intTypePromotion=1

Công văn hướng dẫn Quỹ hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân Việt Nam quản lý vốn hỗ trợ nông dân

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
592
lượt xem
55
download

Công văn hướng dẫn Quỹ hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân Việt Nam quản lý vốn hỗ trợ nông dân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn hướng dẫn Quỹ hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân Việt Nam quản lý vốn hỗ trợ nông dân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn hướng dẫn Quỹ hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân Việt Nam quản lý vốn hỗ trợ nông dân

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  773/CV­N H 1  n g µ y 23  N h s th¸ng 12  n¨ m  1996 v Ò  h í ng d É n  Q u ü  h ç  trî n g  d © n  c ñ a H é i  « n g  d © n  Vi Ö t   n« N N a m  q u ¶ n  lý v è n h ç  trî n g  d © n  n« Thùc  Ön  ù  hi s chØ  o  ña  Ýnh  ñ  ¹    ®¹ c Ch ph t i b¶n  è  v¨n s 4035/KTKH  µy  ng 26/7/1995  Ò   Öc  µnh  Ëp  ü   ç  î "V vi th l Qu h tr  n«ng  ©n  ña  éi N«ng  ©n  Öt  d c H  d Vi Nam"; Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   íng  Én  ü   ç  î   h Nh n     h d Qu h tr  n«ng  ©n  Héi  d do  N«ng  ©n  ÖtNam   d Vi   qu¶n  ýnh  l   sau: 1.Nguyªn  ¾c  ç  î èn:   t h tr  v 1.1.Hé     n«ng  ©n  îc Quü   ç  îvèn  d ®  h tr  ph¶i lµ thµnh    ña  éi     viªnc H N«ng  d©n    êng, thÞ  Ên (gäit¾t lµ Héi n«ng  ©n    µ  îcHéi n«ng  ©n    x∙,ph   tr           d x∙)v ®     d x∙ xÐt duyÖt hç  î èn  õQuü   ç  î     tr v t  h tr  n«ng  ©n. d 1.2. Vèn  ç  îtrùc tiÕp    h tr    cho  é   h n«ng  ©n   u    vµo  d ®Ç t s¶n  Êt,kinh xu     doanh  µ  v ph¶ihoµn    î (c¶ gèc  µ  Ý)  ng  êih¹n      tr¶n     v ph ®ó th   ghitrong giÊy nhËn      nî. 1.3.Hé   îc hç  î èn    ®   tr  v kh«ng  ph¶ithÕ  Êp, cÇ m   è  µis¶n.Trêng  îp   ch   c t    h  hé  îc hç  î   tr Öu ®ång  ®   tr  trªn2,5  i   kh«ng  ph¶ilµ hé  Ìo th×  ã  Ó  dông      ngh   c th ¸p  viÖc  Õ  Êp, cÇ m   è  µ  th ch   c v b¶o    l∙nh b»ng  µis¶n  t  theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  luËt. 2.§iÒu  Ön    îchç  î èn:   ki ®Ó ®   tr  v 2.1.Hé     nh    óth ng    gia ®× c tr   ê xuyªn t¹    éc huyÖn, thÞ    ã  ü   ç    i thu   x∙   x∙c Qu h trî  n«ng  ©n  ¹t®éng. d ho   2.2.Chñ   é  µ  êithõa  Õ   îp ph¸p  µ ngêi®¹idiÖn  ña  é    nh    h v ng   kh  l     c h gia ®× chÞu  tr¸chnhiÖ m    trongviÖc  Ën  èn  ç  î µ    îQuü.   nh v h tr  tr¶n   v 2.3.Hé   îchç  î èn    îxong  Çn  ícmíi® îcxÐt hç  î èn  Çn    ®   tr  v tr¶n   l tr         tr  v l sau. 3. Quü   ç  î èn    h tr  v cho  é  h n«ng  ©n  d mua   ¾ m   Ët t  s v  , c«ng  ô    ng, c lao ®é   chitr¶cung     øng    ô    u    µo  lao v ®Ó ®Ç tv s¶n  Êt,kinh doanh    µnh  ång xu     c¸c ng tr   trät  ,ch¨n  nu«i,c«ng    nghiÖp  µ  Óu  ñ  v ti th c«ng  nghiÖp, dÞch  ô, bu«n      v  b¸n kh«ng    tr¸ph¸p luËthiÖn  µnh. i    h 4. Møc  èn  ç  î   v h tr  cho  ét  é  m h n«ng  ©n  õng  Çn  Ban  êng  ô  d t l do  th v Trung  ¬ng  éi n«ng  ©n  ÖtNam   H  d Vi   quy  nh  ®Þ trongtõng thêikú.      5.Nguån  èn  ña  ü:   v c Qu 5.1.Vèn  Ën  ng    v ®é n«ng  ©n,    é    d c¸c h phin«ng nghiÖp, c¸c tæ      chøc  µ  v c¸nh©n    trong vµ  µinícñng  é,cho  înkh«ng  Êyl∙hoÆc     ÊtthÊp.   ngo     h  m  l    i l∙su   i
  2. 2 5.2.Vèn  Õp nhËn  õ c¸c nguån  µitrî ña    chøc  èc  Õ,c¸c tæ    ti   t    t   c c¸c tæ  qu t     chøc  µ  êinícngoµigióp ®ì    iÓnkinhtÕ     éin«ng  v ng         ph¸ttr     ­x∙h   th«n ViÖtNam.     5.3.Vèn  û    ña  µ   íc,cña    chøc    u th¸cc Nh n   c¸c tæ  trong vµ  µiníctµitrî   ngo         cho    iÓnn«ng  ph¸ttr   nghiÖp,n«ng    th«n.   5.4.Vèn  i    ® vay  îcChÝnh  ñ,Bé  µichÝnh  ®  ph   T   cho  Ðp  µ  ph v b¶o l∙nh. Nguån  èn  ãitrªncña  ü   v n    Qu b»ng  ¹itÖ  ngo   ph¶ichuyÓn  æi    ® sang  Òn ti   ViÖtNam     theo chÕ       ®é qu¶n  ýngo¹ihèihiÖn  µnh  ña  µ   íc®Ó   ö  ông. l     h c Nh n   s d Quü  kh«ng  îc huy  ng  èn  µ  ®  ®é v v vay  èn  íih×nh  v d  thøc  Òn  öi tiÕt ti g     kiÖm, ph¸thµnh  ú  Õu, tr¸ phiÕu, vay  ¬ng  ¹i. .  c¸c tæ    k phi   i     th m . nh     chøc  Ýn  t dông. 6.Møc  Ý    ph thu: 6.1.Møc   Ý     ph thu  ¶m   ® b¶o nguyªn  ¾c: Ph¶i phï hîp  íichÝnh  t     v  s¸ch    l∙i suÊt cña  ©n   µng  µ   íc;ph¶ib¶o  ån  èn, trang tr¶i   Ý   Çn  Õt   Ng h Nh n     tv      ph c chi thi   cho  ¹t®éng  ña  ü,  ho   c Qu kh«ng  ç vèn; ®ång  êimøc   Ý   l    th   ph ph¶i phï hîp  íi    v  tõng lo¹ hé      n«ng  ©n, tõng vïng vµ  õng thêigian. i d      t    Ban  êng  ô  th v Trung  ng  éi N«ng  ©n  Öt Nam   ¬ H  d Vi   c«ng  è  b møc  Ý    ph thu theo quy  nh   ¹  ®Þ t iTh«ng   sè  TC/TCNH   µy  t 73  ng 09/10/1995  ña  é   µi c B T  chÝnh  íng dÉn  "H   quy  Õ   ch qu¶n  ýtµichÝnh  i víi ü   ç  î l    ®è     Qu h tr  n«ng  ©n  ña  d c Héi n«ng  ©n  ÖtNam"  µ    d Vi   v nguyªn t¾c  Ò     v møc  Ý    ãitrªn. ph thu n   6.2.Møc  Ý    µm  Þch  ô  û    ç  î èn    ph thu l d v u th¸ch tr  v cho    ñ  ù    c¸cCh d ¸n trong   nícvµ  ícngoµith× thùc hiÖn    n       theo    v¨n b¶n  ý  Õt  ÷a c¸cChñ   u    íi éi k k gi     ®Ç tv    H n«ng  ©n    Êp  d c¸c c (huyÖn, tØnh, trung  ng)      ¬ theo nguyªn  ¾c  t møc   Ý     ph thu dÞch  ô  û    v u th¸cph¶ib﮾ p       Ý     ®ñ chiph qu¶n  ý.l 7.Thêih¹n  ç  î èn,®Þnh  ú  ¹n nî,thu nî,thu phÝ:     h tr  v  kh        7.1.Thêi h¹n  ç  îvèn      h tr  theo chu  ú  k s¶n  Êt kinh  xu   doanh  ng  èi®a   nh t   kh«ng    th¸ngkÓ   õngµy  Ën  ãn  Òn ®Ç u   qu¸ 36    t  nh m ti   tiªn. 7.2.Thu  îgèc:   n  ­ Nh÷ng  ãn  ã  êih¹n  ç  î íi n¨m  × thu nî gèc  Õt  lÇn    m c th   h tr    d 1  th       h 1  sau  ú  k thu ho¹ch.   ­ Nh÷ng  ãn   ã  êih¹n  ç  î   n¨m  ×  ©n  ú    î gèc  Òu    m c th   h tr trªn1  th ph k tr¶n   nhi lÇn  theo quý    hoÆc   th¸ng. 6  7.3. Thu  Ý:  ùc  Ön    ph Th hi thu  Ý   µng  ph h th¸ng,hµng  ý    è   nî   qu trªn s d   hoÆc     Ý  ïng víi ú  ¹n thu nîgèc. thu ph c     h       k ­ PhÝ   a    ña    ch thu c th¸ng tr c,quý  íchoÆc   ú  ¹n  ícchuyÓn   í   tr   k h tr   sang    thu vµo  th¸ng,quý,kú  ¹n thu phÝ  Õ   Õp.    h   k ti ­ PhÝ   î qu¸ h¹n    n     b»ng  150%  møc  Ý  î trong h¹n,tÝnh    è  Òn bÞ   ph n      trªns ti   chuyÓn  îqu¸ h¹n vµ  è  µy    ¹n tr¶nî. n       s ng qu¸ h     8.Thñ  ôchç  î èn:   t   tr  v M çi lÇn  îchç  î èn,hé    ®   tr  v   n«ng  ©n  d ph¶ilµm  ñ tôc:   th  
  3. 3 ­§¬n    ç  î èn  öicho  éi n«ng  ©n    xinh tr v g  H  d x∙; ­K Õ   ¹ch s¶n  Êt,kinhdoanh;   ho   xu     ­GiÊy  Ën  î;   nh n M É u     ¹  Êy  ê nãitrªnvµ  ñ tôc kh¸c do  c¸c lo igi t       th       Ban  êng  ô  th v Trung  ng  ¬ Héi n«ng  ©n  ÖtNam     d Vi   quy  nh  ô  Ó. ®Þ c th 9.V Ò   chøc    tæ  qu¶n  ý, l  quy  ×nh gi¶ing©n, thu nîvµ    Ý  ùc hiÖn  tr           thu ph th   theo quy  nh  ña    ®Þ c Ban  êng  ô  th v Trung  ng  éi n«ng  ©n  ÖtNam. ¬ H  d Vi   10.Xö  ýc¸ctr ng  îp ph¸tsinh:   l    ê h     § Õn  ¹n,hé  h   n«ng  ©n  îchç  î èn  d ®   tr  v kh«ng    îcnî (gèc  µ  Ý)  × tr¶®     v ph th   Héi n«ng  ©n    Óm    Ëp      d x∙ki tra,l biªnb¶n,ph©n  ¹  î theo    lo i   n nguyªn nh©n    kh¸ch  quan  µ  ñ  v ch quan    ã  Ön  ®Ó c bi ph¸p  thu  åi nî thÝch  îp,®ång  êigöi b¸o  h   h  th     c¸o ph©n  ¹ nîlªnHéi cÊp    ö  ý:   lo i         trªnx l ­  î  thiªn tai  Þch  Önh  µ  Öt h¹ikh¸c  nguyªn  ©n   N do    ,d b v thi     do  nh kh¸ch  quan  ×  Êp  éi  ùc tiÕp  ç  îvèn  th c H tr   h tr  xem   Ðt  õng  êng  îp  ô  Ó  Õt xt tr h c th quy   ®Þnh  cho  nî theo  ñ  ¬ng  ña  d∙n    ch tr c Ban  êng  ô  th v Trung  ng  éi n«ng  ©n   ¬ H  d ViÖt Nam.  Õt  êih¹n    ¹n  î,hé  îchç  î èn    H th   gia h n   ®   tr  v ph¶ihoµn    y    î   tr¶®Ç ®ñ n   gèc  µ  Ý  v ph cho  ü.Qu ­ C¸c  êng  îp sö  ông  èn    ôc  ch, sö  ông  èn  Ð m   Öu      tr h  d v saim ®Ý  d vk hi qu¶ do nguyªn nh©n  ñ    ch quan  × ph¶ithu håivèn  th       ngay.Trêng  îp kh«ng    îc   h  tr¶®   nî th×    chuyÓn  ngay  sang  î qu¸  ¹n  µ    Êp  éi  n  h v c¸c c H ph¶it×m  äi  Ön    m bi ph¸p   ®Ó     åinî. thu h   ­ C¸c  êng  îp do  Õn  ng    thÞ  êng, hé  îchç  î èn  a      tr h   bi ®é gi¸c¶  tr   ®   tr  v ch b¸n ® îc s¶n  È m,  µng    ph h ho¸ nªn  a  ã  Òn    î th×  Êp  éi  ùc tiÕp  ç  î ch c ti tr¶ n   c H tr   h tr  xem   Ðt,quyÕt  nh  x  ®Þ cho  Ðo  µi thêih¹n    î nhng  èi®a   k d    tr¶n   t   kh«ng  qu¸    60 ngµy. 11.KiÓ m     so¸t: ViÖc  Óm   ki so¸tdo    Ban  Êp  µnh  ch h c¸c  Êp  éi  c H n«ng  ©n   Õn  µnh  d ti h kiÓm     nh  ú, ®ét  Êt,hoÆc   Óm     iÓn  ×nh  i  íihé  îc hç  î tra®Þ k  xu   ki tra® h ®è v   ®   tr  vèn. Qua   Óm       ki tra ph¸thiÖn    ¹m  ×  ã  Ön    sai ph th c bi ph¸p  Þp  êi®Ó   ö  ý k th   x l  tõng tr ng  îp cô  Ó,®¶m     ê h   th   b¶o  toµn  èn  ç  î an  v h tr . 12. Ban  êng  ô    Th v Trung  ng  éi  ¬ H n«ng  ©n  Öt Nam   ã  d Vi   c tr¸chnhiÖ m     theo  âi,kiÓm     ¹t®éng  èn  ña  ü   ç  î d  traho   v c Qu h tr  n«ng  ©n  ña    Êp  éi, d c c¸c c H   b¶o  ¶m   Öc  ® vi qu¶n  ývµ  ö  ông  èn  ña  ü   l  s d v c Qu theo  ng  Ýnh  ®ó ch s¸ch,chÕ     ®é   ña  µ   ícvµ  ôc    ña  ü.  c Nh n   m tiªuc Qu Trªn c¬  ë  ÷ng    s nh quy  nh  ¹ v¨n b¶n  ®Þ ti     nµy,Ban  êng  ô    th v Trung  ng  éi n«ng  ©n  ÖtNam   ¬ H  d Vi   ban  µnh    h v¨n b¶n  íng h  dÉn  ô  Ó  i víi ü   ç  î c th ®è     Qu h tr  n«ng  ©n. d
  4. 4 Trong    ×nh thùc hiÖn    qu¸ tr     v¨n b¶n  µy,n Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ  éi n  cv   ®Ò ngh H   n«ng  ©n  ÖtNam   d Vi   ph¶n  ¶nh  Þp  êivÒ   ©n  µng  µ   ícViÖtNam     k th   Ng h Nh n     ®Ó xem   Ðt,bæ   x   sung  µ  öa  æi. vs ®
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2