Công văn 9958/BTC-TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Dem Buon Ngu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
28
lượt xem
1
download

Công văn 9958/BTC-TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 9958/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 133/2004/TT-BTC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 9958/BTC-TCT của Bộ Tài chính

 1. C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 9958/BTC-TCT ngµy 09/8/2005 híng dÉn thùc hiÖn Th«ng t sè 133/2004/TT-BTC KÝnh göi: Côc ThuÕ c¸c TØnh/Thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Theo ph¶n ¸nh cña mét sè Côc ThuÕ ®Þa ph¬ng vÒ c¸c víng m¾c trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn Th«ng t sè 133/2004/TT-BTC ngµy 31/12/2004 cña Bé Tµi chÝnh (TT 133/2004/TT-BTC), trong khi cha ban hµnh th«ng t söa ®æi bæ sung, ®Ó thùc hiÖn thèng nhÊt Bé Tµi chÝnh híng dÉn mét sè néi dung cô thÓ nh sau: I . Q u y c h Õ v µ q u y t r × n h q u ¶ n l ý v µ t h ù c h i Ön HiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn 1. Trong lóc Tæng côc cha ban hµnh quy chÕ, quy tr×nh míi vÒ qu¶n lý vµ ¸p dông HiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn trong ngµnh ThuÕ th× c¸c quy ®Þnh ban hµnh kÌm theo c¸c QuyÕt ®Þnh sè 1133 TCT/Q§/HTQT ngµy 13/7/2001 cña Tæng côc ThuÕ (Quy chÕ 1133 TCT/Q§/HTQT) vµ 1134 TCT/Q§/HTQT ngµy 13/7/2001 cña Tæng côc ThuÕ (Quy tr×nh 1134 TCT/Q§/HTQT), vÉn ®îc tiÕp tôc ¸p dông trõ c¸c ®iÓm tr¸i víi c¸c quy ®Þnh cña TT 133/2004/TT-BTC. C¨n cø quy ®Þnh nªu t¹i c¸c ®iÓm 8.2 vµ 8.3 §iÒu 3 PhÇn II Quy chÕ 1133 TCT/Q§/HTQT, trêng hîp mét ®èi tîng nép thuÕ ®Ò nghÞ khÊu trõ sè thuÕ ®· nép t¹i níc ngoµi vµo sè thuÕ ph¶i nép t¹i ViÖt Nam hoÆc ®Ò nghÞ ®îc miÔn, gi¶m thuÕ theo HiÖp ®Þnh víi sè thuÕ ®îc khÊu trõ, hoÆc miÔn, gi¶m vît qu¸ 500 triÖu ®ång, Côc ThuÕ cã tr¸ch nhiÖm thÈm ®Þnh hå s¬ vµ chuyÓn lªn Tæng côc ®Ó gi¶i quyÕt trong thêi h¹n 10 ngµy lµm viÖc kÓ tõ khi nhËn ®îc hå s¬. Riªng víi thuÕ cíc, Côc ThuÕ ®îc xö lý miÔn, gi¶m thuÕ cíc víi sè tiÒn trªn 500 triÖu nh ®· híng dÉn t¹i ®iÓm 2 c«ng v¨n sè 3312 TCT/HTQT ngµy 12/10/2004 cña Tæng côc ThuÕ; MÉu x¸c nhËn ®èi tîng c tró t¹i phô lôc sè 1 cña Quy tr×nh 1134 TCT/Q§/HTQT ®îc thay thÕ b»ng mÉu 6 – H§/HTQT cña Th«ng t sè 133/2004/TT-BTC; MÉu x¸c nhËn sè thuÕ ®· nép t¹i phô lôc 2 cña Quy tr×nh 1134 TCT/Q§/HTQT ®îc thay thÕ b»ng mÉu 3 - H§/HTQT cña Th«ng t sè 133/2004/TT-BTC. C¸c phô lôc sè 3, 4 vµ 5 cña Quy tr×nh 1134 TCT/Q§/HTQT vÉn tiÕp tôc sö dông. Tuy nhiªn, phÇn c¨n cø ph¸p lý t¹i c¸c phô lôc nµy liªn quan ®Õn c¸c Th«ng t sè 52 TC/TCT ngµy 16/8/1997, Th«ng t sè 95/1997/TT-BTC ngµy 29/12/1997, vµ Th«ng t 37/2000/TT-BTC ngµy 5/5/2000 cña Bé Tµi chÝnh sÏ
 2. 2 ®îc thay thÕ b»ng TT 133/2004/TT-BTC, vµ c¸c côm tõ “§¬n xin” ®îc thay thÕ b»ng côm tõ “§¬n ®Ò nghÞ” (phô lôc kÌm theo); 2. C¸ nh©n lao ®éng phô thuéc cã thÓ trùc tiÕp hoÆc uû nhiÖm cho c¬ quan chi tr¶ thu nhËp lµm ®¬n ®Ò nghÞ ¸p dông HiÖp ®Þnh. ViÖc c«ng chøng, chøng thùc hîp ®ång uû quyÒn, giÊy uû quyÒn ph¶i thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 48 cña NghÞ ®Þnh 75/2000/N§-CP ngµy 08/12/2000 vÒ c«ng chøng vµ chøng thùc. 3. GiÊy uû quyÒn ®îc lËp t¹i níc ngoµi ph¶i thùc hiÖn thñ tôc hîp ph¸p ho¸ l·nh sù theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 01/1999/TT-NG ngµy 3/6/1999 cña Bé Ngo¹i giao; II. Thñ tôc x¸c nhËn sè thuÕ ®· nép t¹i ViÖt Nam 1. T¹i TT 133/2004/TT-BTC kh«ng quy ®Þnh híng dÉn viÖc x¸c nhËn sè thuÕ ®· nép t¹i ViÖt Nam cho ®èi tîng c tró cña ViÖt Nam. Tuy nhiªn, trong tr- êng hîp ®èi tîng c tró cña ViÖt Nam cã yªu cÇu x¸c nhËn th× c¸c Côc ThuÕ sö dông mÉu 3- H§/HTQT vµ mÉu 4 - H§/HTQT ®Ó x¸c nhËn. §¬n vµ thñ tôc ®Ò nghÞ x¸c nhËn lµ mÉu 1 - H§/HTQT vµ c¸c quy ®Þnh t¹i PhÇn D.III t¹i TT 133/2004/TT-BTC, ®ång thêi bæ sung thªm c¸c th«ng tin cô thÓ nh sau: - Bæ sung ®iÓm d vµo môc III.2 cña mÉu 1- H§/HTQT nh sau: d. X¸c nhËn sè thuÕ ®· nép t¹i ViÖt Nam d.1. Sè thu nhËp chÞu thuÕ t¹i ViÖt Nam: d.2. Lo¹i thu nhËp: d.3. Thêi gian ph¸t sinh thu nhËp: d.4. Sè thuÕ ®· nép: - §¬n ®Ò nghÞ ¸p dông HiÖp ®Þnh ph¶i göi kÌm theo GiÊy chøng nhËn c tró cña ViÖt Nam theo mÉu 6 - H§/HTQT, hoÆc ®¬n ®Ò nghÞ x¸c nhËn c tró cña ViÖt Nam theo mÉu 5 - H§/HTQT (nÕu cha ®îc chøng nhËn c tró); 2. C¸c th«ng tin cung cÊp trong c¸c mÉu 1- H§/HTQT, 2 - H§/HTQT vµ 5 -H§/HTQT ph¶i ®îc göi kÌm theo b¶n sao c¸c v¨n b¶n hoÆc b¶n sao chøng tõ do c¸c c¬ quan chøc tr¸ch cã thÈm quyÒn cña nhµ níc cÊp ®Ó chøng minh. B¶n sao v¨n b¶n hoÆc b¶n sao chøng tõ göi kÌm theo ph¶i ®îc c«ng chøng, chøng thùc theo quy ®Þnh luËt ph¸p hiÖn hµnh cña ViÖt Nam. Do Th«ng t 68/2001/TT-BTC ngµy 24/8/2001 cña Bé Tµi chÝnh kh«ng ban hµnh mÉu x¸c nhËn sè thuÕ ®· nép, Kho b¹c cha theo dâi ®îc sè thuÕ ®· nép cho tõng kho¶n tiÒn thuÕ ph¸t sinh nªn Côc ThuÕ TØnh/Thµnh phè cÊp x¸c nhËn sè thuÕ ®· nép theo mÉu 3 - H§/HTQT vµ 4 - H§/HTQT (tuú theo tõng trêng hîp) c¨n cø vµo chøng tõ nép thuÕ do Kho b¹c cÊp vµ c¸c th«ng tin qu¶n lý thuÕ cña ®èi tîng ®Ò nghÞ x¸c nhËn (vÝ dô tê kª khai nép thuÕ, biªn b¶n quyÕt to¸n thuÕ, t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô thuÕ trong thêi gian ®Ò nghÞ x¸c nhËn...).
 3. 3 Trêng hîp ®èi tîng nép thuÕ ®· cã Biªn lai thuÕ Thu nhËp do c¬ quan ThuÕ, c¬ quan chi tr¶ thu nhËp cÊp hoÆc chøng tõ khÊu trõ thuÕ thu nhËp (10%) cña c¬ quan chi tr¶ thu nhËp cÊp theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 81/2004/TT-BTC ngµy 13/8/2004 cña Bé Tµi chÝnh, hoÆc giÊy x¸c nhËn sè thuÕ ®· nép do Côc ThuÕ cÊp theo mÉu t¹i phô lôc 06 – NTNN kÌm theo TT 05/2005/TT-BTC ngµy 11/1/2005 cña Bé Tµi chÝnh th× göi kÌm theo ®¬n ®Ò nghÞ ®Ó lµm c¨n cø. Sè thuÕ ®· nép t¹i ViÖt Nam lµ sè thuÕ ph¶i nép theo Ph¸p luËt vÒ thuÕ (cha trõ tØ lÖ thï lao tr¶ cho c¸c c¬ quan uû nhiÖm thu) nh híng dÉn t¹i ®iÓm 1 c«ng v¨n sè 1900 TCT/HTQT ngµy 30/5/2003 cña Tæng côc ThuÕ. C¬ quan ThuÕ chØ cÊp x¸c nhËn thuÕ ®· nép t¹i ViÖt Nam khi ®èi tîng ®· hoµn thµnh nghÜa vô nép thuÕ vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc ®èi víi lo¹i thuÕ xin x¸c nhËn trong n¨m liªn quan vµ c¸c n¨m tríc ®ã; 3. Thêi gian yªu cÇu kª khai t¹i Môc I.1.5 cña mÉu 2 - H§/HTQT ®îc tÝnh tõ ngµy ®Çu tiªn khi c¸ nh©n hoÆc tæ chøc b¾t ®Çu tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam liªn quan ®Õn viÖc xin ¸p dông hiÖp ®Þnh; III. Thñ tôc ¸p dông HiÖp ®Þnh ®èi víi c¸c h·ng vËn t¶i quèc tÕ 1. §èi víi c¸c trêng hîp ®Ò nghÞ miÔn, gi¶m thuÕ cíc kh«ng cÇn sö dông b¶n sao giÊy nép tiÒn vµo Kho b¹c; 2. ViÖc xÐt miÔn, gi¶m thuÕ cíc ®îc xem xÐt theo thùc tÕ vËn chuyÓn. Hå s¬ ®Ò nghÞ miÔn, gi¶m thuÕ cíc tõ ho¹t ®éng vËn t¶i quèc tÕ ph¶i nép trong vßng 5 ngµy kÓ tõ khi hÕt thêi h¹n miÔn, gi¶m thuÕ. C¸c trêng hîp ®· ®îc miÔn, gi¶m trong n¨m tríc ®ã cã thÓ ®îc kª khai t¹m nép theo thuÕ suÊt miÔn, gi¶m vµ quyÕt to¸n theo thùc tÕ ph¸t sinh vµo cuèi n¨m víi ®iÒu kiÖn h·ng tµu hoÆc ®¹i lý ph¶i cam ®oan nép ®ñ sè thuÕ ph¶i nép, nÕu sè thuÕ ®· t¹m nép thÊp h¬n sè thuÕ ph¶i nép. Tuy nhiªn, viÖc t¹m nép theo chÕ ®é miÔn, gi¶m nµy ph¶i chÊm døt ngay vµo th¸ng tiÕp theo th¸ng c¸c ®iÒu kiÖn miÔn, gi¶m kh«ng cßn ¸p dông; 3. §¹i lý cña h·ng tµu lµ bªn ViÖt Nam cung cÊp x¸c nhËn vÒ thêi gian ho¹t ®éng cña h·ng tµu ®èi víi viÖc vËn chuyÓn dÇu th«. Trong trêng hîp h·ng tµu kh«ng cã ®¹i lý th× bªn ViÖt Nam trùc tiÕp ký hîp ®ång vËn chuyÓn sÏ ®øng ra x¸c nhËn; 4. §èi tîng thùc hëng c¸c quy ®Þnh miÔn, gi¶m ®èi víi thu nhËp tõ vËn t¶i quèc tÕ ph¶i lµ c¸c doanh nghiÖp kinh doanh vËn t¶i quèc tÕ cã ®iÒu hµnh tµu vµo c¶ng ViÖt Nam ®Ó vËn chuyÓn hµng ho¸ hoÆc hµnh kh¸ch vµ ®îc x¸c ®Þnh nh sau: - Lµ h·ng tµu ®øng ®¬n ®Ò nghÞ ¸p dông HiÖp ®Þnh trong trêng hîp h·ng tµu trùc tiÕp nép ®¬n (c¨n cø vµo tªn ngêi ®øng ®¬n); hoÆc - Lµ h·ng tµu uû quyÒn hoÆc chØ ®Þnh ®¹i lý lµm thñ tôc thay mÆt trong trêng hîp h·ng tµu uû quyÒn cho, hoÆc chØ ®Þnh ®¹i lý (c¨n cø vµo tªn
 4. 4 ngêi uû quyÒn hoÆc chØ ®Þnh ®¹i lý trong hîp ®ång uû quyÒn hoÆc v¨n b¶n chØ ®Þnh ®¹i lý); §ång thêi ph¶i chøng minh ®îc lµ h·ng tµu cã ®iÒu hµnh ph¬ng tiÖn ®Ó vËn chuyÓn hµng ho¸, hµnh kh¸ch (tµi liÖu, v¨n b¶n vÒ tªn tµu, giÊy phÐp ra vµo c¶ng, x¸c nhËn ngµy ra vµo c¶ng vµ b¶ng kª cho tõng tµu). C¸c Côc ThuÕ cã thÓ ®èi chiÕu tªn tµu gi÷a c¸c hå s¬ ®Ó ph¸t hiÖn c¸c trêng hîp vi ph¹m. Trªn ®©y lµ híng dÉn xö lý mét sè vÊn ®Ò liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn TT 133/2004/TT-BTC. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cßn n¶y sinh c¸c víng m¾c kh¸c ®Ò nghÞ c¸c Côc ThuÕ tËp hîp b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh (Tæng côc ThuÕ) ®Ó nghiªn cøu vµ híng dÉn xö lý kÞp thêi.
 5. 5 Phô lôc sè 3 TæNG CôC THUÕ CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM CôC THUÕ........ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè: ....., ngµy th¸ng n¨m QUYÕT §ÞNH V/v: ¸p dông HiÖp ®Þnh thuÕ ViÖt Nam - .........(níc ký kÕt HiÖp ®Þnh) CôC TR¦ëNG CôC THUÕ C¨n cø quy ®Þnh cña HiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn gi÷a ChÝnh phñ ViÖt Nam vµ ChÝnh phñ......(níc ký kÕt HiÖp ®Þnh) cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy..........; C¨n cø Th«ng t sè 133/2004/TT/BTC ngµy 31/ 12/2004 cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø ®¬n ®Ò nghÞ ¸p dông quy ®Þnh cña HiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn ngµy.......cña............ .(®èi tîng yªu cÇu); QUYÕT §ÞNH §iÒu 1: ..... (®èi tîng yªu cÇu) lµ................(c¬ së ph¸p lý cã liªn quan t¹i ViÖt Nam); lµ ®èi tîng c tró cña...... (níc ký kÕt HiÖp ®Þnh) trong n¨m tÝnh thuÕ....(n¨m cã liªn quan) theo HiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn ViÖt Nam - .........(níc ký kÕt HiÖp ®Þnh): i) kh«ng ph¶i nép thuÕ...... (lo¹i thuÕ yªu cÇu) ®èi víi...... (ho¹t ®éng cã liªn quan) t¹i ViÖt Nam trong thêi gian tõ..... ®Õn.... (n¨m cã liªn quan); vµ / hoÆc ii) nép thuÕ...... (lo¹i thuÕ yªu cÇu) víi møc thuÕ suÊt lµ....% tÝnh trªn thu nhËp chÞu thuÕ....... (cã thÓ nªu râ sè thuÕ ph¶i nép) trong thêi gian tõ.... ®Õn..... §iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký,.... (®èi tîng yªu cÇu),... (c¸c tæ chøc, c¬ quan cã liªn quan) chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy. N¬i nhËn CôC TR¦ëNG
 6. 6 -§èi tîng yªu cÇu - - Lu....
 7. 7 Phô lôc sè 4 TæNG CôC THUÕ CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM CôC THUÕ........ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè: ....., ngµy th¸ng n¨m QUYÕT §ÞNH V/v: ¸p dông HiÖp ®Þnh thuÕ ViÖt Nam - .......... (Níc ký kÕt HiÖp ®Þnh) CôC TR¦ëNG CôC THUÕ C¨n cø quy ®Þnh cña HiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn gi÷a ChÝnh phñ ViÖt Nam vµ ChÝnh phñ……. (Níc ký kÕt HiÖp ®Þnh) cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy……; C¨n cø Th«ng t sè 133/2004/TT-BTC ngµy 31/ 12/2004 cña Bé Tµi chÝnh C¨n cø §¬n ®Ò nghÞ ¸p dông quy ®Þnh cña HiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn ngµy……… cña...... (®èi tîng yªu cÇu); QUYÕT §ÞNH: §iÒu 1: …… (®èi tîng yªu cÇu) lµ…… (c¬ së ph¸p lý cã liªn quan t¹i ViÖt Nam); lµ ®èi tîng c tró cña ViÖt Nam trong n¨m tÝnh thuÕ..... (n¨m cã liªn quan) vµ cã thu nhËp ®· nép thuÕ t¹i …… (Níc ký kÕt HiÖp ®Þnh) theo HiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn ViÖt Nam - …… (Níc ký kÕt HiÖp ®Þnh) ®îc khÊu trõ sè thuÕ lµ …… (lo¹i thuÕ yªu cÇu) ®· nép t¹i …… (Níc ký kÕt HiÖp ®Þnh) ®èi víi …… (ho¹t ®éng cã liªn quan) t¹i ……. (Níc ký kÕt HiÖp ®Þnh) trong thêi gian tõ ….. ®Õn ….. (n¨m cã liªn quan) khi tÝnh thuÕ ph¶i nép t¹i ViÖt Nam; §iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký, ……. (®èi tîng yªu cÇu), …… (c¸c tæ chøc, c¬ quan cã liªn quan) chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy. N¬i nhËn CôC TR¦ëNG -§èi tîng yªu cÇu -
 8. 8 - Lu....
 9. 9 Phô lôc sè 5 Bé Tµi chÝnh CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè:.2005/Q§-BTC Hµ Néi, ngµy th¸ng n¨m QUYÕT §ÞNH V/v: Hoµn thuÕ cho ..........(®èi tîng yªu cÇu) theo HiÖp ®Þnh thuÕ ViÖt Nam- .......(níc ký kÕt HiÖp ®Þnh) Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ níc cña Bé, C¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y Bé Tµi chÝnh; C¨n cø quy ®Þnh cña §iÒu......, HiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn gi÷a ChÝnh phñ ViÖt Nam vµ ChÝnh phñ...... (níc ký kÕt HiÖp ®Þnh) cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy........ vµ c¸c quy ®Þnh híng dÉn thùc hiÖn HiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn gi÷a ViÖt Nam víi c¸c níc t¹i Th«ng t sè 133/2004/TT-BTC ngµy 31/12/2004 cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø Th«ng t sè 25/2000/TT-BTC ngµy 30/3/2000 cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø ®¬n ®Ò nghÞ hoµn thuÕ ngµy..... cña.... (®èi tîng yªu cÇu) ®Ò nghÞ ®îc hoµn l¹i sè thuÕ..... (lo¹i thuÕ yªu cÇu) ®· nép nhng ®îc miÔn theo quy ®Þnh cña HiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn nãi trªn; Theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ; QUYÕT §ÞNH §iÒu 1: ....... (®èi tîng yªu cÇu) lµ..... (c¬ së ph¸p lý cã liªn quan t¹i ViÖt Nam); lµ ®èi tîng c tró cña..... (níc ký kÕt HiÖp ®Þnh) n¨m tÝnh thuÕ tõ n¨m..... ®Õn..... (n¨m cã liªn quan) theo HiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn ViÖt Nam - ....(níc ký kÕt HiÖp ®Þnh): i) kh«ng ph¶i nép thuÕ .... (lo¹i thuÕ yªu cÇu) ®èi víi.... (ho¹t ®éng cã liªn quan) t¹i ViÖt Nam tõ n¨m..... ®Õn ..... (n¨m cã liªn quan). ii) ®îc Ng©n s¸ch Trung ¬ng hoµn l¹i sè thuÕ...... (lo¹i thuÕ yªu cÇu) cña ..... (®èi tîng yªu cÇu) tõ n¨m .... ®Õn .... (n¨m cã liªn quan) ®· nép vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc, tæng sè tiÒn lµ ....... ®ång.
 10. 10 Sè tiÒn trªn ®îc chuyÓn vµo tµi kho¶n sè.... §iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký, ..... (®èi tîng yªu cÇu), Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ, Vô trëng Vô Ng©n s¸ch Nhµ níc, Gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh..... (®Þa ®iÓm ph¸t sinh ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam) vµ Ch¸nh V¨n phßng Bé Tµi chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy. N¬i nhËn: KT/Bé TR¦ëNG - §èi tîng yªu cÇu THø TR¦ëNG - Vô Ng©n s¸ch - Së Tµi chÝnh (®Þa ®iÓm ph¸t sinh ho¹t ®éng) - Côc thuÕ (®Þa ®iÓm ph¸t sinh ho¹t ®éng) - Lu: VT, TCT (VT, HTQT)
 11. 11 MÉu 1-H§/HTQT (®· bæ sung thªm ®iÓm d t¹i môc III.2) §¥N §Ò NGHÞ ¸P DôNG HIÖP §ÞNH GI÷A VIÖT NAM Vµ ………………………………………………… (T£N N¦íC Ký KÕT) KÕT) (¸p dông cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n lµ ®èi tîng c tró cña ViÖt Nam) §Ò nghÞ ®¸nh dÊu (x) vµo « trèng thÝch hîp: A. ¸p dông cho c¸ nh©n; B. ¸p dông cho tæ chøc; AB. ¸p dông cho c¶ c¸ nh©n vµ tæ chøc I. §èI T¦îNG §Ò NGHÞ 1. §èi tîng nép thuÕ: A. C¸ nh©n: B. Tæ chøc: 1.1. Tªn ®Çy ®ñ:............................................................................................... A. CMND A. Hé chiÕu B. GiÊy phÐp kinh doanh/®Çu t Sè: .......................................... Ngµy cÊp:......../......../............ t¹i ................. C¬ quan cÊp........................... 1.2. Tªn sö dông trong giao dÞch........................................................................ 1.3. T c¸ch ph¸p lý A. C¸ nh©n hµnh nghÒ ®éc lËp B. Ph¸p nh©n A. C¸ nh©n hµnh nghÒ phô A.B.Kh¸c thuéc B. Liªn danh kh«ng t¹o ph¸p Nªu râ:............................ nh©n 1.4. §Þa chØ t¹i ViÖt a. Nam:................................................................................... .................................................................................................................... . Sè ®iÖn tho¹i:……………………….... Sè Fax: ……………………………… E-mail: ……………....................... §Þa chØ trªn lµ: A. Nhµ ë thêng tró B. Trô së chÝnh AB. Kh¸c Nªu râ:........... 1.4.b. §Þa chØ giao dÞch t¹i ViÖt Nam (nÕu kh¸c víi ®Þa chØ nªu trªn)
 12. 12 …............... .................................................................................................................... . Sè ®iÖn tho¹i:......................... Sè Fax: ……………………………… E-mail:............................................ 1.5. Quèc tÞch: AB. ViÖt Nam AB. Níc ký kÕt AB. Níc kh¸c .............. 1.6. M· sè thuÕ t¹i ViÖt Nam (nÕu cã): .................................................................. 1.7.a §Þa chØ t¹i Níc ký kÕt: ……........................................................................... Sè ®iÖn tho¹i:............................................. Sè Fax:.......................................... E- mail:...................................................... §Þa chØ trªn lµ: A. N¬i lµm viÖc A. N¬i lu tró B. V¨n phßng §D B. C¬ së thêng tró AB. Kh¸c Nªu râ: .............. 1.7.b. §Þa chØ giao dÞch t¹i Níc ký kÕt (nÕu kh¸c víi ®Þa chØ nªu trªn)..................... .................................................................................................................... ...... Sè ®iÖn tho¹i:........................ Sè Fax:.................................................. E- mail:............................................... 1.8. M· sè thuÕ t¹i Níc ký kÕt (nÕu cã)........................................................... 2. §¹i diÖn ®îc uû quyÒn (1): 2.1. Tªn ®Çy ®ñ:........................................................................................................ A. CMND A. Hé chiÕu B. GiÊy phÐp kinh doanh/®Çu t Sè: .......................................... Ngµy cÊp:......../......../............ t¹i ....................... C¬ quan cÊp........................... 2.2. §Þa chØ:............................................................................................................ Sè ®iÖn tho¹i:................. Sè Fax:............................... E- mail:......................... 2.3. M· sè thuÕ (nÕu
 13. 13 cã):........................................................................................ 2.4. T c¸ch ph¸p lý B. Ph¸p nh©n A. C¸ nh©n hµnh nghÒ phô thuéc B. Liªn danh kh«ng t¹o AB. Kh¸c ph¸p nh©n Nªu râ:....................................... (1) Trêng hîp ®èi tîng nép thuÕ ñy quyÒn cho ®¹i diÖn hîp ph¸p thùc hiÖn c¸c thñ tôc ¸p dông HiÖp ®Þnh, bªn ñy quyÒn vµ bªn ®îc ñy quyÒn ph¶i thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ c«ng chøc vµ chøng thùc cña ph¸p luËt hiÖn hµnh nªu t¹i Môc VI - Quy ®Þnh kh¸c cña Th«ng t, ®ång thêi bªn ®îc ñy quyÒn ph¶i kª khai ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin kÓ c¶ phÇn I cña mÉu ®¬n nµy.
 14. 14 II. §èI T¦îNG CHI TR¶ THU NHËP (Trêng hîp nhiÒu ®èi tîng chi tr¶ thu nhËp, ®Ò nghÞ lµm b¶ng kª kÌm theo ®¬n víi ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin díi ®©y) 1. Tªn ®Çy ®ñ:...................................................................................... A. CMND A. Hé chiÕu B. GiÊy phÐp kinh doanh/®Çu t Sè: .......................................... Ngµy cÊp:......../......../............ t¹i ....................... C¬ quan cÊp............................... 2. §Þa chØ:.................................................................................... Sè ®iÖn tho¹i:................. Sè Fax:............................... E- mail:........................... 4 M· sè thuÕ (nÕu cã):.......................................................................................... 5. T c¸ch ph¸p lý B. Ph¸p nh©n A. C¸ nh©n hµnh nghÒ phô thuéc B. Liªn danh kh«ng t¹o AB. Kh¸c ph¸p nh©n Nªu râ:......................................... III. NéI DUNG §¥N §Ò NGHÞ 1. N¨m ®Ò nghÞ ¸p dông HiÖp ®Þnh: …………………. 2. §èi tîng ®Ò nghÞ, tuú theo môc ®Ých xin ¸p dông HiÖp ®Þnh, lùa chän vµ ®iÒn c¸c th«ng tin ®îc ghi t¹i c¸c Môc tõ Môc a ®Õn c díi ®©y. a. KhÊu trõ thuÕ ®· nép ë níc ngoµi: a.1. Sè thuÕ ®Ò nghÞ khÊu trõ trùc tiÕp ................................................... - Sè thu nhËp chÞu thuÕ ë níc ngoµi:..................................................... - Lo¹i thu nhËp:....................................................................................... - Thêi gian ph¸t sinh thu nhËp: .............................................................. - ThuÕ suÊt: ............................................................................................ - Sè thuÕ ®· nép ë níc ngoµi: .............................................................. a.2. Sè thuÕ kho¸n ®Ò nghÞ khÊu trõ: ................................................ - Sè thu nhËp nhËn ®îc ë níc ngoµi thuéc diÖn kho¸n thuÕ: ............. - Lo¹i thu nhËp:....................................................................................... - Thêi gian ph¸t sinh thu nhËp: ..............................................................
 15. 15 - ThuÕ suÊt: ............................................................................................ a.3. Sè thuÕ ®Ò nghÞ khÊu trõ gi¸n tiÕp: ................................................. - Sè thu nhËp chÞu thuÕ ë níc ngoµi: ................................................... - Lo¹i thu nhËp:...................................................................................... - Thêi gian ph¸t sinh thu nhËp: ................................................................ - ThuÕ suÊt: ......................... …................................................................ - Sè thuÕ ®· nép ë níc ngoµi: ................................................................ b. MiÔn, gi¶m thuÕ: b.1. Sè thu nhËp thuéc diÖn miÔn, gi¶m theo §iÒu.........: ........................ b.2. Thêi gian ph¸t sinh thu nhËp: ........................................................... b.3. Sè thuÕ ®Ò nghÞ miÔn, gi¶m/thuÕ suÊt ®Ò nghÞ ¸p dông:.................... c. Hoµn thuÕ: c.1. Sè thu nhËp thuéc diÖn miÔn, gi¶m theo §iÒu..........:........................ c.2. Thêi gian ph¸t sinh thu nhËp: ........................................................... c.3. Sè thuÕ ®· nép ®Ò nghÞ hoµn: ............................................................ c.4. H×nh thøc hoµn thuÕ: - Bï trõ vµo sè thuÕ ph¶i nép kú sau: - Hoµn trùc tiÕp: + §ång tiÒn hoµn thuÕ:................................................................. + Chñ tµi kho¶n: .......................................................................... + Sè tµi kho¶n: ............................................................................. + Tªn ng©n hµng: ......................................................................... + §Þa chØ ng©n hµng: ................................................................... d. X¸c nhËn sè thuÕ ®· nép t¹i ViÖt Nam: d.1. Sè thu nhËp chÞu thuÕ t¹i ViÖt Nam: ................................................. d.2. Lo¹i thu nhËp:.................................................................................... d.3. Thêi gian ph¸t sinh thu nhËp: ............................................................ d.4. Sè thuÕ ®· nép: .................................................................................. IV. TH¤NG TIN VÒ GIAO DÞCH PH¸T SINH THU NHËP LI£N QUAN §ÕN Sè THUÕ §Ò NGHÞ ¸P DôNG HIÖP §ÞNH
 16. 16 1. Gi¶i tr×nh tãm t¾t vÒ giao dÞch:.............................................................. ................................................................................................................... ................................................................................................................... ................................................................................................................... 2. Tµi liÖu göi kÌm: 1. 2. 3. 4. Chóng t«i/T«i cam kÕt c¸c th«ng tin vµ tµi liÖu ®· cung cÊp lµ trung thùc vµ ®Çy ®ñ vµ xin chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ c¸c th«ng tin vµ tµi liÖu nµy. ........., ngµy.... th¸ng.... n¨m.... Ngêi lµm ®¬n ký tªn vµ ®ãng dÊu (nÕu cã)
Đồng bộ tài khoản