intTypePromotion=1

Công văn số 169/BYT-DP

Chia sẻ: Gusushuangbi Gusushuangbi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
5
lượt xem
0
download

Công văn số 169/BYT-DP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn số 169/BYT-DP năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia do Bộ Y tế ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn số 169/BYT-DP

  1. BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ­­­­­­­ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 169/BYT­DP Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2020 V/v tăng cường công tác phòng, chống  tác hại của rượu, bia.   Kính gửi: Uy ban nhân dân t ̉ ỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Ngày 14/6/2019, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia đã được Quốc hội thông qua và có  hiệu lực từ ngày 01/01/2020 với mục đích phòng, tránh, giảm thiểu các hậu quả về sức khỏe, xã  hội và kinh tế do sử dụng rượu, bia gây ra. Để tổ chức thực hiện hiệu quả Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Bộ Y tế đề nghị Uy  ̉ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, tổ chức triển khai một số nội dung  sau: 1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các quy định, chính sách về phòng, chống tác hại của  rượu, bia đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương. Chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động thông  tin, giáo dục, truyền thông đông th ̀ ời tổ chức chương trình, chiến dịch truyền thông trong dịp Tết  cổ truyền và các ngày lễ, ngày hội nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng, chống  tác hại của rượu, bia. Tập trung tuyên truyền các quy định về những hành vi bị nghiêm câm;  ́ phòng chông tác h ́ ại rượu, bia đôi v ́ ới người chưa đủ 18 tuôi; không u ̉ ống rượu, bia trước và  trong khi lái xe; không uống rượu, bia trước, trong thời gian làm việc và tại nơi làm việc; địa  điểm không được uống, không được bán rượu, bia và các quy định khác trong Luật Phòng, chống  tác hại của rượu, bia. 2. Quán triệt, chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương tổ chức triển khai kịp thời Luật  và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tác  hại của rượu, bia. 3. Kiện toàn (hoặc thành lập mới) Ban chỉ đạo liên ngành về phòng, chống tác hại của rượu, bia  hoặc lồng ghép hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia trong nhiệm vụ của Ban chỉ đạo  liên ngành phù hợp hiện có tại địa phương. Ban hành kế hoạch và bố trí đủ ngân sách địa  phương để triển khai thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia; lồng ghép nhiệm  vụ tô ch ̉ ức triển khai thực hiện phòng, chống tác hại của rượu, bia vào kế hoạch phát triến kinh  tế ­ xã hội của địa phương. 4. Giao Sở Y tế là cơ quan chủ trì tham mưu cho Uy ban nhân dân t ̉ ỉnh, thành phố về phòng,  chống tác hại của rượu, bia tại địa phương; chỉ đạo các cơ sở y tế triển khai hiệu quả các biện  pháp sàng lọc phát hiện sớm, can thiệp giảm tác hại, chẩn đoán, điều trị, phục hồi chức năng  cho người mắc bệnh hoặc rối loạn chức năng do uống rượu, bia; phòng, chống nghiện, tái  nghiện rượu, bia. 5. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, đặc  biệt vào các dịp cao điểm để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.
  2. ̀ ị Uy ban nhân dân t Đê ngh ̉ ỉnh, thành phố chỉ đạo các ngành, cơ quan, đơn vị và các địa phương  chủ động triển khai công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia đạt kết quả. Trân trọng cảm ơn./.   KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG ­ Như trên; ­ PTT. Vũ Đức Đam (để báo cáo); ­ Văn phòng Chính phủ (để báo cáo); ­ Các Đ/c Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo); ­ Thanh tra Bộ; VP Bộ; các Vụ, Cục: PC, TT­KT, KCB,  ATTP; ­ Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; ­ Lưu: VT, DP. Đô Xuân Tuyên ̃  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2