Công văn số 255/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
57
lượt xem
1
download

Công văn số 255/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn số 255/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế hàng nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn số 255/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh - Tæng côc H¶i quan Sè 255 TCHQ-KTTT ngµy 16 th¸ng 1 n¨m 2004 vÒ viÖc Gi¸ tÝnh thuÕ hµng nhËp khÈu KÝnh göi: - Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Trong thêi gian qua, Tæng côc h¶i quan nhËn ®îc c«ng v¨n ph¶n ¸nh nh÷ng bÊt hîp lý khi x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu lµ tµi s¶n di chuyÓn cña c¸c c¸ nh©n, tæ chøc sau thêi gian häc tËp, c«ng t¸c t¹i níc ngoµi khi hÕt nhiÖm kú mang theo vÒ níc. VÒ vÊn ®Ò nµy, Tæng côc h¶i quan híng dÉn thùc hiÖn thèng nhÊt nh sau: C¨n cø thÈm quyÒn ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ hµng xuÊt khÈu, hµng nhËp khÈu quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 NghÞ ®Þnh sè: 54/CP ngµy 28/8/1993 cña chÝnh phñ; C¨n cø Th«ng t sè 172/1998/TT/BTC ngµy 22/12/1998 cña Bé Tµi chÝnh. §èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu lµ tµi s¶n di chuyÓn ®· qua sö dông cña c¸ nh©n, tæ chøc sau thêi gian häc tËp, c«ng t¸c t¹i níc ngoµi khi hÕt nhiÖm kú mang theo vÒ níc nÕu ®îc phÐp nhËp khÈu theo quy ®Þnh th× gi¸ tÝnh thuÕ ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së gi¸ trÞ sö dông cßn l¹i cña hµng ho¸ t¹i thêi ®iÓm nhËp khÈu t¬ng tù nh híng dÉn t¹i kho¶n i, ®iÓm 1, môc II, phÇn B Th«ng t 172/1998/TT/BTC ngµy 22/12/1998 cña Bé Tµi chÝnh ¸p dông ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu ®· ®a vµo sö dông t¹i ViÖt Nam ph¶i truy thu thuÕ, nÕu cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: 1. Ph¶i cã quyÕt ®Þnh cña c¬ quan Nhµ níc (bao gåm: Quèc héi, ChÝnh phñ, ViÖt kiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, c¸c Bé, c¸c c¬ quan ngang Bé, Uû ban nh©n d©n tØnh, Thµnh phè) cö ®i c«ng t¸c, lµm viÖc, lµm chuyªn gia ë níc ngoµi víi thêi h¹n tõ 3 n¨m trë lªn. 2. §èi víi tµi s¶n di chuyÓn lµ « t«, ph¶i cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t liªn Bé sè 27/2001/TTLB/BTM-TCHQ ngµy 06/12/2001 híng dÉn viÖc nhËp khÈu « t« cña mét sè ®èi tîng theo ®êng phi mËu dÞch. 3. Gi¸ trÞ sö dông cßn l¹i cña hµng ho¸ t¹i thêi ®iÓm nhËp khÈu ®îc x¸c ®Þnh theo kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh chÊt lîng hµng ho¸ cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn. Trêng hîp c¬ quan h¶i quan nghi ngê kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh th× tiÕn hµnh t¸i trng cÇu gi¸m ®Þnh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh ®Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c gi¸ trÞ cßn l¹i cña hµng ho¸. Tæng côc h¶i quan th«ng b¸o ®Ó Côc h¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè biÕt vµ triÓn khai thùc hiÖn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản