intTypePromotion=3

Công văn số 1889/TCT-DNL

Chia sẻ: Nguyen Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
88
lượt xem
4
download

Công văn số 1889/TCT-DNL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn số 1889/TCT-DNL ngày 2/6/2010 của Tổng cục Thuế Về việc hoàn thuế GTGT Nhà thầu nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn số 1889/TCT-DNL

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC THUẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- --------- Số: 1889/TCT-DNL Hà Nội, ngày 2 tháng 6 năm 2010 V/v hoàn thuế GTGT Nhà thầu nước ngoài Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi Tổng cục Thuế nhận được công văn số 19/CT-KK&KTT ngày 06/01/2010 và công văn số 557/CT-KK&KTT ngày 18/03/2010 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về việc hoàn thuế GTGT Nhà thầu nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 và Nghị định số 129/2004/NĐ- CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong hoạt động kinh doanh; Căn cứ hướng dẫn tại Mục I Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003, Mục I Phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Phần C Thông tư số 129/2008/TT- BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, thì: 1. Trường hợp Tổ hợp Technip (Nhà thầu nước ngoài) đáp ứng đúng các quy định tại các văn bản nêu trên: là cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề); có con dấu theo đúng quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán; có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh, thì thuộc đồng thời được hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra thực tế việc lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán của Tổ hợp Technip, đối chiếu với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về thuế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, để xem xét, giải quyết việc hoàn thuế GTGT cho đơn vị thực hiện đúng theo chế độ quy định.
  2. Thủ tục hoàn thuế, trách nhiệm giải quyết hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 2. Trường hợp hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế, thời điểm kiểm tra trước hoàn trùng với thời điểm kết thúc, quyết toán hợp đồng nhà thầu, thì Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi có thể kết hợp cùng với việc kiểm tra quyết toán thuế nhà thầu để giải quyết hồ sơ hoàn thuế nếu đơn vị, có đề nghị và Cục Thuế đảm bảo thời gian, giải quyết theo đúng chế độ quy định. Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi biết để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng các văn bản quy phạm pháp luật về thuế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và hướng dẫn tại công văn này./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Bùi Văn Nam
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản