intTypePromotion=1

Công văn về cước bưu điện trong nước

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
43
lượt xem
1
download

Công văn về cước bưu điện trong nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về cước bưu điện trong nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về cước bưu điện trong nước

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA C«NG   V¨N CñA   BAN   VËT     GI¸ CHÝNH   PHñ   655/VGCP­CMTD­DV   Sè  NGµY   TH¸NG   N¨M   30  7  1993  VÒ  VIÖC   íC  U   C B ®IÖN  TRON G   íC N KÝnh   göi:Tæng     côc  u  B ®iÖn Trong qua tr×nh theo      dâiviÖc  iÓn khaithùc hiÖn    tr       c¸c quyÕt ®Þnh sè  11/VGCP­CMTD­DV   cña  Ban      vËt gi¸ChÝnh  phñ  QuyÕt  vµ  ®Þnh  365/B§  sè  cña Tæng  côc  ®iÖn, Ban      bu    vËt gi¸ChÝnh phñ nhËn  thÊy mét  vÊn    sè  ®Ò cÇn  îcnghiªncøu,xö    thÓ  sau: ®       lýcô  nh  1­        §èi víicíc ®iÖn tho¹ithuª bao          néi h¹t,theo  ph©n  sù  cÊp  qu¶n      lýgi¸ hiÖn nay    lµthuéc quyÒn    qu¶n      lýgi¸cña trung ¬ng.Trong        qu¸ tr×nh tr     iÓnkhai   thùc hiÖn,®èi víi  îng lµc¬          ®èi t     quan,doanh    nghiÖp  Nhµ    nícnh×n  chung    c¸c ®Þa  ph¬ng  ®Òu  chÊp  hµnh ¬ng      t ®èi tèt.Riªng ®èi víi®èi t     tnh©n,        îng lµbé     hÇu  hÕt    c¸c ®Þa  ph¬ng  ®Òu  thùc hiÖn theo  møc     cíc trung ¬ng  quy  ®Þnh,   nhng  còng  mét  Ýt  cã  sè  ®Þa   ph¬ng thùc  hiÖn  cßn  tuú tiÖn    c¸ biÖt cã    bu  ®iÖn  ®Þa ph¬ng   thu thÊp  h¬n, nhng    phæ   biÕn      lµthu cao  h¬n    ­ 47%   tõ 5    so  víi     trung ¬ng  cíc   quy  ®Þnh. 2­      VÒ gi¸l¾p  Æt   ® ®iÖn tho¹i tr     íc ®©y   , Tæng  côc  ®iÖn  bu  quy  ®Þnh:   "tÝnh theo  thùc    chi quyÕt  to¸n c«ng    tr×nh".Theo  ph©n    sù  cÊp  qu¶n      lý gi¸ hiÖn nay  møc     cíc nµy  ®Þa   do  ph¬ng  quy  ®Þnh. Nhng  trong qu¸    tr×nh thùc  hiÖn t×nh  h×nh  diÔn   ¬ng    ra t ®èi phøc    t¹p.Møc    gi¸gi÷a c¸c®Þa      ph¬ng  chªnh  lÖch nhau    tí trªndíi6  qu¸ xa        lÇn:tõ trªndíimét  iÖu ®ång  H¶i H ng, Hµ  i         tr   nh      T©y v.v.   .®Õn       iÖu®ång  thµnh  . trªns¸u tr   nh  phè  ChÝ  Hå  Minh. Së    sù  dÜ cã  kh¸c nhau    qu¸  ®ã     viÖc  xa  lµ do  tÝnh  to¸n chi phÝ      h×nh  thµnh    gi¸l¾p  Æt  ® cha      kh«ng  hîp lývµ  thèng nhÊt:Cã      n¬itÝnh    tõ hép ph©n  ®iÖn  cuèi cïng,n¬i tÝnh            tõ tñ hép c¸p (BV),thËm     chÝ  n¬i cßn  cã    tÝnh    tõ tæng  ®µi  ®iÖn  bu  (trong m¹ng íix©y    l  dùng  b¶n    c¬  néi h¹t)  .§Æc   biÖt cßn    céng vµo    gi¸mét  kho¶n  mang    néidung ®iÒu    tiÕtgÊp  ®Õn   lÇn    2  3  chiphÝ. 3­    VÒ chuyÓn  mang:    íc ®Õn   tõ tr   nay  TCB§  cha ban hµnh  b¶n  v¨n  quy  ®Þnh  híng dÉn  vµ    viÖc      thu cíccho nghiÖp  nµy.Song  vô    mét  ®Þa  sè  ph¬ng  ®∙  quy  tù  ®Þnh     ®Ó thu  cña kh¸ch hµng  nh thµnh  phè    Hå ChÝ   Minh, H¶i     Phßng, Sãc    Tr¨ng v.v. .Ngoµira mét  ®Þa    .  .     sè  ph¬ng  cßn    thu cña  kh¸ch hµng    ngoµithuªbao      tiÒn ® îcgäilµký          quü  tiÒn söa    ch÷a;thËm    chÝ  cßn b¾t  kh¸ch  hµng    th¸om¸y mang  ®Õn   c¬  bu  tËn  së  ®iÖn    míisöa ch÷a    thu tiÒn (Hµ    Néi). §Ó  kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn,Ban          vËt gi¸ChÝnh  phñ    ®Ò nghÞ  Tæng  côc  ®iÖn  bu  nghiªncøu,xem      biÖn      xÐt ®Ó cã  ph¸p xö      lýtheo híng nh      sau: 1­      VÒ cíc ®iÖn tho¹i thuªbao      Nhµ      néi h¹tdo  níc trung  ¬ng qu¶n    lý,v×  vËy  møc     dông  cíc¸p  cho  ®èi îng tnh©n    t    ®Ò nghÞ    ¸p dông thèng nhÊt møc    cíc nh      c¸c doanh  nghiÖp  Nhµ        níc ®Ó phï hîp  chÝnh s¸ch kh«ng ph©n  biÖt  gi÷a c¸cthµnh      phÇn  kinh tÕ.  
  2. 2 2­      VÒ gi¸l¾p  Æt  ® ®iÖn tho¹i Ban        , vËt gi¸ChÝnh  phñ    ®Ò nghÞ Tæng   côc  ®iÖn  bu  híng dÉn      c¸c ®Þa ph¬ng x©y dùng    gi¸l¾p  Æt    ® trªnnguyªn t¾c    ®¶m   b¶o    b﮾p     chiphÝ  s¶n xuÊtvµ  l∙hîp lý.   cã      i §Ó  thùc hiÖn  îc môc      ®   tiªucña  ngµnh    (tõ0,2  ®Ò ra    m¸y/100  ngêi d©n    n¨m 1992  ®Õn   m¸y/100  1  ngêid©n    n¨m 2000),®ång      thêi®¶m  b¶o    lîÝch  i vµ  tho¶ m∙n  îcnhu    ®   cÇu  dông  sö  ®iªn tho¹i    cña nh©n  d©n; ®Ò     nghÞ  Tæng  côc  bu ®iÖn chØ  ®¹o theo  híng gi¶m    dÇn  møc    gi¸l¾p  Æt  nh÷ng    ® ë  n¬ihiÖu qu¶  cao,phÊn    ®Êu  ®Õn   ®i  thèng nhÊt mét      gi¸trongph¹m      vitoµn quèc. 3­ §èivíicícchuyÓn          m¹ng, thùc chÊt lµvèn          ®Çu   tcña ngµnh    ®Ó h×nh  thµnh        gi¸trÞtµis¶n  ®Þnh  ®∙  îctÝnh  cè  vµ  ®   khÊu  hao vµo trong gi¸thµnh        cíc ®iÖn  tho¹iV×    vËy,viÖc    .   c¸c®Þa  ph¬ng    tù®éng   thu cña kh¸ch hµng      lµkh«ng  hîp lÖ.Trêng        hîp ngµnh  ®iÖn  bu  gÆp  khã  kh¨n vÒ    vèn    ®Ó ®Çu      iÓn t ph¸ttr   m¹ng íi l   cã  th×  thÓ  dïng biÖn  ph¸p  huy ®éng  vèn    tõ nhiÒu nguån    trªnnguyªn  t¾c vay  vèn  ph¶iÊn  vµ    ®Þnh   thêigian hoµn    vèn cho  ngêithuªbao.     Trêng hîp    c¸c ®Þa  ph¬ng  thu  ®∙  cña kh¸ch hµng, tiÒn    chuyÓn m¹ng,  tiÒn  quü  ký  trong n¨m  1992    ®Ò nghÞ  lý chuyÓn  tiÒn    xö    sè  ®ã thµnh vèn  ®Çu      ttõng©n  s¸ch trung¬ng.     4­    a  §Ó ® c«ng    t¸cqu¶n      ®iÖn    lýcíc bu  néi ®Þa   dÇn  ®i  vµo nÒn  nÕp,  kh¾c  phôc nh÷ng  vÊn    ®Ò phøc    t¹ptrong qu¸ tr×nh thùc hiÖn          møc    thÓ  cíccô  t¹    ®iÖn  i bu  c¸c tØnh, huyÖn,      ®Ò nghÞ  Tæng   côc  ®iÖn  bu  phèi hîp      víiBan  vËt gi¸ChÝnh      phñ  sím  iÓn khaiviÖc  tr     x©y dùng  chÕ  c¬  qu¶n      ®iÖn  lýcícbu  trong    níc theo    néi dung  chØ  thÞ cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  ith«ng  t¹  b¸o sè  1892/KTTH  ngµy  4­ 29­ 1993  cña  V¨n phßng  ChÝnh  phñ. Ban      vËt gi¸ChÝnh phñ    ®Ò nghÞ Tæng côc  ®iÖn  bu  nghiªncøu    nh÷ng  vÊn    trªn®Ó   biÖn  ®Ò nªu    cã  ph¸p chØ    ®¹o  Tæng  c«ng    c¸csë  tyvµ    thùc hiÖn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2