Công văn 9627/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
19
lượt xem
1
download

Công văn 9627/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 9627/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 9627/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  æ n g  c ôc thu Õ  S è   T 9627 T C/T C T   n g µy  10 th¸ng 10 n¨ m  2001  Ò  viÖc C h Ý n h  s¸ch thu Õ   v theo tû lÖ néi ® Þ a  hãa KÝnh    göi:Tæng  côc    H¶i quan  Tr¶    lêiC«ng  sè  v¨n  3040/TCHQ­KTTT  ngµy 23/07/2001 cña  Tæng  côc  H¶i quan  viÖc        vÒ  xin¸p dông  thuÕ  suÊt thuÕ    nhËp  khÈu theo    néi®Þa   tû lÖ    ho¸ theo  s¬    hå  ®¨ng  lÇn  cña  ký  2  C«ng    tys¶n xuÊt phanh    NISSIN  ViÖtNam,    Bé    TµichÝnh  ý  cã  kiÕn  sau: nh    C¨n cø  Th«ng t ªn  li  tÞch sè 120/2000/TTLT­ BTC­BCN­TCHQ  ngµy  25/12/2000  viÖc    vÒ  bæ sung,söa  æi    ® Th«ng   ªntÞch  176/1998/TTLT­ t li   sè  BTC­BCN­TCHQ   ngµy  25/12/1998  cña  Liªn Bé      Tµi chÝnh  C«ng  ­  nghiÖp    ­ Tæng   côc    H¶i quan; §Ó       t¹o®iÒu  kiÖn  cho  C«ng    ty s¶n  xuÊt phanh    NISSIN  ViÖt Nam     s¶n  xuÊt s¶n    phÈm,  phô    tïngtrong níc thay thÕ        hµng  nhËp  khÈu,  t¹oc«ng  viÖc    ¨n  lµm  cho ngêi lao ®éng. §Ò         nghÞ  Tæng   côc    H¶i quan  híng  dÉn    H¶i quan  ®Þa  ph¬ng,n¬idoanh      nghiÖp  lµm      thñ tôcnhËp  khÈu    tû c¨n cø    lÖ    néi ®Þa   ho¸ s¶n  phÈm,  theo  s¬  hå  ®¨ng  lÇn  cña  ký  2  C«ng   ty s¶n  xuÊt  phanh  NISSIN  ViÖtNam,  ® îcBé    ®∙    C«ng  nghiÖp  kiÓm      tra, nhËn    x¸c t¹ C«ng  i v¨n sè    2242/CV­ CNCL   ngµy  06/06/2001 vµ    C«ng    2595/CV­ v¨n sè  CNCL   ngµy  26/06/2001,®Ó   tÝnh      t¹m  thu thuÕ  nhËp  khÈu.KÕt    thóc n¨m      TµichÝnh  C«ng  ty s¶n    xuÊt phanh    NISSIN  ViÖt Nam     ph¶inép    b¸o    c¸o quyÕt   to¸ntheo  ®óng  híng  dÉn  cho  quan    c¬  H¶i quan, n¬i doanh      nghiÖp  lµm  thñ    tôc nhËp  khÈu.   C¬  quan   H¶i quan  cø    néi ®Þa   c¨n  tû lÖ    ho¸  thùc tÕ    cña  s¶n  phÈm   møc  vµ  thuÕ  nhËp  khÈu  theo    néi ®Þa   tû lÖ    ho¸  quy  ®Þnh,    ®Ó thùc  hiÖn  tÝnh    thu thuÕ  nhËp  khÈu  trong n¨m      tµichÝnh, theo    ®óng  møc  thuÕ  nhËp  khÈu ¬ng  t øng      néi ®Þa     víitû lÖ    ho¸ thùc tÕ    îc.Trêng  nÕu    néi ®Þa       ®¹t ®   hîp  tû lÖ    ho¸ thùc tÕ    cao  h¬n    néi®Þa     tû lÖ    ho¸ doanh  nghiÖp  ®¨ng  ­ lÇn    ®∙  ký    2, doanh  nghiÖp    îchoµn    thuÕ  sÏ®   l¹ sè  i nhËp  khÈu  nép,nÕu    néi®Þa       ®∙    tû lÖ    ho¸ x¸c ®Þnh   l¹ thÊp  i h¬n  doanh  th×  nghiÖp  ph¶ithùc hiÖn      nép  thuÕ    bæ sung  theo  ®óng  møc  thuÕ ¬ng  t øng      néi®Þa    víi lÖ    tû ho¸ thùc tÕ.   Bé    TµichÝnh  ý  cã  kiÕn    ®Ó Tæng  côc    H¶i quan  îcbiÕt. ®    
Đồng bộ tài khoản