intTypePromotion=3

Công văn số 3350/VPCP-CN

Chia sẻ: Lan Huan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
4
lượt xem
0
download

Công văn số 3350/VPCP-CN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn số 3350/VPCP-CN năm 2020 về dự thảo Nghị định quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn số 3350/VPCP-CN

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỦ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 3350/VPCP­CN Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2020 V/v dự thảo Nghị định quản lý, khai thác   cảng hàng không, sân bay   Kính gửi: ­ Bộ Giao thông vận tải; ­ Bộ Tư pháp. Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Tờ trình số 2064/TTr­BGTVT ngày 10 tháng 3 năm  2020), ý kiến Bộ Tư pháp (văn bản số 1289/BTP­PLQT ngày 08 tháng 4 năm 2020) về dự thảo  Nghị định quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý  kiến như sau: Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp tại văn bản nêu trên, thực hiện rà soát,  hoàn thiện dự thảo Nghị định để thống nhất với các nội dung giải trình, tiếp thu; bảo đảm tính  hợp pháp, minh bạch và khả thi khi thực hiện; đồng thời, hồ sơ trình Chính phủ phải phù hợp  quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ­CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành  Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. (Xin gửi kèm theo văn bản số 1289/BTP­PLQT ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Bộ Tư pháp) Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực  hiện./.   KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM Nơi nhận: PHÓ CHỦ NHIỆM ­ Như trên; ­ Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng; ­ VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT;  các Vụ: KTTH, PL, NC; ­ Lưu: VT, CN (2). Ha Nguyễn Cao Lục      
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản