intTypePromotion=1

Công văn 979/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
56
lượt xem
1
download

Công văn 979/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 979/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc trả lời Bộ Tham mưu - Bộ Tư lệnh Hải quân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 979/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 979/BXD-HĐXD ------------------- V/v: Trả lời Bộ Tham mưu - Bộ Tư lệnh Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2009 Hải Quân Kính gửi: Bộ Tham mưu - Bộ Tư lệnh Hải Quân. Bộ Tham mưu - Bộ Tư lệnh Hải Quân có văn bản số 58/CV-BTM ngày 12/5/2009 đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn về việc giấy phép xây dựng của Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Văn phòng - Thương mại Hải Quân tại 15 Lê Thánh Tôn, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Tại Điều 4 Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định: "Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, thủ trưởng cấp Bộ, Chủ tịch UBND các cấp quyết định đầu tư..." thì không phải xin giấy phép xây dựng. 2. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 13 Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 ..."các dự án đầu tư xây dựng đã được phê duyệt nhưng chưa triển khai thực hiện hoặc đang thực hiện dở dang...Các bước tiếp theo thực hiện theo quy định của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và của Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng. Như vậy, theo các quy định nêu trên, công trình Trung tâm Văn phòng - Thương mại Hải Quân đã được Bộ Tư lênh Hải Quân phê duyệt ngày 21/3/2008 không thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng. Do vậy trước khi khởi công xây dựng đề nghị chủ đầu tư thực hiện việc xin giấy phép xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư nêu trên của Bộ Xây dựng Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Bộ Tham mưu - Bộ Tư lệnh Hải Quân nghiên cứu để thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu: VP, HĐXD. Bùi Phạm Khánh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2