Công văn số 2420/TCT/ĐTNN của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
42
lượt xem
1
download

Công văn số 2420/TCT/ĐTNN của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn số 2420/TCT/ĐTNN của Tổng cục Thuế về khấu trừ thuế đối với đại lý bảo hiểm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn số 2420/TCT/ĐTNN của Tổng cục Thuế

  1. C¤NG V¡N CñA TæNG CôC THUÕ Sè 2420/TCT/§TNN NGµY 5 TH¸NG 8 N¡M 2004 VÒ KHÊU TRõ THUÕ §èI VíI §¹I Lý B¶O HIÓM KÝnh göi: Côc thuÕ thµnh phè Hå ChÝ Minh Tr¶ lêi C«ng v¨n sè 5330/CT-§TNN ngµy 02/6/2004 cña Côc thuÕ thµnh phè Hå ChÝ Minh vÒ x¸c ®Þnh c¬ së vµ thñ tôc miÔn, gi¶m thuÕ ®èi víi c¸c ®¹i lý b¶o hiÓm cã thu nhËp b×nh qu©n th¸ng trong n¨m thÊp h¬n møc l¬ng tèi thiÓu do nhµ níc quy ®Þnh ®èi víi c«ng chøc nhµ níc, Tæng côc ThuÕ cã ý kiÕn nh sau: §èi víi c¸c hé c¸ thÓ lµm ®¹i lý b¶o hiÓm nhng cha thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ kÕ to¸n, ho¸ ®¬n chøng tõ ®Ó lµm c¨n cø x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ, C«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä B¶o Minh CMG thùc hiÖn khÊu trõ tiÒn thuÕ TNDN theo tû lÖ 5% tÝnh trªn hoa hång ph¶i tr¶ tríc khi thanh to¸n tiÒn hoa hång b¶o hiÓm vµ thay hé c¸ thÓ lµm ®¹i lý b¶o hiÓm nép thuÕ vµo Ng©n s¸ch nhµ níc. Khi khÊu trõ vµ nép thay kho¶n thuÕ TNDN ®èi víi hoa hång ®¹i lý b¶o hiÓm cho hé c¸ thÓ lµm ®¹i lý b¶o hiÓm, C«ng ty b¶o hiÓm ®îc trÝch thï lao 0,8% trªn sè tiÒn TNDN nép vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc. §èi víi n¨m tµi chÝnh 2002, 2003 nÕu c¸c hé c¸ thÓ lµm ®¹i lý b¶o hiÓm cã thu nhËp b×nh qu©n th¸ng trong n¨m díi møc l¬ng tèi thiÓu do nhµ níc quy ®Þnh ®èi víi c«ng chøc nhµ níc th× ®îc miÔn thuÕ theo híng dÉn t¹i §iÓm 6.b, Môc I, PhÇn § Th«ng t sè 18/2002/TT-BTC ngµy 20/02/2002 cña Bé Tµi chÝnh. Hå s¬ miÔn thuÕ TNDN hé c¸ thÓ lµm ®¹i lý b¶o hiÓm ph¶i cã ®¬n ®Ò nghÞ göi ®Õn Côc thuÕ thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ cam ®oan kh«ng cã thu nhËp kh¸c (cã x¸c nhËn cña chÝnh quyÒn n¬i c tró hoÆc n¬i c«ng t¸c). Trêng hîp cã thu nhËp kh¸c vµ thu nhËp b×nh qu©n th¸ng cao h¬n møc l¬ng tèi thiÓu ®èi víi c«ng chøc nhµ níc th× kh«ng ®îc miÔn thuÕ TNDN. Sau khi cã th«ng b¸o miÔn gi¶m cña c¬ quan thuÕ, C«ng ty B¶o Minh CMG hoµn tr¶ l¹i sè thuÕ TNDN ®· khÊu trõ cho c¸c ®¹i lý trªn. Sè thuÕ TNDN C«ng ty khÊu trõ cña hé c¸ thÓ lµm ®¹i lý b¶o hiÓm vµ nép vµo NSNN nhng ®îc miÔn thuÕ TNDN nªu trªn ®îc trõ vµo sè thuÕ TNDN ®èi víi hoa hång ®¹i lý b¶o hiÓm C«ng ty khÊu trõ vµ nép vµo NSNN cña kú tiÕp theo. Tæng côc ThuÕ tr¶ lêi ®Ó Côc thuÕ thµnh phè Hå ChÝ Minh biÕt vµ híng dÉn doanh nghiÖp thùc hiÖn./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản