Công văn về tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
93
lượt xem
8
download

Công văn về tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  C ñ a  B é  K Õ  h o ¹ ch  µ  § Ç u    s è  3815/B K H­K C N   v t n g µ y  27 th¸ng 6 n¨ m  1997 V Ò   û l Ö x u Ê t k h È u  s¶ n p h È m   t c ñ a c¸c d ù  ¸n c ã  v è n ® Ç u    n íc n g o µ i t § Ó   iÓn khai thùc  Ön  Öc  ©n  Êp  µ  û  Òn  Êp  Êy  Ðp   tr     hi vi ph c v u quy c Gi ph ®Ç u    tcho    ù    u    ícngoµi,trong khicha  ã  c¸c d ¸n ®Ç tn        c quy  nh  Ýnh  ®Þ ch thøc,  Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   ¹m  êihíng dÉn  Ò   ûlÖ  ÊtkhÈu  K ho   § tt th     v t   xu   s¶n  È m   i víi ph ®è     c¸c dù  cã  èn  u    íc ngoµithuéc  Èm  Òn  ña  û     ¸n  v ®Ç t n     th quy c U ban  ©n  ©n   nh d tØnh, thµnh  è  µ    ph v Ban  Qu¶n  ýkhu  l  c«ng nghiÖp  ù quyÕt  nh  Öc  Êp   t  ®Þ vi c giÊy phÐp  u        ®Ç tnh sau: 1.  èi víinh÷ng  Æt   µng    ïng   giÇy  Ðp,  Çn  may   ½n   §   m h tiªud nh d qu ¸o  s hoÆc   ÷ng  Æt   µng  nh m h kh¸ctrong níc®¸p       øng ¬ng  i ®ñ   è îng nh  vÖ   t ®è   s l   sø  sinh,g¹ch    men,  c¸p  iÖn,  c   ® ¾ quy, bét giÆt, ho¸  ü   È m,  èc  õ s©u,      m ph thu tr     nhùa    ông:Ýt nhÊt lµ80%. giad       2.§èivíi ÷ng  Æt   µng       nh m h kh¸c:Ýt  Êt lµ50%.   nh     Trêng  îp  û lÖ  Êt khÈu  h t   xu   s¶n  È m   ph kh«ng  t c¸c møc   ®¹     nªu trªn,Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  µ    ph v Ban  qu¶n  ýKhu  l  c«ng nghiÖp  Çn  îcBé  c ®  K Õ   ¹ch vµ  Çu   ho   § ttho¶ thuËn    b»ng    v¨n b¶n  íckhicÊp  Êy  Ðp  u  . tr     Gi ph ®Ç t Uû   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  µ      ph v c¸cBan qu¶n  ýKhu  l  c«ng nghiÖp  c¨n cø  µo  íng dÉn  ¹m  êinãitrªnvµ     vh  t th       c¸cquy  nh  Ön  µnh  ã  ªnquan  ®Þ hi h c li   ®Ó  xem   Ðt quyÕt ®Þnh  Öc  Êp  Êy phÐp  u  . x    vi c gi   ®Ç t
Đồng bộ tài khoản