intTypePromotion=1

Công văn số 12363/CT-TTHT

Chia sẻ: Lan Huan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
13
lượt xem
0
download

Công văn số 12363/CT-TTHT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn số 12363/CT-TTHT năm 2020 về việc đăng ký người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tìm hiểu nội dung công văn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn số 12363/CT-TTHT

  1. TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỤC THUẾ TP HÀ NỘI Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 12363/CT­TTHT Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2020 V/v đăng ký người phụ thuộc   Kính gửi: Bà Vũ Mỹ Linh (Địa chỉ: Số 252 phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội) Trả lời công văn không số, không ngày của Bà Vũ Mỹ Linh vướng mắc về đăng ký người phụ thuộc, Cục Thuế TP  Hà Nội có ý kiến như sau: ­ Căn cứ Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT­BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế  thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ­ CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số  điều của luật thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn như sau: “Điều 9. Các khoản giảm trừ Các khoản giảm trừ theo hướng dẫn tại Điều này là các khoản được trừ vào thu nhập chịu thuế của cá nhân trước  khi xác định thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh. Cụ thể như sau: 1. Giảm trừ gia cảnh … d) Người phụ thuộc bao gồm: … d.4) Các cá nhân khác khôn    g   ơi nương t ự    n    a mà n    g   ườ    i   n ộ    p thu   ế đan g    ải trực tiế p    ph    nuôi d   ưỡng và đá p      ứng điều    ki ệ    n t    ạ   ểm đ, khoản  1,    i đi   ều này bao  g     Đi    ồm:  d.4.1) Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế. … đ) Cá nhân được tính là người phụ thuộc theo hướng dẫn tại các tiết d.2, d.3, d.4, điểm d, khoản 1, Điều này phải  đáp ứng các điều kiện sau: đ.1) Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: đ.1.1) Bị khuyết tật, không có khả năng lao động. đ.1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá   1.000.000 đồng. đ.2) Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ  tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng. …”
  2. Căn cứ các quy định trên, trường hợp cá nhân là người nộp thuế TNCN đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ  thuộc là em gái nhưng không thỏa mãn là cá nhân không nơi nương tựa thì không đủ điều kiện để người nộp thuế  tính giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân. Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc đề nghị Bà Vũ Mỹ Linh liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp  tổ chức chi trả thu nhập mà bà đăng ký giảm trừ gia cảnh để được hướng dẫn. Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Bà Vũ Mỹ Linh được biết và thực hiện./.   KT. CỤC TRƯỞNG Nơi nhận: PHÓ CỤC TRƯỞNG ­ Như trên; ­ Phòng DTPC; ­ Lưu: VT, TTHT(2). Nguyễn Tiến Trường  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2