intTypePromotion=1

Công văn số 313/LĐTBXH-PC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
115
lượt xem
7
download

Công văn số 313/LĐTBXH-PC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn số 313/LĐTBXH-PC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc trả lời về kỷ luật lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn số 313/LĐTBXH-PC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n c ñ a   B é   L a o   ® é n g   ­   T h ¬ n g   b i n h   v µ   X ∙   h é i   S è   3 1 3 / L § T B X H ­ P C  ngµy 05 th¸ng 02 n¨m 2004 vÒ viÖc Tr¶ lêi  vÒ kû luËt lao ®éng KÝnh göi: Së Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi Thµnh phè Hå ChÝ Minh Tr¶ lêi c«ng v¨n sè  158/L§TBXH­NN ngµy 14/1/2004 cña   Quý  Së  vÒ  xö  lý  kû  luËt lao  ®éng  ®èi víi lao  ®éng n÷, Bé   Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi cã ý kiÕn nh sau: ­ Kho¶n 3, §iÒu 111 Bé  LuËt lao  ®éng quy  ®Þnh: “Ngêi  sö  dông lao  ®éng kh«ng   ®îc sa th¶i hoÆc   ®¬n  ph¬ng  chÊm  døt hîp  ®ång lao  ®éng  ®èi víi ngêi lao  ®éng n÷  v×  lý  do  kÕt h«n, cã  thai,  nghØ  thai s¶n, nu«i  con  díi 12 th¸ng  tuæi, trõ trêng hîp doanh nghiÖp chÊm døt ho¹t ®éng. Trong   thêi   gian   cã   thai,   nghØ   nu«i   con   nhá   díi   12  th¸ng tuæi, ngêi lao  ®éng n÷   ®îc t¹m ho∙n viÖc  ®¬n ph¬ng  chÊm døt hîp  ®ång lao  ®éng, kÐo dµi thêi hiÖu xem xÐt xö  lý  kû  luËt lao  ®éng, trõ  trêng hîp doanh nghiÖp chÊm døt  ho¹t ®éng” ­TiÕt   d,   ®iÓm   2,   Kho¶n   3   §iÒu   1   cña   NghÞ   ®Þnh  33/2003/ N§­CP ngµy 2/4/2003 quy  ®Þnh: “Kh«ng  ®îc xö  lÝ  kØ luËt lao  ®éng  ®èi víi ngêi lao  ®éng   ®ang  trong thêi  gian ngêi lao  ®éng n÷  cã  thai;  nghØ thai  s¶n;  nu«i con  nhá  díi 12 th¸ng tuæi... Khi hÕt thêi gian quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm d kho¶n 2 §iÒu nµy, mµ  thêi hiÖu xö  lÝ  kû  luËt lao  ®éng  ®∙ hÕt th×   ®îc kÐo dµi thêi hiÖu xem xÐt xö  lý  kû  luËt lao  ®éng, nhng tèi  ®a kh«ng qu¸ 60 ngµy kÓ  tõ  ngµy  hÕt thêi gian nªu trªn” Theo quy ®Þnh cña c¸c v¨n b¶n hiÖn hµnh th× kh«ng ® îc  xö  lý  kû  luËt lao  ®éng theo bÊt kú  mét h×nh thøc nµo  ®èi   víi lao ®éng n÷ trong thêi gian cã thai, hoÆc nu«i con d­ íi 12 th¸ng tuæi. Khi hÕt thêi gian nªu trªn mµ thêi hiÖu  xö  lý  kû  luËt lao  ®éng  ®∙ hÕt th×   ®îc kÐo dµi thêi hiÖu  ®Ó  xem xÐt xö  lý  kû  luËt lao  ®éng, nh ng tèi  ®a kh«ng qu¸  60 ngµy kÓ tõ ngµy hÕt thêi gian nªu trªn. Trªn ®©y lµ ý kiÕn cña Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙  héi  ®Ó  Së  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi biÕt vµ  thùc  hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2