Công văn số 393/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
88
lượt xem
2
download

Công văn số 393/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn số 393/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng giá tính thuế tối thiểu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn số 393/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh - Tæng côc H¶i quan Sè 393 TCHQ-KTTT ngµy 04 th¸ng 2 n¨m 2004 vÒ viÖc ¸p dông gi¸ tÝnh thuÕ tèi thiÓu KÝnh göi: - Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè C¨n cø §iÒu 17 NghÞ ®Þnh 60/2002/N§-CP ngµy 6/6/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ viÖc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu theo nguyªn t¾c cña HiÖp ®Þnh thùc hiÖn §iÒu 7 HiÖp ®Þnh chung vÒ thuÕ quan vµ th¬ng m¹i; C¨n cø Th«ng t 118/2003/TT/BTC ngµy 8/11/2003 cña Bé Tµi chÝnh h- íng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh 60/2002/N§-CP; C¨n cø c¸c QuyÕt ®Þnh 164/2000/Q§/BTC ngµy 10/10/2000 vµ QuyÕt ®Þnh 164/2002/Q§/BTC ngµy 27/12/2002 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ Danh môc vµ gi¸ tèi thiÓu c¸c mÆt hµng Nhµ níc qu¶n lý gi¸ tÝnh thuÕ; Tæng côc H¶i quan híng dÉn vÒ viÖc ¸p dông Danh môc mÆt hµng Nhµ níc qu¶n lý gi¸ vµ b¶ng gi¸ tèi thiÓu, vµ b¶ng gi¸ mÆt hµng Nhµ níc kh«ng qu¶n lý gi¸ tÝnh thuÕ nh sau: - Danh môc mÆt hµng Nhµ níc qu¶n lý gi¸ tÝnh thuÕ vµ b¶ng gi¸ tèi thiÓu ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c hµng ho¸ nhËp khÈu (kÓ c¶ hµng ho¸ nhËp khÈu trùc tiÕp vÒ s¶n xuÊt, kinh doanh thuéc ®èi tîng ¸p dông Th«ng t 118/2003/TT/BTC ngµy 8/11/2003 cña Bé Tµi chÝnh). - B¶ng gi¸ kh«ng thuéc danh môc mÆt hµng nhµ níc qu¶n lý gi¸ tÝnh thuÕ kh«ng ¸p dông ®èi víi hµng hãa nhËp khÈu thuéc ®èi tîng ¸p dông Th«ng t 118/2003/TT/BTC ngµy 8 th¸ng 11 n¨m 2003 cña Bé Tµi chÝnh. Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó c¸c ®¬n vÞ biÕt vµ thùc hiÖn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản