intTypePromotion=1

Công văn 966/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
197
lượt xem
46
download

Công văn 966/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 966/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về thấu chi tài khoản thanh toán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 966/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  966/N H N N­C S T T   N h s n g µ y  10 th¸ng 9 n¨ m  2002 v Ò   Ö c h í ng d É n   Ò  th Ê u c hi  vi v t µi kh o¶ n  thanh to¸n m ë   ¹i t  c¸c t æ  c h ø c c u n g   n g   ø d Þ c h  v ô  thanh  to¸n K Ýnh  öi:   g   C¸c  ô, Côc  éc Ng ©n  µng  µ   íc; ­ V  thu   h Nh n   ­C¸c      Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è; Ng h Nh n     ph ­ Së     Giao  Þch  ©n  µng  µ   íc; d Ng h Nh n ­V¨n    phßng  ¹idiÖn  ©n  µng  µ   íct¹ Thµnh  è  §  Ng h Nh n     i ph HCM; ­C¸c  ©n  µng  ¬ng  ¹iquèc    Ng h Th m  doanh;   ­C¸c  ©n  µng      Ng h Liªndoanh; ­C¸c  ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn;   Ng h Th m   ph ­C¸c      Chi nh¸nh  ©n  µng  ícngoµit¹ ViÖtNam;  Ng h n    i   ­Kho  ¹c Nhµ   íctrung ¬ng;   b  n    ­Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    T d nh d trung ¬ng.   T¹iKho¶n    Òu  vµ  Òu  NghÞ   nh  è    12, §i 3  §i 15  ®Þ s 64/2001/N§­   µy  CP ng 20/9/2001  ña  Ýnh  ñ  Ò   ¹t®éng  c Ch ph v ho   thanh  to¸n qua    chøc    c¸c tæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh    ã    Ëp  n   Öc  Êu    µikho¶n  to¸nc ®Ò c ®Õ vi th chit   thanh to¸n.   § Ó   ùc  Ön  èng  Êt,phï hîp  íic¸c quy  nh   Ön  µnh, Thèng  c  th hi th nh     v    ®Þ hi h   ®è Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam   íng dÉn  ô  Ó    h Nh n     h  c th nh sau: 1.Sè   Òn thÊu    µikho¶n    ti   chit   thanh    µ kho¶n  to¸nl   vay  ña  êisö  ông  c ng   d dÞch  ô  v thanh to¸n ®èi  íitæ    v   chøc  cung  øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n.ViÖc      cho phÐp  Êu    µikho¶n  th chit   thanh to¸n ® îc coi nh  Êp  Ën        ch thu cho  vay  µ  v ph¶i  tu©n  ñ nguyªn t¾c  ¶m   th     ® b¶o kh¶ n¨ng  µn    gèc  µ    è  Òn thÊu    ho tr¶c¶  v l∙s ti   i chi trongthêih¹n  haibªn      do    tho¶ thuËn.   2. Ng ©n   µng  µ   íc thùc hiÖn  Êu    µikho¶n    h Nh n     th chit   thanh    to¸ncho    c¸c tæ chøc  Ýn  ông,tæ  td   chøc kh¸c ® îclµm  Þch  ô     d v thanh    ã  ë   µikho¶n  to¸nc m t   thanh    ¹  ©n   µng  µ   íc ®Ó   ôc  ô  to¸nt i Ng h Nh n   ph v cho   c¸c giao  Þch  d thanh    to¸n li   ©n  µng. C¸c  iÒu  Ön  µ  iÒu  ªnng h   ® ki v ® kho¶n  Êu    µikho¶n  th chit   thanh    to¸n thùc  Ön  hi theo  quy  nh  Ò   Êu    ®Þ v th chi trong  thanh to¸n li   ©n  µng  ña    ªnng h c Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n 3. C¸c  chøc    tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh    µ tæ  to¸nl   chøc  Ýn  ông  ùc td th   hiÖn  Êu    ô  Ó    th chic th nh sau: ­ §èi víingêi sö  ông  Þch  ô        d d v thanh to¸n lµ c¸c tæ        chøc, c¸ nh©n:       c¸c ®iÒu  Ön  µ  iÒu  ki v ® kho¶n  Êu    µikho¶n  th chit   thanh    tæ  to¸ndo  chøc  cung    øng dÞch  ô  v thanh      to¸n®ã quy  nh  µ  ïhîp víi ®Þ v ph       quy  Õ   ch cho vay  ña  chøc  c tæ  tÝn  ông  i víi d ®è     kh¸ch hµng  ña  ©n  µng  µ   íc.   c Ng h Nh n ­ §èi víingêi sö  ông  Þch  ô        d d v thanh  to¸n lµ c¸c tæ        chøc  Ýn  ông, tæ  td   chøc kh¸c® îclµm  Þch  ô     d v thanh  to¸n:   iÒu  Ön  µ  iÒu   ® c¸c ki v ® kho¶n  Êu    th chi tµikho¶n    thanh    haibªn  to¸ndo    tho¶ thuËn  ng    nh kh«ng    tr¸ph¸p luËt. i   4.    Tæ chøc  cung øng  Þch  ô  d v thanh to¸n kh«ng    ph¶i lµ tæ      chøc  Ýn  t dông kh«ng  îc thùc  Ön  Êu    µikho¶n  ®  hi th chi t   thanh to¸n cho  êi sö  ông    ng   d dÞch  ô  v thanh to¸n.Trêng  îp  chøc    h tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh      ã  to¸n ®ã c nhu  Çu  × cã    c th   v¨n b¶n    Þ    ©n  µng  µ   ícViÖtNam   ®Ò ngh ®Ó Ng h Nh n     xem   Ðt x  quyÕt ®Þnh  i víi õng tr ng  îp cô  Ó.   ®è    t   ê h   th
  2. 2 5.C«ng    µy  ã  Öu  ùcthi µnh    v¨n n c hi l     h sau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 15  k t  k
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2