Công văn 990/TCT/TS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hue Man | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
56
lượt xem
3
download

Công văn 990/TCT/TS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 990/TCT/TS của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn thu tiền sử dụng đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 990/TCT/TS của Tổng cục Thuế

  1. C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh - Tæng côc thuÕ sè 990 TCT/TS ngµy 04 th¸ng 04 n¨m 2005 híng dÉn vÒ thu tiÒn sö dông ®Êt KÝnh göi: Côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Qua theo dâi ë mét sè tØnh, thµnh phè vÒ t×nh h×nh triÓn khai thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 198/2004/N§-CP ngµy 03/12/2004 cña ChÝnh phñ vÒ thu tiÒn sö dông ®Êt vµ Th«ng t sè 117/2004/TT-BTC ngµy 7/12/2004 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 198/2004/N§-CP, thùc tÕ cã mét sè víng m¾c lµm chËm tiÕn ®é thu hoÆc thÊt thu ng©n s¸ch nhµ níc. §Ó gi¶i quyÕt thu tiÒn sö dông ®Êt thèng nhÊt, Tæng côc ThuÕ lu ý Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè mét sè vÊn ®Ò sau ®©y: 1. C¸c tæ chøc kinh tÕ cã quyÕt ®Þnh giao ®Êt ®Ó thùc hiÖn ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng vµ ®· nép hå s¬ ®ñ ®iÒu kiÖn kª khai, nép tiÒn sö dông ®Êt cho c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn tríc ngµy 01/01/2005 th× khi gi¶i quyÕt thu tiÒn sö dông ®Êt, c¬ quan ThuÕ cÇn ph¶i ph©n biÖt theo c¸c trêng hîp cô thÓ sau: - Trêng hîp tæ chøc kinh tÕ ®· thùc hiÖn xong toµn bé viÖc ®Òn bï, båi thêng thiÖt h¹i vÒ ®Êt theo ®óng quy ®Þnh cho ngêi cã ®Êt bÞ thu håi th× tÝnh thu tiÒn sö dông ®Êt, quyÕt to¸n tiÒn sö dông ®Êt trªn toµn bé diÖn tÝch ®Êt ®îc giao theo gi¸ ®Êt quy ®Þnh t¹i thêi ®iÓm ®¬n vÞ nép hå s¬ víi c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn. - Trêng hîp tæ chøc kinh tÕ míi thùc hiÖn ®Òn bï, båi thêng thiÖt h¹i vÒ ®Êt mét phÇn trong tæng sè diÖn tÝch ®Êt ®îc giao ®Ó gi¶i phãng mÆt b»ng th× thùc hiÖn tÝnh, thu tiÒn sö dông ®Êt theo gi¸ ®Êt quy ®Þnh t¹i thêi ®iÓm ®¬n vÞ nép hå s¬ víi c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn t¬ng øng víi phÇn diÖn tÝch ®Êt ®· ®Òn bï, båi thêng thiÖt h¹i vµ gi¶i phãng mÆt b»ng. - Trêng hîp tæ chøc kinh tÕ ®îc giao ®Êt ®Ó gi¶i phãng mÆt b»ng nhng cha thùc hÖn gi¶i phãng mÆt b»ng, cha ®Òn bï vµ båi thêng thiÖt h¹i vÒ ®Êt cho ngêi cã ®Êt bÞ thu håi th× thùc hiÖn tÝnh thu tiÒn sö dông ®Êt theo NghÞ ®Þnh sè 198/2004/N§-CP nªu trªn vµ NghÞ ®Þnh sè 188/2004/N§-CP ngµy 16/11/2004 cña ChÝnh phñ vÒ ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ ®Êt vµ khung gi¸ c¸c lo¹i ®Êt theo thùc tÕ t¹i thêi ®iÓm kª khai nép tiÒn sö dông ®Êt. 2. Trêng hîp kh«ng ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt t¹i ®iÓm a, Kho¶n 4 §iÒu 3, NghÞ ®Þnh sè 198/2004/N§-CP quy ®Þnh thùc hiÖn Kho¶n 4 §iÒu 50 LuËt §Êt ®ai: "Hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®ang sö dông ®Êt kh«ng cã c¸c lo¹i giÊy tê quy ®Þnh t¹i Kho¶n 1 ®iÒu nµy nhng ®Êt ®· ®îc sö dông æn ®Þnh t¹i tríc ngµy 15/10/1993....". Trêng hîp nµy khi tÝnh tiÒn sö dông ®Êt, c¬ quan ThuÕ cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®îc môc ®Ých sö dông ®Êt tríc ngµy 15/10/1993 vµ môc ®Ých sö dông ®Êt khi ®îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, cô thÓ lµ:
  2. 2 - Trêng hîp ®Êt ®· ®îc sö dông æn ®Þnh tríc ngµy 15/10/1993 lµ ®Êt phi n«ng nghiÖp (Uû ban nh©n d©n phêng, x·, thÞ trÊn x¸c nhËn ®óng lo¹i ®Êt phi n«ng nghiÖp, kh«ng cã tranh chÊp, phï hîp víi quy ho¹ch) vµ khi lµm thñ tôc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt phi n«ng nghiÖp (®Êt ë, ®Êt s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô....) th× kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt. - Trêng hîp ®Êt ®· ®îc sö dông æn ®Þnh tríc ngµy 15/10/1993 lµ ®Êt n«ng nghiÖp vµ khi lµm thñ tôc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt n«ng nghiÖp th× kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt. - Trêng hîp ®Êt ®· ®îc sö dông æn ®Þnh tríc ngµy 15/10/1993 lµ ®Êt n«ng nghiÖp vµ khi lµm thñ tôc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt phi n«ng nghiÖp (®Êt ë hoÆc ®Êt s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô) th× ph¶i thu tiÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh ®èi víi h×nh thø chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông ®Êt tõ ®Êt n«ng nghiÖp sang ®Êt phi n«ng nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 6 NghÞ ®Þnh sè 198/2004/N§-CP. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cßn víng m¾c ®Ò nghÞ c¸c Côc ThuÕ ph¶n ¶nh kÞp thêi vÒ Tæng côc ThuÕ ®Ó nghiªn cøu, híng dÉn bæ sung.
Đồng bộ tài khoản