Công văn số 17/TC/NSNN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
54
lượt xem
2
download

Công văn số 17/TC/NSNN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn số 17/TC/NSNN của Bộ Tài chính đính chính Thông tư 114/2003/TT-BTC ngày 28/11/2003

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn số 17/TC/NSNN của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh Sè 17 TC/NSNN Ngµy 02 th¸ng 01 n¨m 2004 vÒ viÖc §Ýnh chÝnh mét sè biÓu mÉu kÌm theo Th«ng t  sè 114/2003/TT­BTC ngµy 28/11/2003 cña Bé Tµi chÝnh  KÝnh   göi:   ­   C¸c   Bé,   c¬   quan   ngang   Bé,   c¬   quan  thuéc ChÝnh phñ,                     c¬ quan §¶ng, ®oµn thÓ Trung  ­ ¬ng.                  ­ V¨n phßng Quèc héi, V¨n phßng  Chñ tÞch níc,                     ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao,   Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao.  ­ Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc  thuéc TW.   ­  Së   Tµi   chÝnh,   Côc   thuÕ,   Côc   H¶i   quan,  Kho b¹c nhµ níc    c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Bé  Tµi chÝnh  ®∙ ban hµnh Th«ng t  sè  114/2003/TT­BTC  ngµy 28/11/2003 híng dÉn thi hµnh mét sè   ®iÓm vÒ  chñ  tr ­ ¬ng, biÖn ph¸p tæ chøc thùc hiÖn dù to¸n ng©n s¸ch nhµ n­ íc n¨m 2004; do s¬ suÊt trong kh©u in Ên, nªn mét sè biÓu   mÉu cha thËt chÝnh x¸c, Bé  Tµi chÝnh xin  ®Ýnh chÝnh mét  sè chØ tiªu t¹i mÉu ®¨ng ký nhu cÇu chi ng©n s¸ch nhµ n íc  quý  sè  5c vµ  c¸c biÓu mÉu sè  1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a,   3b   vµ   3c   kÌm   theo   Th«ng   t  sè   114/2003/TT­BTC   ngµy  28/11/2003 b»ng c¸c biÓu mÉu míi ®Ýnh kÌm.
  2. 2 Phô lôc KÌm theo c¸c mÉu 1a, 1b, 1c (KÌm theo c«ng v¨n sè ........... ngµy ..........  cña ...........) §¬n vÞ: 1.000 ®ång §¬n vÞ trùc thuéc Néi dung ... §¬n vÞ A §¬n vÞ B Tæng Quý Quý  Quý  Quý  Tæn Quý  Quý  Quý  Quý  sè I II III IV g  I II III IV sè I.   Thu,   chi  ng©n   s¸ch   vÒ  phÝ, lÖ phÝ. 1.   Sè   thu   phÝ,  lÖ phÝ.   ­ ... 2. Chi tõ  nguån  phÝ, lÖ  phÝ   ®îc  ®Ó l¹i 3.   Sè   phÝ,   lÖ  phÝ   nép   ng©n  s¸ch II. Dù  to¸n chi  NSNN Tæng sè chi 1.   Gi¸o   dôc,  ®µo   t¹o,   d¹y  nghÒ 1.1.   Chi   thanh  to¸n c¸ nh©n 1.2. Chi nghiÖp  vô chuyªn m«n 1.3.   Chi   mua  s¾m,   söa   ch÷a  lín 1.4.   C¸c   kho¶n  chi kh¸c 2. Qu¶n lý  hµnh  chÝnh 2.1.   Chi   thanh  to¸n c¸ nh©n 2.2. Chi nghiÖp  vô chuyªn m«n 2.3.   Chi   mua  s¾m,   söa   ch÷a  lín 2.4.   C¸c   kho¶n  chi kh¸c 3.   Nghiªn   cøu  khoa häc. 3.1.   Chi   thanh  to¸n c¸ nh©n 3.2. Chi nghiÖp  vô chuyªn m«n 3.3.   Chi   mua 
  3. 3 s¾m,   söa   ch÷a  lín 3.4.   C¸c   kho¶n  chi kh¸c 4.... (*) NÕu sè ®¬n vÞ trùc thuéc nhiÒu, cã thÓ ®æi chØ tiªu theo cét  hµng ngang thµnh chØ tiªu hµng däc; (**) Trêng hîp c¸c ®¬n vÞ ®îc tæ chøc ngµnh däc th× biÓu nµy chØ  lËp ®Õn ®¬n vÞ cÊp II, ®¬n vÞ cÊp II ®îc uû quyÒn ph©n bæ vµ giao dù  to¸n ng©n s¸ch cho c¸c ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch trùc thuéc. Dù to¸n thu, chi NSNN n¨m......... §¬n vÞ: (§¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch) KÌm theo c¸c mÉu sè 2a, 2b, 2c (KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè:.......... cña ...........) §¬n vÞ: 1.000 ®ång Chia ra Néi dung Tæng  sè Quý I Quý II Quý  Quý  III IV I. Tæng sè  thu, chi  ng©n   s¸ch   phÝ,   lÖ  phÝ. 1.   Sè   thu   phÝ,   lÖ  phÝ.   ­ Häc phÝ   ­ ... 2. Chi tõ nguån phÝ,  lÖ phÝ ®îc ®Ó l¹i   ­ Häc phÝ   ­ ... 3.   Sè   phÝ,   lÖ   phÝ  nép ng©n s¸ch II. Dù to¸n chi NSNN Tæng sè  1.   Gi¸o   dôc,   ®µo  t¹o, d¹y nghÒ 1.1.   Chi   thanh   to¸n  c¸ nh©n 1.2.   Chi   nghiÖp   vô  chuyªn m«n 1.3.   Chi   mua   s¾m,  söa ch÷a lín 1.4.   C¸c   kho¶n   chi 
  4. 4 kh¸c 2.   Qu¶n   lý   hµnh  chÝnh 2.1.   Chi   thanh   to¸n  c¸ nh©n 2.2.   Chi   nghiÖp   vô  chuyªn m«n 2.3.   Chi   mua   s¾m,  söa ch÷a lín 2.4.   C¸c   kho¶n   chi  kh¸c 3.   Nghiªn   cøu   khoa  häc ­­­­­­­­­­­­­­­­ (*) Chi thanh to¸n c¸ nh©n, chi thêng xuyªn ph¶i bè trÝ ®Òu theo  tõng th¸ng trong n¨m  ®Ó  chi theo chÕ   ®é  quy  ®Þnh. ViÖc ph©n bæ theo   quý   ®èi víi c¸c kho¶n mua s¾m, söa ch÷a lín, chi sù  nghiÖp kinh tÕ  c¨n cø tiÕn ®é thùc hiÖn. (**) NÕu lµ ®¬n vÞ thuéc ngµnh däc th× quyÕt ®Þnh nµy do thñ tr­ ëng  ®¬n vÞ  dù  to¸n cÊp II ký  theo uû  quyÒn cña thñ  trëng  ®¬n vÞ  dù  to¸n cÊp I.
  5. 5 KÌm theo c¸c mÉu sè 3a, 3b, 3c Bæ sung dù to¸n chi NSNN n¨m ....... §¬n vÞ: (§¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch) (KÌm theo quyÕt ®Þnh sè ................. cña ..........) Néi dung Sè tiÒn Tæng sè 1. Lo¹i ......... 1.1 Chi thanh to¸n c¸ nh©n 1.2.   Chi   nghiÖp   vô   chuyªn  m«n 1.3.   Chi   mua   s¾m,   söa   ch÷a  lín 1.4. C¸c kho¶n chi kh¸c 2. Lo¹i ....... ­ ......................
  6. 6 MÉu sè 5c Phßng....... Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc .. Sè......./.. ....... Ngµy....... th¸ng........  ... (§V) n¨m........... §¨ng ký nhu cÇu chi NSNN quý ...... n¨m........ KÝnh göi:    ­ Phßng Tµi chÝnh                      ­ Kho b¹c Nhµ  n íc huyÖn  (thÞ) .... ­   C¨n   cø   quy   ®Þnh   cña   LuËt   NSNN;   NghÞ   ®Þnh   60/2003/N§­CP   ngµy   6/6/2003   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chi   tiÕt vµ  híng dÉn thi hµnh LuËt NSNN; Th«ng t híng dÉn sè   59/2003/TT­BTC ngµy 23/6/2003 cña Bé Tµi chÝnh; ­ C¨n cø dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch nhµ níc n¨m... ®­ îc giao theo quyÕt ®Þnh sè........ ngµy..... cña........ ­ Trªn c¬ së tiÕn ®é triÓn khai c«ng viÖc cña c¸c ®¬n   vÞ trùc thuéc. Phßng...... ®¨ng ký nhu cÇu chi ng©n s¸ch nhµ níc quý   ... n¨m ...... nh sau: §¬n vÞ: 1.000 ®ång Néi dung chi Tæng sè Th¸ng.. Th¸ng.. Th¸ng. . . .. 1. Lo¹i... ­   Mua   s¾m,   söa   ch÷a  lín ­ C¸c kho¶n chi kh¸c 2. Lo¹i ....... ­ .................. Chi tiÕt c¸c ®¬n vÞ trong b¶ng kª kÌm theo. §Ò   nghÞ   Phßng   Tµi   chÝnh,   KBNN   huyÖn,   thÞ   x∙   bè   trÝ  kinh phÝ cho c¸c ®¬n vÞ ®Ó thùc hiÖn chi theo chÕ ®é. Trëng phßng ...... N¬i nhËn: ­ Nh trªn; ­ §¬n vÞ SDNS (®Ó biÕt)
  7. 7 ­ Lu ..................... (*) MÉu nµy ¸p dông cho c¸c phßng, ban thuéc cÊp huyÖn. (**) ChØ  ®¨ng ký nh÷ng kho¶n chi kh«ng cã  tÝnh chÊt th êng xuyªn  nh mua s¾m thiÕt bÞ, söa ch÷a lín; nh÷ng kho¶n chi thêng xuyªn thùc  hiÖn theo dù to¸n vµ tiÕn ®é thùc hiÖn theo chÕ ®é quy ®Þnh. (***) B¶n  ®¨ng ký  nµy c¸c phßng, ban göi Phßng Tµi chÝnh, KBNN   huyÖn (thÞ x∙,... ) tríc ngµy 25 cña th¸ng cuèi quý tríc. Chi tiÕt nhu cÇu chi NSNN quý ..... n¨m ..... (KÌm theo C«ng v¨n .... sè ..... ngµy .....  cña ..........) §¬n vÞ: 1.000 ®ång Sè  Tªn  MS  Lo¹i  Nhãm môc chi Tæng  Th¸n Th¸ng Th¸ng  TT ®¬n vÞ §VSD chi møc  g .. ... ... chi . 1 §¬n   vÞ  xxx A ­ Mua s¾m, söa  ch÷a lín ­   C¸c   kho¶n  chi kh¸c 2 §¬n   vÞ  xxx B ­ Mua s¾m, söa  ch÷a lín ­   C¸c   kho¶n  chi kh¸c 3 ...... ...... ..  (*) ChØ ®¨ng ký  nh÷ng kho¶n chi kh«ng cã  tÝnh chÊt th êng xuyªn  nh mua s¾m thiÕt bÞ, söa ch÷a lín;  (**)  Nh÷ng  kho¶n  chi  thêng  xuyªn  (tiÒn  l¬ng,  phô  cÊp,  chi phÝ  nghiÖp vô  chuyªn m«n...)  ®¬n vÞ  phèi hîp KBNN n¬i giao dÞch  ®Ó  thùc  hiÖn theo dù to¸n vµ theo chÕ ®é quy ®Þnh.
Đồng bộ tài khoản