Công văn giải thích vướng mắc trong thực hiện Nghị định 28/CP

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
190
lượt xem
22
download

Công văn giải thích vướng mắc trong thực hiện Nghị định 28/CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn giải thích vướng mắc trong thực hiện Nghị định 28/CP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn giải thích vướng mắc trong thực hiện Nghị định 28/CP

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  C ñ a  B é  La o   é n g  ­ T h ¬ n g   ® binh v µ  X∙ h éi s è  2974/L§T B X H­C V   g µ y  7  n th¸ng 9 n¨ m  1996 v Ò   Ö c Gi¶i  Ý ch v í ng m ¾ c   vi th trong th ù c hi Ö n  N g h Þ  ® Þ n h  28/CP KÝnh  öi: ë  g   Lao  ng   ¬ng  S ®é ­Th binh vµ    éitØnh    X∙ h   Kh¸nh  µ Ho Tr¶  êi l  C«ng    è  v¨n s 122/L§TBXH  µy  ng 20/8/1996 cña    Phßng  Lao  ng    ®é ­ Th¬ng binh vµ  héithµnh  è    X∙    ph Nha Trang,Bé     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ      X∙ héicã    Õn      ý ki nh sau:  T¹i  kho¶n 1 §iÒu  ña NghÞ   nh  sè 28/CP ngµy 29/4/1995  ña  4 c ®Þ c ChÝnh  ñ  ∙  ph ® quy  nh:  èivíingêi®ñ   iÒu  Ön  îcx¸c nhËn    i t ®Þ "§      ® ki ®     hai®è  ­ îng  ëlªntheo  Òu  cña  tr     §i 1  Ph¸p  Önh  ×  îc hëng    Õ     î Êp, phô  l th ®   c¸c ch ®é tr c  cÊp  Õu  ã) ®èi víi õng  i t ng nhng  Ò     Õ     ®∙ikh¸c th× chØ  ­ (n c       t ®è  î   v c¸c ch ®é u       h ëng  Õ     µo  ch ®é n cao  ¬n  h quy  nh  ¹ NghÞ   nh  µy",cô  Ó  µ: ®Þ t i ®Þ n   th l §iÒu  cña  1  Ph¸p  Önh    nh  â  ®èi îng  îc hëng  ®∙i;trong ®ã   l x¸c ®Þ r 7  t ®  u      ngêiho¹t®éng     c¸ch m¹ng  ícc¸ch m¹ng    tr     th¸ng 8/1945;liÖtsü;Anh  ïng  ùcl       h l  ­ îng  ò  v trang nh©n  ©n,  µ   Ñ   Öt Nam     d B m Vi   anh  ïng;Anh  ïng    ng; Th­ h   h lao ®é   ¬ng  binh,b Önh    binh,ngêi hëng  Ýnh      ch s¸ch   th ng  nh ¬ binh;ngêi ho¹t®éng        c¸ch  ¹ng  m hoÆc  kh¸ng  Õn  Þ   ch  ¾t  ï®Çy;  êi ho¹t ®éng  chi b ®Þ b t  ng     kh¸ng  chiÕn    ãng  ©n  éc,b¶o  Ö     èc  µ  µm  gi¶iph d t  v Tæ qu v l nghÜa  ô  èc  Õ, lµ v qu t     nh÷ng  êi®∙  ùctiÕp tham    ng   tr     gia trong m ét  chøc    tæ  c¸ch m¹ng. Cßn  i t ng     ®è  î   thø  ­ "Ngêicã  7      c«ng  óp ®ì  gi   c¸ch m¹ng",theo    íng dÉn  ¹ Th«ng   è      nh h   ti  ts 18/ L§TBXH   µy  ng 01/8/1985,lµ nh÷ng  êi d©n  ∙  óp       ng   ® gi ®ì c¸ch m¹ng    b»ng  ña  c c¶i, ËtchÊthoÆc      v   nu«idÊu    é...nh÷ng  êinµy  a    c¸n b  , ng   ch tham   giatrongm ét    tæ chøc  c¸ch m¹ng  ng  ã    Çn    é    nh c tinhth gi¸cng c¸ch m¹ng.Nh   Ëy:    v 1­ M ét  êicã    iÒu  Ön    Ën  õa  µngêiho¹t®éng    ng   ®ñ ® ki x¸cnh v l      c¸ch m¹ng,     võa  µ anh  ïng,võa  µ th ng  l  h   l   ¬ binh,võa  µ ngêi bÞ   ch  ¾t  ï  y;  õa  µ   l    ®Þ b t, ®Ç v l   ngêi kh¸ng  Õn  ×  îc hëng  î Êp, phô  Êp  ña    i îng.Tuy    chi th ®   tr c  c c c¸c ®è t   nhiªn,   th ng  ¬ binh  ng  êilµ b Önh  ®å th     binh  hoÆc   µ th ng  l  ¬ binh  ng  êilµ c«ng  ®å th     nh©n    viªn chøc  ëng  Êt  h m søc    ng  ×  íi t¹m  êihëng  ét  Õ     lao ®é th m   th   m ch ®é cña  ét  i t ng cã  î Êp,phô  Êp  m ®è  î   tr  c  c cao  ¬n  h (quy ®Þnh  ¹ kho¶n    Òu    t  i 3,§i 4). 2­  ét  êi ®∙  îc x¸c  Ën  ëng  Õ     îcÊp,  ô  Êp  ña  ét  M ng   ®   nh h ch ®é tr  ph c cm trong nh÷ng  êi trùc tiÕp    ng     tham    ¹t®éng  gia ho   c¸ch  ¹ng  Ó  ë  m (k ra  trªn)th×    kh«ng  Ðt hëng  x  thªm  Õ     êigióp ®ì  ch ®é ng     c¸ch m¹ng  µ  îcl¹ (kÓ  tr ng    v ng     i c¶  ê hîp,t¹  êi®iÓ m     Õt  Ýnh   i  th gi¶iquy ch s¸ch,m ét  êitr ckhitrëthµnh  êitrùc   ng   í       ng     tiÕp ho¹t®éng     trongm ét  chøc    tæ  c¸ch m¹ng  ∙  µngêicã    ® l    c«ng  óp ®¬c  gi   c¸ch  m¹ng  îc tÆng  ®  B»ng  ã  c c«ng  íiníc hoÆc   û  Ö m   ¬ng    èc    v    "K ni ch Tæ qu ghi c«ng"hay  ©n  ¬ng    Hu ch kh¸ng chiÕn).  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản