ngo     g c¶  Öc  ö  ông  Çn  Ö  Ý  îcgi÷l¹ ) vi s d ph l ph ®     i . ­  ¬ng  Ph thøc qu¶n  ý ng©n  l  s¸ch  i  íic¸c kho¶n  ®è v     vay  Ò   v cho  vay  ¹   li , viÖn  î Ò   tr  cho  v vay  ¹   ¬ng  l iph , thøc h¹ch to¸nqu¶n  ý,quan  Ö   ÷a NSNN   µ       l  h gi   v quü  Ých  ütr¶nî. t lu     ­ Quan  Ö   ÷a NSNN   µ    ü: b¶o  Ó m     éi,hç  î u   , hç  î   h gi   v c¸c qu   hi x∙ h   tr  ®Ç t   tr  xuÊtkhÈu,s ¾p  Õp  ¹DNNN,...     x l i 5.§¸nh    Õt    gi¸k qu¶  ùc hiÖn  Òu  th   §i 9: ­ §èivíiquy  nh:    Êp  Ýnh  Òn  a   ¬ng  îcbè  Ý kho¶n       ®Þ "c¸cc ch quy ®Þ ph ®   tr   dù phßng  õ 3­   t   5% tæng  è      ¸p  s chi ®Ó ® øng    c¸c nhu  Çu    c chi ph¸tsinh  t    ®é xuÊttrong n¨m  ©n      ng s¸ch". ­ Bé   µi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu ,V¨n    T    K ho v§ t  phßng  Ýnh  ñ  ¸nh    Ch ph ® gi¸ viÖc  ùc  Ön  ù  th hi d phßng  ña  ©n  c ng s¸ch trung  ng  ¬ (møc  ù  d phßng, thÈm     quyÒn, kÕt    qu¶  ö  ông  ù  sd d phßng). ­C¸c  a  ¬ng  ¸nh    ®Þ ph ® gi¸: +  Õt  K qu¶  ùc hiÖn  è  Ýdù  th   b tr   phßng  ©n  ng s¸ch c¸ccÊp  êigian qua.    th     +  ÷ng    ông  ña  Öc  è  Ýdù  Nh t¸cd c vi b tr   phßng. +  Õn  Þ   Ò   Öc  è  Ý dù  Ki ngh v vi b tr   phßng  trong ng©n    s¸ch    Êp  c¸c c trong  thêigian tí .    i 6. §¸nh    Öc  ùc hiÖn  Òu    Öc    gi¸vi th   §i 10:"Vi ban  µnh  µ  ùc hiÖn      h v th   c¸cv¨n b¶n ph¸p  Ëtmíi lµm  lu     t¨ng chihoÆc      gi¶m thu  ©n  ng s¸ch trong n¨m    ph¶icã    nguån  µichÝnh  t  b¶o  ¶m". ® §¸nh    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  gi¸t h th   quy  nh  µy  n¨m  ®Þ n 4  qua, kiÕn  Þ      ngh bæ sung  ÷ng  Ên    íi®Ó   ¶m   nh v ®Ò m   ® b¶o  Ýnh  ñ  ng  ña  t ch ®é c NST W,  ©n  ng s¸ch  c¸ccÊp  Ýnh  Òn  a  ¬ng.   ch quy ®Þ ph 7.§¸nh    Öc  ùc hiÖn  Òu    gi¸vi th   §i 13: "Thu,ching©n     s¸ch nhµ  íc® îch¹ch to¸nb»ng  ng  ÖtNam".   n       ®å Vi   Trong  ùc tÕ  ã  ét  è  th   c m s kho¶n    chib»ng  ¹itÖ:chitr¶nî,chic¬  ngo             quan  ViÖtNam     µiníc,chinhËp  ÕtbÞ    ë ngo       thi   m¸y  ãc  ét  è  µnh,chi®oµn    m m s ng    ra, chi®ãng    niªn liÔm,.. ®Ò   Þ   ¸nh    ×nh  ×nh  ùc  Ön  ÷ng      . ngh ® gi¸t h th hi nh kho¶n  chinµy  êigian    th   qua, nh÷ng  íng  ¾ c   Ò     v m v qu¶n  ý,h¹ch  l  to¸n,tû gi¸, .kiÕn      .  . nghÞ    bæ sung  öa  æi. s®
 5. 5 II  .§¸nh    Ò   ÷ng  gi¸v nh quy  nh   ña  Ët  Ò   ®Þ c Lu v chøc  n¨ng  Ö m   ô  nhi v cña  c¸c  ¬  c quan  éc  èc  éi,Ch Ý nh   ñ,  é   µi  Ýnh,  thu Qu h  ph B T ch H§ND    c¸c cÊp,  UBND  c¸c  Êp,  c c¸c  é   ö   ông   © n   Bsd ng s¸ch, c¸c  n   Þ   ö   ông     ®¬ v s d ng © n   s¸ch trong  Öc  Ëp,chÊp  µnh, quy Õt  vi l   h   to¸n NSNN:   1.§èivíi èc  éivµ  û        Qu h   U ban  êng  ô  èc  éi: Th v Qu h §¸nh    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  Òu  kho¶n    èc  éi quyÕt  nh   gi¸t h th   §i 15  3: "Qu h   ®Þ dù    to¸nNSNN   íi v  tæng  è    s thu,tæng  è    s chi, møc  éichivµ    ån  ﮾ p"  b     c¸cngu b   vµ kho¶n   4: "QuyÕt  nh  ©n    ®Þ ph bæ NSNN   theo  õng  ¹    õng  Ünh  ùc  t lo ithu,t l v chivµ    theo  ¬  Êu  ÷a chith ng  c c gi     ê xuyªn,chi®Ç u      iÓn,chitr¶nî..giao    tph¸ttr         .   Uû   ban  êng  ô  èc  éiquyÕt ®Þnh  ¬ng    ©n    ©n  Th v Qu h     ph ¸n ph bæ ng s¸ch trung ­     ¬ng  cho  õng  é,  µnh  µ  t B ng v møc     bæ sung  õ ng©n  t  s¸ch trung  ng  ¬ cho  õng t  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng...   ¬ " Qua  ùc tÕ    Þ   ©n  Ých  . th   ®Ò ngh ph t ®¸nh  gi¸: ­ Quèc  éi quyÕt  nh    h  ®Þ NSNN  trong    ®ã bao  å m   ©n  g ng s¸ch  a   ­ ®Þ ph ¬ng,  ng  ©n   nh ng s¸ch c¸c  Êp  Ýnh  c ch quyÒn   a   ¬ng  H§ND   ®Þ ph do  quyÕt  ®Þnh;  Ëy  Çn  ùc hiÖn  vc th   theo  ¬ng  ph thøc  µo    n ®Ó tr¸nhchång  Ðo  µ      ch v ®Ò cao  îctr¸chnhiÖ m  ña  ®    c H§ND     Êp. c¸cc ­ Quèc  éi Quy Õt  nh  ©n    h  ®Þ ng s¸ch theo  Ünh  ùc,giao  û   l v  U ban  êng  Th vô  èc  éiquyÕt ®Þnh  ©n    ©n  Qu h     ph bæ ng s¸ch trung ¬ng,sè          bæ sung  õng©n  t  s¸ch trung ¬ng      cho  õng  t tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ hay  èc  éi Qu h   quyÕt  nh  ©n    ©n  ®Þ ph bæ ng s¸ch trung ¬ng,sè          bæ sung  õ ng©n  t  s¸ch trung ­     ¬ng cho  õng tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng. t    ph tr     ¬ ­ Quy  nh  µy  ∙  ï hîp  a, cã  Çn    ®Þ n ® ph   ch   c ph¶in©ng    ét  íc lµ Quèc    lªnm b     héitrùctiÕp ph©n    ©n       bæ ng s¸ch trung ¬ng;hoÆc     ¶m         ®Ó ® b¶o  ùc quyÒn, th     Quèc  éikh«ng  Õt  nh  h  quy ®Þ NSNN   ÷a  µ   n m chØ  Õt  nh  quy ®Þ NST W,  i víi ®è     NS§P  H§ND   Õt ®Þnh. do  quy   2.§èivíi       Òn  ¹n  ña  Ýnh  ñ  µ  ñ íng ChÝnh  ñ: quy h c Ch ph v Th t   ph Kho¶n  §iÒu  quy  nh:  4  20  ®Þ "C¨n  vµo  cø  NghÞ   Õt  ña  èc  éivµ  quy c Qu h  NghÞ   Õt  ña  û   quy c U ban  êng  ô  èc  éi,quyÕt ®Þnh  Th v Qu h     giao nhiÖ m  ô      v thu, chi ng©n    s¸ch  cho  õng  é,  µnh; nhiÖ m   ô      µ  t B ng   v thu,chi v møc    bæ sung  õ t  ng©n  s¸ch trung ¬ng      cho  õng tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng". t    ph tr     ¬   §¸nh    Öc  ùc  Ön  ÷ng  gi¸vi th hi nh quy  nh:  ñ   íng  Ýnh  ñ  Õt ®Þ Th t Ch ph quy   ®Þnh  giao  ù  d to¸n thu,ching©n       s¸ch cho    c¸c tØnh, thµnh  è    ph trong khi®ã      H§ND     c¸c tØnh, thµnh  è  µn  µ  Õt  nh  ù    ph b v quy ®Þ d to¸n m µ   ñ íng  Ýnh    Th t Ch phñ  ∙  ® giao;®¸nh    ùc tÕ      gi¸th   c¸c n¨m  qua    ¬  ë  trªnc s b¸o    ©n  Ých  ù  c¸o,ph t d to¸nthu ching©n      s¸ch hµng    n¨m  ñ íng ChÝnh  ñ  Th t   ph giao vµ  ù          d to¸nthu chi ng©n  s¸ch  H§ND   Õt  nh,  do  quy ®Þ møc     ®é t¨ng gi¶m, nguyªn  ©n,  µ  êi     nh v th   gian quyÕt  nh  ù    ©n    ®Þ d to¸nng s¸ch ë  a   ¬ng; c¸c vÊn    íng m ¾ c       ®Þ ph    ®Ò v   khi thùc hiÖn  Ët;kiÕn  Þ  ¬ng    Lu   ngh ph thøc söa  æi,bæ     ®   sung. 3.§èivíi é  µichÝnh:      T  B ­§¸nh    Öc  ùc hiÖn    gi¸vi th   quy  nh: ®Þ Bé  µichÝnh  ñ  ×ph©n    ©n  T  ch tr   bæ ng s¸ch chith ng      ê xuyªn,chitr¶nî,Bé       K Õ   ¹ch  µ  Çu    chÞu  ho v§ t tr¸ch nhiÖm   ñ  × ph©n     ©n    ch tr   bæ ng s¸ch  u     ®Ç t XDCB   ×nh ChÝnh  ñ,Uû   tr   ph   ban  êng  ô  èc  éiquyÕt ®Þnh. Th v Qu h    
 6. 6 ­ §¸nh    Ò   Öc      ña  é   µi chÝnh  µ    é,  û     gi¸v vi vai trß c B T   v c¸c B U ban  ©n   Nh d ©n  trong  Öc  vi ban  µnh  h hoÆc   íng  Én  h d c¸c  nh   ®Þ møc   Õ         ch ®é chi tiªu ng©n  s¸ch;ph©n  Êp    c cho  a  ¬ng  íng dÉn    Õ     ã  ªnquan  n   ®Þ ph h  c¸cch ®é c li   ®Õ ph¸ttr Ón kinh tÕ      éicña  a  ¬ng    ã   i     ­ x∙h   ®Þ ph ­ c nªn kh«ng?  ×  v sao? nªn  ©n   ph cÊp  n   u,  éidung  ×? ®Õ ®© n   g ­ Vaitrßcña  é  µichÝnh  µ    é  ã  ªnquan  Ò   Öc    nh        BT  v c¸cB c li   v vi x¸c®Þ biªn chÕ   i víi   é, ChÝnh  ñ  ét  ®è     B   c¸c ph m trong nh÷ng    ph©n    ©n    c¨n cø  bæ ng s¸ch. 4. §¸nh    Öc  ùc hiÖn  iÓ m       gi¸vi th   ® ® kho¶n  §iÒu    èivíiH§ND   Êp  1  25: "§     c tØnh,ngoµinhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n      v  h quy  nh  ¹    iÓ m       vµ    ®Þ ti ® c¸c a, b, c  d, kho¶n  1  Òu  µy, cßn  ã  §i n   c quyÒn quyÕt  nh   ®Þ thu  Ý,  Ö  Ý,  ô  ph l ph ph thu  µ    v c¸c kho¶n  ng  ãp  ña  ©n  ©n  ®ã g c nh d theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët;quyÕt  nh   lu   ®Þ ph©n  Êp    u    ©y  ùng    c chi®Ç tx d c¸c c«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng  tr   c h  kinh tÕ      éi   ­ x∙h   cña  a  ¬ng  Uû   ®Þ ph do  ban  ©n  ©n  ïng cÊp  ×nh". Nh d c  tr §¸nh    Öc  ùc  Ön  ÷ng  gi¸vi th hi nh quy  nh    êigian  ®Þ trªnth   qua    a   ­ ë ®Þ ph ¬ng: ­ B¸o    c¸o danh  ôc  ¹  Ý,  Ö  Ý   µ    m lo iph l ph v c¸c kho¶n  ng  ãp, kÕt    ®ã g  qu¶ thu,t×nh  ×nh  ö  ông.   h sd ­ C Çn       bæ sung  ÷ng  nh quy  nh  ×      ®Þ g ®Ó c¸c kho¶n  ng  ãp  ï hîp víi ®ã g ph       ®iÒu  Ön  ña  ©n  µ ¬ng  i thèng  Êt trong c¶  íc,tr¸nhn¬iqu¸ cao,n¬i ki c d vt ®è   nh    n         qu¸ thÊp    trong ®Þa  ¬ng,gi÷a c¸c®Þa  ¬ng.   ph      ph 5. Quy Òn   ¹n  ña    é,  ë   ®¬n  Þ  ù    h c c¸c B S ( v d to¸n cÊp      I)trong viÖc  ©n     ph bæ   ù    ©n  d to¸nng s¸ch hµng    n¨m, duyÖt  Õt    ©n    quy to¸nng s¸ch hµng    n¨m    cho c¸c®¬n  Þ  ùcthuéc? c¬    v tr     quan  èc  éi, Qu h   H§ND   Õt ®Þnh  ©n    ©n   quy   ph bæ ng s¸ch,quyÕt  nh   ©n    ®Þ ng s¸ch  µng  h n¨m,  Öt  Õt  duy quy to¸n ng©n    s¸ch  µng  h n¨m. II   Ò   I V quan  Ö   © n   . h ng s¸ch trung  ng  µ  © n   ¬ v ng s¸ch c¸c  Êp  Ýnh   c ch quy Ò n   a  ¬ng;  ån  ®Þ ph ngu thu,nhiÖ m   ô    ña  © n     v chi c ng s¸ch  cÊp: c¸c  1.§¸nh    ùc tÕ  ùc hiÖn    gi¸th   th   nguyªn t¾c  çi cÊp  Ýnh  Òn  µ1  Êp    m  ch quy l  c ng©n s¸ch:trung ¬ng,tØnh,huyÖn, x∙:           §¸nh        ña  ©n  gi¸vaitrßc ng s¸ch huyÖn  Ön    hi nay. §¸nh    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  gi¸t h th   quy  nh  ©n  ®Þ ng s¸ch    µ m ét  Çn  ña  x∙ l   ph c NSNN?   ×nh  ×nh  ùc  Ön  t h th hi qu¶n  ý,h¹ch  l  to¸n ng©n    s¸ch      a   ¬ng  x∙ ë ®Þ ph trongNSNN.  Õn  Þ  Ò     Ki ngh v qu¶n  ýng©n  l  s¸ch cÊp    x∙. §¸nh    Ò   ùc hiÖn  gi¸v th   quy  nh  µi ®Þ t  kho¶n,chøng  õng©n    t  s¸ch x∙.   2.V Ò     quy  nh  ån    Öm  ô    ña    Êp  ©n  ®Þ ngu thu nhi v chic c¸cc ng s¸ch: V Ò   ©n  nh  ån    ph ®Þ ngu thu:§¸nh    Ò   Öc  gi¸v vi quy  nh  lo¹  ån    ®Þ 3  i ngu thu cña  çi  Êp  ©n  mc ng s¸ch theo  Ët  µ    Lu v c¸c v¨n  b¶n  íng  Én  ∙  ï hîp  a, h d ® ph   ch   ® Æc   Ötlµ c¸c kho¶n    iÒu  Õtgi÷a c¸c cÊp  µ    è  nh  ña  ©n   bi       thu ® ti      v thu c ®Þ c ng s¸ch ®Þa  ¬ng.   ph Qua  ùc tÕ  ùc hiÖn  ã  íng m ¾ c   ×?  Êt lµthuÕ  th   th   cv   g nh     GTGT   Öc    µ  vi thu v khÊu  õthuÕ  u   µo, thu vµ  ùc hiÖn  êigian  tr   ®Ç v     th   th   qua  ã    nh  µ    c æn ®Þ v ¶nh hëng  n   ©n  i, ®iÒu  µnh  ©n   ®Õ c ®è   h ng s¸ch    ë c¸c tØnh, thµnh  è    ph kh«ng?  kiÕn  Þ  ×    ùc hiÖn  èth¬n. ngh g ®Ó th   t 
 7. 7 3.Ng ©n    s¸ch tØnh    theo quy  nh  Ön  µnh  îcvay    u  ?  èng    ®Þ hi h ®  ®Ó ®Ç t kh chÕ   ù  î nhá  ¬n  d n  h 30%   møc     u    chi®Ç t XDCB  quy  nh    Ëy  ùc tÕ  ã  ®Þ nh v th   c phïhîp kh«ng?  Õn  Þ     ki ngh sao? Trong  êng  îp nµo  ×  tr h  th nªn cho  ©n  ng s¸ch tØnh    vay  ©n  ng s¸ch trung ­     ¬ng  hoÆc   vay  ån ng©n  t  kho  ¹c,cã  Ó  b   th cho  tØnh  îcvay  ícngoµikh«ng? ®  n    Ng ©n  s¸ch huyÖn, x∙kh«ng       vay    u  ?  ùc tÕ  ùc hiÖn  ®Ó ®Ç t th   th   quy  nh   ®Þ nµy  sao?  êigian  í cÇn  öa  æi  ra  th   ti  s® quy  nh  µy  ®Þ n kh«ng?    bæ sung    quy ®Þnh   ×     g ®Ó ng¨n  chÆn   ×nh  ¹ng ng©n  t tr   s¸ch    î  x∙ n sinh  ¹t phÝ,  î  èn  ho   nv XDCB. 4. §¸nh    Öc  ùc hiÖn    ån  ph©n    gi¸vi th   c¸c ngu thu  chia theo  û lÖ    t   (%)  ÷a gi   c¸ccÊp  éc ®Þa  ¬ng    thu   ph theo kho¶n      §iÒu    2,3,4  30: ­C¸c  ån      ∙  ïhîp cha.   ngu thu trªn® ph       ­C Ç n       bæ sung  hoÆc   á  ítm ét  è  ån. b b  s ngu 5. §¸nh    Öc    gi¸vi quy  nh  û lÖ phÇn    ®Þ t    tr¨m (%)  ©n  ph chiac¸cnguån       thu gi÷a c¸ccÊp  ©n     ng s¸ch theo §iÒu  cña  Ët:     39  Lu ­  Ò   Èm   V th quyÒn quyÕt  nh   û  Ö: theo  Ön  µnh  ChÝnh  ñ  ®Þ tl  hi h do  ph quyÕt ®Þnh  µ    v UBND  tØnh  Õt ®Þnh?  ã  Õn  Þ  ×?  quy   c ki ngh g hoÆc   quy  nh   ®Þ cô  Ó  ûlÖ  ô  Ó  th t   c th trong LuËt hoÆc   Quèc  éi,     do  h  UBND   Õt ®Þnh. quy     ­ V Ò   Öc    nh  û lÖ  ©n    vi æn ®Þ t   ph chiac¸c nguån    5     thu 3­ n¨m  Ön  hi nay  ã  c g×  ¹othuËn  î cho  a   ¬ng?  ã  Õn  Þ  ×?  t  l i ®Þ ph c ki ngh g hoÆc     nh  ©u  µi æn ®Þ l d  theo LuËt.   6.V Ò   Öm  ô    ña  Ýnh  Òn    Êp:   nhi v chic ch quy c¸cc ­ §¸nh    gi¸,b¸o c¸o  Õt  k qu¶  ùc  Ön  ÷ng  ñ  ¬ng  ña  èc  éi, th hi nh ch tr c Qu h  ChÝnh  ñ  Ò   Öc  µnh  ét  è  ån      u    ã  ôc    :nguån  ph v vi d m s ngu thu ®Ó ®Ç tc m tiªunh   thu  Õ  ö  ông  t  thu s d ®Ê n«ng  nghiÖp, thu  õ ho¹t®éng    è, tiÒn    t    xæ s   b¸n  µ  nh thuéc  ë  ÷u  µ   íc,thuÕ     ét  è  sh Nh n   ëm s khu  ùc  öa  Èu...trong  êigian  v c kh   th   1995­ 2000: +  è  S kinh phÝ  îcsö  ông  u  .   ® d ®Ç t +  ¬ng  Ph thøc ph©n    ÷a c¸ccÊp  ©n    bæ gi     ng s¸ch ®Þa  ¬ng.   ph +  è  u    ô  Ó  S ®Ç tc th cho    Ünh  ùc. c¸cl v +  ¬ng  Ph thøc qu¶n  ý®iÒu  µnh  ©n  l  h ng s¸ch ®èi víic¸c nguån         kinh phÝ    nµy. +  §¸nh    Öu  gi¸hi qu¶  ùc hiÖn. th   +  ÷ng  Õn  Þ  Nh ki ngh trong thêigian tí .     i ­§¸nh    Ò   Öc  ùc hiÖn  ©n  Êp  Öm  ô  Ön    gi¸v vi th   ph c nhi v hi nay    a  ¬ng  ë ®Þ ph nhÊt lµph©n  Êp  Öm   ô      ôc   o  ¹o, tÕ  ÷a cÊp     c nhi v chigi¸od ­ ®µ t  y  gi   tØnh  µ  Êp  vc huyÖn, x∙.   ­ KiÕn  Þ  ×  Ò     ngh g v quy  nh  â  ¬n  ô  Ó  ¬n  ÷ng  ®Þ r h c th h nh quy  nh  ña  ®Þ c ChÝnh  ñ  Ò   ©n  Êp  Ö m  ô  ph v ph c nhi v kinh tÕ     éi, èc    ­x∙h   qu phßng   ninh ®Ó   ­an    t¹o®iÒu  Ön    ki ph¸p lýph©n  Êp  ©n     c ng s¸ch ® îcrâ rµng  îp lýh¬n.      h    ­ §¸nh    Ò     Öm   ô    u      iÓn cña  ©n    gi¸v c¸c nhi v chi®Ç tph¸ttr   ng s¸ch ®Þa   ­   ph ¬ng  Çn    c bæ sung, gi¶m  ítnhiÖ m   ô  ×,  ©n    b  v g ng s¸ch  a   ¬ng  ã  iÒu  ®Þ ph c®
 8. 8 kiÖn  ã  c nªn kh«ng cho  Ðp  ph cho vay    u    ph¸ttr Ón s¶n  Êt ­ kinh ®Ó ®Ç t  i   xu       doanh. 7. V Ò   ÷ng    nh quy  nh  Ò   è    ®Þ v s bæ sung  ©n ng s¸ch  Êp    c trªncho  ©n   ng s¸ch cÊp  íi   ©n  i thu,ching©n    d   c ®è       ®Ó s¸ch t¹ §iÒu     i 40. ­ Tæng   îp,®¸nh    è      h  gi¸s bæ sung  õ ng©n  t  s¸ch cÊp      trªncho  ©n  ng s¸ch  cÊp  × nh  êigian qua: m th     +  ©n   â  îcÊp  ©n  i,trîcÊp  ã  ôc   Ph r tr  c ®è     cm tiªu.Sù     kh¸c nhau  ÷a      gi 2 nguån  kinh phÝ  µy.   n +  §¸nh    Õt  gi¸k qu¶,hiÖu    qu¶  ùc hiÖn  ña  õng lo¹ bæ   th   c t   i sung.  +  §¸nh    Ò   ¬ng  gi¸v ph thøc qu¶n  ý®èi víi õng lo¹ bæ     l      t   i sung.   ­§¸nh    ÷ng  ån t¹     ¬  ë    ã  Õn  Þ  ô  Ó.   gi¸nh t   itrªnc s ®ã c ki ngh c th , ­ §¸nh      gi¸chung  Ò   v møc     ù chñ  µichÝnh    ©n  ®é t   t  ­ ng s¸ch cña    Êp    c¸c c ng©n s¸ch    ùc hiÖn  Ët,cã  ù chñ  ¬n  khith   Lu   t   h kh«ng, cã    khuyÕn  Ých  ùc kh th   sù  kh«ng. ­§¸nh    Ò   Ýnh    nh  ña  ©n    gi¸v t æn ®Þ c ng s¸ch c¸ccÊp  ã  ùc sù    nh      c th   æn ®Þ kh«ng  Ò  iÒu  Õt, Ò     (v ® ti   bæ sung),t¸cdông  v    khuyÕn  Ých  ña  ¬  Õ   µy. kh c c ch n IV.V Ò   Ëp  ù     l d to¸n NSNN:   1. §¸nh    Öc    gi¸vi quy  nh  Ön  ®Þ hi nay  theo  Ët,NghÞ   nh  Lu   ®Þ quy  ×nh tr   lËp NSNN   õ gi÷a th¸ng 6  t      n¨m  ícvµ  tr   giao  ù    ©n  d to¸nng s¸ch cho  n  Þ  ö    ®¬ v s dông  ©n  ng s¸ch  íc 31/12  tr   n¨m  íc;thêigian  tr     qua  ùc  Ön  ã  Õt  th hi c k qu¶    ra sao?  Õn  Þ  ×  Ò   ki ngh g v quy  ×nh lËp dù    ©n  tr     to¸nng s¸ch hiÖn    nay? 2. C¨n  ph¬ng    cø  ph¸p  Ëp  µ  Õt  nh  ù  l v quy ®Þ d to¸n ng©n    s¸ch  Ön    hi nay cã  ×  Çn  öa  æi    gc s® bæ sung    ®Ó gi¶m, bá  ×nh  ¹ng c¸c cÊp     t tr     khith¶o  Ën  lu ng©n  s¸ch m Êt  êigian,c«ng    th     søc  µ  a  ng  v ch ®å quan  iÓ m. ® 3.C Ç n       bæ sung  ÷ng  nh quy  nh  ×    ®Þ g ®Ó ng¨n chÆn,  ¹n chÕ   ×nh  ¹ng   h  t tr   ph©n    èn  Êt lµvèn  u    ©n    Ð m   Öu  bæ v nh     ®Ç tph t¸nk hi qu¶. 4. § Ó   ñ  ng    ch ®é cho NSNN,  ©n  ng s¸ch    Êp  Ýnh  Òn  Êt  µ c¸c c ch quy nh l   nh÷ng  kho¶n    chiquan  äng cÇn  ùc hiÖn  tr   th   trong m ét  è    s n¨m  Çn    c bæ sung  nh÷ng  quy  nh  ×    ¶m   ®Þ g ®Ó ® b¶o  Ýnh  ªntôc,kÕ   õa  ña  ù  t li     th c d to¸n ng©n    s¸ch? cÇn    nghiªncøu      bæ sung  ÷ng  nh quy  nh  Ò   ù    ©n  ®Þ v d to¸nng s¸ch kh«ng    chØ  µng  h n¨m  µ   ã  Ýnh  Êttrungh¹n 3­ n¨m. m ct ch       5  V.  Ò   Êp  µnh  V ch h NSNN: 1. V Ò   Òu  vµ    §i 55  NghÞ   nh  ña  Ýnh  ñ  ®Þ c Ch ph quy  nh    n  Þ  ù  ®Þ c¸c ®¬ v d to¸ncÊp     Igiao nhiÖ m  ô    v cho    n  Þ  ùcthuéc: c¸c®¬ v tr   §¸nh    Öc  ùc hiÖn  gi¸vi th   quy  nh  µy: ®Þ n ­ Thêigian giao cña    é, Së, Ban          c¸c B     cho  í ®¬n  Þ  ö  ông  ©n  t i vsd ng s¸ch  cã  ¶m   ® b¶o  íc31/12  tr   n¨m  íckh«ng?  ÷ng  ýdo  µ  Ön  tr   nh l   v bi ph¸p  ¾c  ôc. kh ph   Cã   Çn  öa  êih¹n nµy  c s th     cho  ¶m   ® b¶o  Ýnh  t kh¶    thikh«ng?
 9. 9 ­ Néi dung     giao cã  ¶m    ® b¶o  kh«ng?  ã  ×nh  ¹ng®¬n  Þ  Êp    ct tr   v c trªngiao  nhng  ÷ l¹ cã  Ýnh  Êt dù  gi   i t   ch   phßng, viÖc  µy  ×nh  ¹ng thùc  Õ      nt tr   t ë møc     ®é nµo?  Çn  c quy  nh  ®Þ nghiªm  Ê m   ×nh  ¹ngnµy  c t tr   kh«ng? 2.ViÖc    qu¶n  ýthu,chim ét  è  Ö m   ô    l      s nhi v chib»ng  ¹itÖ:hiÖn  ngo     nay  ã  c g×  íng m ¾ c?   Ön  v  bi ph¸p xö  ýsao?    l  qu¶n  ývèn  Ön  î   Õ  µo? l  vi tr  th n nh ­ViÖc  ùc hiÖn    th   nguyªn t¾c    thanh    ùctiÕp tõKho  ¹c nhµ  íctheo to¸ntr      b  n    quy  nh  ¹  Òu  ®∙  iÓn khai ë  ®Þ ti§i 60  tr     møc     µo?  ã  íng  ¾ c   ×?  Õn  ®é n cv m g ki nghÞ     Ön  c¸c bi ph¸p  iÓn khai thùc  Ön  tr     hi hoÆc   Õu   n kh«ng kh¶    ×  öa  thith s LuËt. ­ ViÖc  ×nh  µnh  µ  ö  ông  ü  ù  ÷tµichÝnh  ña  ©n    h th vsd qu d tr     c ng s¸ch c¸c    cÊp  theo quy  nh  ¹ §iÒu  nh  Õ  µo?  ã  Öu    ®Þ t i 60  th n c hi qu¶  kh«ng? 3.  Öc  ùc  Ön  Õ     ëng  Vi th hi ch ®é th theo  Òu  kho¶n  "Hµng  §i 62  4:  n¨m,   trong tr ng  îp  ã  è    ê h c s t¨ng thu  õ thuÕ  Êt khÈu, thuÕ  Ëp  Èu  µ  Õ    t  xu     nh kh v thu tiªuthô ® Æc   Ötso  íi Ö m   ô  îcgiao,kh«ng  Ó   Õ    ô ® Æc   Öt    bi   v   nhi v®    k thu tiªuth   bi   quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  LuËt  µy, Ch Ýnh  ñ  Õt  nh  Ých m ét  4  30  n  ph quy ®Þ tr   phÇn  theo  û lÖ  Çn  t   ph tr¨m (%)  ña  è    ®ã   c s t¨ng thu  cho  ©n  ng s¸ch cÊp    tØnh  ®Ó   u    ©y  ùng    ®Ç tx d c¸cc«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng  µ  c¸o Uû   tr   c h  v b¸o    ban  êng  Th vô  èc  éi"vµ  Qu h   quy  nh   ëng  i  íinh÷ng  ®Þ th ®è v   kho¶n thu  ©n  ph chia gi÷a     ng©n  s¸ch trung  ng  µ  ©n  ¬ v ng s¸ch  a   ¬ng  ®Þ ph theo  Õt  nh  ña  èc  quy ®Þ c Qu héi, Ýnh  ñ.   Ch ph ­ §¸nh    Õt    gi¸k qu¶  ùc hiÖn  n¨m  th   4  qua  Ò:  v møc  Òn  ëng  µ  Õt    ti th v k qu¶ sö  ông  Òn th ng. d ti   ë ­ KiÕn  Þ   ÷ng  ö  ông      ngh nh sd bæ sung  Ò   v c¨n  x¸c ®Þnh  cø    møc   ëng  th (c¨n cø  ù    îc giao,c¨n  sè  ùc hiÖn    d to¸n ®     cø  th   n¨m  íc,hay  Õt  îp  2    tr   k h c¶  c¨n cø). ­ Xö  ýth ng  îtthu cña  ©n    l  ë v     ng s¸ch trung ¬ng  ∙  îp lýcha, viÖc  Ýnh      ® h      Ch phñ  ëng  th thªm  µiquy  nh  ña  Ët cã  Çn  a  µo  Ët kh«ng? ngo   ®Þ c Lu   c ® v Lu   4. §¸nh    Öc    gi¸vi qu¶n  ýthanh    Óm      l  to¸nki so¸tchiNSNN   ña  ¬  c c quan  µi t  chÝnh,c¬    quan  kho  ¹c: b ­ Quy  ×nh cÊp      tr   ph¸tthanh    Ön  to¸nhi nay    êng  (chith xuyªn,chi®Ç u  ,. .    t . ) cã  ×  Ën  î  ã  ×  a  g thu l ic g ch khoa  äc, cha  ï hîp  ùc tÕ  Çn    , h  ph   th   c bæ sung, söa    ® æi. ­ ViÖc    quy  nh  Êp    ®Þ c ph¸tqu¶n  ýtheo  ôc  ôcNSNN   ∙  ãp  Çn    l  m l  ® g ph t¨ng cêng  qu¶n  ý®¹tkÕt  l    qu¶  sao? chøng  õ cÊp    ©n  t  ph¸tlu chuyÓn  thanh    ∙  to¸n® hîp lýcha.    ­ Cã     nªn  duy  ×viÖc  ¬  tr   c quan  µichÝnh  µ  t  v kho  ¹c nhµ  íc chØ  Óm   b  n  ki so¸tm ét  è  ôc      sm chihay kh«ng?  thªm  nªn  hay  ítsè  ôc    µy. b  m chin ­C Ç n   ã    c kho¶n    chihay  kh«ng,néidung     kho¶n    nh  Õ  µo? chinªn  th n VI.V Ò   Õ     k to¸n vµ    quy Õt  to¸n NSNN:   1. §¸nh    Öc  ùc  Ön  Òu    Õt   ng©n  gi¸vi th hi §i 66: K d s¸ch  Êp  c tØnh 50%   chuyÓn  µo  ©n  v ng s¸ch n¨m    sau.50%     chuyÓn  µo  ü  ù  ÷tµichÝnh, kÕt  v qu d tr       d  ©n  ng s¸ch huyÖn, x∙chuyÓn  µo  ©n       v ng s¸ch n¨m    sau: ­§¸nh    è  Öu thùc tÕ  ùc hiÖn    gi¸s li     th   quy  nh  µy  êigian qua. ®Þ n th    
 10. 10 ­Tû  Ö    l 50%   trªncÇn  öa  æi    nªu    s® bæ sung  ×. g ­ThÈ m   Òn  Õt ®Þnh.   quy quy   ­Trong  Õt    ã  Çn  èn  ∙  ¹m    k d c ph v ® t øng,vËy  µm  Õ  µo      îct¹m    l th n ®Ó t¸ch®   øng  xö  ý®Ó   Õt    µthùc. nªn  l   k d l   2.V Ò   Èm  Òn  Öt quyÕt to¸n:   th quy duy     ­ Quy  nh  ¬    ®Þ c quan  µichÝnh  Ðt duyÖt  Õt        ©n  t  x  quy to¸nthu,ching s¸ch  cña  ¬  c quan  ïng cÊp:Quy  nh  µy  ùc hiÖn  êigian qua  c    ®Þ n th   th     sao?  ã  ïhîp  c ph   kh«ng?  Çn  öa  æi    c s® bæ sung  ×?  Õt    g quy to¸ntheo  è  ùc chihiÖn  s th     nay  ×  th chË m,  Ëy  ã  v c nªn  Õt    quy to¸n theo  è  Êp    ©n  s c ph¸tng s¸ch,sau  n¨m  Õt    1  quy to¸nb¸o    èc  éitheo  è  ùc chicña  n  Þ  ã  îckh«ng?  Õn  Þ    c¸o Qu h   s th     ®¬ v c ®   ki ngh g×. ­  ùc  Õ  Ön  Th t hi nay  trong n¨m sau  èc  éi,H§ND   Qu h  phª  Èn  ©n   chu ng s¸ch n¨m  íc,thêigian thùc hiÖn  Õt    ©n    tr         quy to¸nng s¸ch cña  n  Þ  ö  ông    ®¬ v s d ng©n  s¸ch,cña  Êp  Ýnh  Òn  ã      c ch quy c ®ñ kh«ng?  ã  ¶m   c® b¶o  êigian ®Ó   ¬  th    c quan  µichÝnh, c¬  t    quan  Óm     ùc hiÖn  Ö m   ô  Óm     Õt    ki to¸nth   nhi v ki traquy to¸n kh«ng? ­ Quy  nh  ¹ch to¸n,thanh        ®Þ h    to¸nc¸c kho¶n  ¹m  t øng  ©n  ng s¸ch ®∙  îp lý   h    cha?  c¸ch x¸c®Þnh  Õt    ©n     k d ng s¸ch nh  Õ  µo?   th n ­ Cã   Çn  Ðt chuyÓn  è    µikho¶n  Òn göivµ  è    ü  Òn m Æt   µo    c x  s dt   ti     s d qu ti   v thêi®iÓ m   èin¨m    cu   kh«ng?  êng  îp nµo  × kh«ng  Çn    ñ tôc nµy,quy  tr h  th   c c¸c th       tr×nh xÐt duyÖt sè      Õ  µo  µphïhîp.      d nh th n l     VII.K Õ   ¹ch  chøc  ùc  Ön    ho tæ  th hi tæng   Õt  n¨m   ùc  Ön  Ët  k 4  th hi Lu NSNN: 1.Trong    th¸ng3    n¨m  2000: Vô  NSNN   ù  d th¶o    ¬ng  µ  ù  ®Ò c v d th¶o  c«ng v¨n  öi c¸c Bé,  ¬  g    c quan  trung ¬ng, c¸c tØnh,thµnh  è  íng dÉn         ph h   chØ  o  Öc  ®¹ vi tæng  Õt  Ët,lÊy ý  k Lu     kiÕn    ô, Tæng  ôc  ªnquan  ×nh Bé  Öt. c¸cV   c li   tr   duy Tr×nh  é   Öt  µnh  Ëp  B duy th l Ban nghiªncøu    tæng  Õt  Ët thuéc Bé   µi k Lu     T  chÝnh  êi m ét  è  é,  ¬  (m   s B c quan  éc  èc  éi,V¨n  thu Qu h  phßng  Ýnh  ñ... Ch ph   tham  gia). 2. Th¸ng  n¨m    3  2000  öic«ng    µ    ¬ng  íng dÉn  ùc hiÖn  g  v¨n v ®Ò c h  th   tæng  kÕt  Ët. Lu Häp  íi ét  è  é, c¬  v  m s B   quan  trung ¬ng,m ét  è  a  ¬ng      s ®Þ ph phæ   Õn    bi yªu cÇu, néidung,biÖn       ph¸p tr Ónkhaithùc hiÖn.  i         3. Th¸ng    4+5 n¨m 2000  chøc  ¸nh    tæ  ® gi¸theo    ¬ng  ¹    n  Þ  ®Ò c t i ®¬ v c¸c trùcthuéc c¸cBé, c¬          quan  trung ¬ng,c¸ctØnh,thµnh  è,c¸ccÊp  ©n         ph     ng s¸ch  huyÖn, x∙göib¸o c¸o tæng  Õt  Ò   é, tØnh,thµnh  è.          k vB    ph 4. Th¸ng    5+6 n¨m 2000  chøc  ¬  Õt  Ët      é   ¬  tæ  s k Lu ë c¸c B c quan  trung ­ ¬ng, c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc       ph tr   Trung  ng, ®Õ n   ¬  30/6/2000  öi b¸o    g  c¸o tæng  Õt  Ò   é  µichÝnh. k vBT  Th¸ng  6+7  n¨m 2000  é  µichÝnh  éith¶o víi ét  è  é, c¬  BT  h     m s B   quan  trung  ¬ng,®Þa  ¬ng  Ò     ph v tæng  Õt  Ët. k Lu
 11. 11 Th¸ng  n¨m  7  2000  èihîp víiUû   ph       ban  Kinh  Õ  µ  ©n   t v Ng s¸ch cña  èc    Qu héitæ    chøc  éith¶o quèc    ã sù  h    gia (c   tham    ña  ét  è  chøc  µ  gia c m s tæ  v chuyªn  gia quèc  Õ) vÒ   ¸nh    µ  ¬  Õt  n¨m  ùc hiÖn  Ët NSNN,  ÷ng  Õn    t  ® gi¸v s k 4  th   Lu   nh ki nghÞ  nh»m   öa  æi,bæ   s®   sung  Ët NSNN   µ    Õt  Lu   v c¸ck qu¶  ∙  ùc hiÖn. ® th   Cuèith¸ng7      n¨m 2000  µn  µnh  c¸o s¬  Õt  n¨m  ùc hiÖn  Ët, ho th b¸o    k 4  th   Lu   b¸o c¸o Ch Ýnh  ñ  µ  ×nh Quèc  éikú  äp  8     ph v tr   h   h thø  (th¸ng10­ n¨m    11  2000).
Đồng bộ tài khoản