Công văn 997/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
69
lượt xem
10
download

Công văn 997/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 997/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Thông tư số 06/2003/BLĐTBXH-TT

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 997/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA c«ng v¨n cña bé lao ®éng - th¬ng binh vµ x· héi sè 997/l®tbxh-bhxh ngµy 3 th¸ng 4 n¨m 2003 vÒ viÖc thùc hiÖn th«ng t sè 06/2003/bl®tbxh-tt KÝnh göi: B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam Tr¶ lêi C«ng v¨n sè 689BHXH-C§CS ngµy 12/3/2003 cña B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam vÒ viÖc thùc hiÖn diÒu chØnh l¬ng theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 06/2003/TT-BL§TBXH ngµy 19/2/2003 ®èi víi ngêi ®ang hëng l¬ng hu sèng c« ®¬n, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn râ thªm nh sau: Nh÷ng ngêi ®ang hëng l¬ng hu sèng c« ®¬n theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 QuyÕt ®Þnh sè 812/TTg ngµy 12/12/1995 cña ChÝnh phñ vÉn thùc hiÖn ®iÒu chØnh l¬ng hu theo 3 nhãm quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n a, b, c ®iÓm 1 môc II Th«ng t sè 06/2003/TT-BL§TBXH ngµy 19/2/2003 cña Bé Lao ®éng - Th - ¬ng binh vµ X· héi. NÕu sau khi ®iÒu chØnh mµ møc l ¬ng hu thÊp h¬n 435.000 ®ång/th¸ng th× ®îc trî cÊp thªm ®Ó møc l¬ng hu b»ng 435.000 ®ång/th¸ng. §Ò nghÞ B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam híng dÉn B¶o hiÓm x· héi c¸c tØnh, thµnh phè thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản