Công văn số 358/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
68
lượt xem
4
download

Công văn số 358/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn số 358/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc áp mã mặt hàng thép và xử lý thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn số 358/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh ­ Tæng côc H¶i quan Sè 358 TCHQ/GSQL  ngµy 03 th¸ng 2 n¨m 2004 vÒ viÖc ¸p m∙ mÆt hµng thÐp  vµ xö lý thuÕ hµng NK  KÝnh göi: ­ Côc H¶i quan c¸c TØnh, Thµnh phè Tæng côc H¶i quan nhËn ®îc c«ng v¨n sè 2406/HQHP­PNV   ngµy 13/10/2003 cña Côc H¶i quan H¶i phßng ®Ò nghÞ híng   dÉn ¸p m∙ mÆt hµng thÐp h×nh ch÷ V ®Òu c¹nh, gãc vu«ng,   gãc nhän hoÆc gãc tï c¸c lo¹i kÝch cì. Tæng côc H¶i quan   cã ý kiÕn nh sau: C¨n  cø theo  BiÓu  thuÕ nhËp  khÈu  u ®∙i  ban hµnh  kÌm  theo QuyÕt ®Þnh sè 110/2003/Q§­BTC ngµy 25/07/2003 cña Bé  Trëng Bé Tµi chÝnh vµ c¨n cø theo chó gi¶i Danh môc hµng  ho¸ XNK cña Tæ chøc H¶i quan thÕ giíi th×: ­ MÆt  hµng  thÐp h×nh  ch÷  V  ®Òu c¹nh,  gãc  vu«ng  c¸c  lo¹i kÝch cì, kh«ng gia c«ng qu¸ møc c¸n nãng, kÐo nãng  hoÆc   Ðp   ®ïn   (tªn   tiÕng   anh   lµ   Hot   rolled   equal   steel  angle) tuú theo chiÒu cao vµ hµm lîng c¸c bon chøa trong  s¶n phÈm ®Ó xÕp vµo c¸c m∙ sè thÝch hîp sau: 7216.21.00;  7216.40.11; 7216.40.19; 7216.40.91; 7216.40.99. ­ MÆt  hµng  thÐp h×nh  ch÷  V  ®Òu c¹nh,  gãc  nhän hoÆc  gãc tï c¸c lo¹i kÝch cì kh«ng gia c«ng qu¸ møc c¸n nãng,  kÐo nãng hoÆc Ðp ®ïn tuú theo chiÒu cao vµ hµm lîng c¸c  bon chøa trong s¶n phÈm ®îc xÕp vµo m∙ sè thÝch hîp thuéc  ph©n nhãm 7216.50. §Ó ph©n lo¹i chÝnh x¸c mÆt hµng trªn vµ ¸p m∙ ®óng,  yªu cÇu Côc H¶i quan c¸c TØnh, Thµnh phè c¨n cø vµo thùc  tÕ hµng ho¸ nhËp khÈu, m« t¶ chi tiÕt cña hµng ho¸, kÕt  qu¶ gi¸m ®Þnh vµ c¸c nguyªn t¾c ph©n lo¹i ®Ó ph©n lo¹i. Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó Côc H¶i quan c¸c TØnh,  Thµnh phè biÕt, thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản