intTypePromotion=1

Công văn về việc bổ sung chế độ đào tạo của chương trình Việt - Tiệp

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
87
lượt xem
3
download

Công văn về việc bổ sung chế độ đào tạo của chương trình Việt - Tiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc bổ sung chế độ đào tạo của chương trình Việt - Tiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc bổ sung chế độ đào tạo của chương trình Việt - Tiệp

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a B é  La o  ® é n g  ­ T h ¬ n g  binh v µ  X∙ h éi S è  2631/L§T B X H­V L  n g µ y  8  th¸ng  n¨ m  1996 V Ò  vi Ö c b æ  s u n g  c h Õ  ® é  ® µ o   ¹o 8  t  c ñ a ch ¬ n g  tr× nh  Ö t ­  Ö p. Vi Ti KÝnh  öi: g  Së  Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi   X∙  ­Trung  ©m  óc  Õn viÖc  µm   t x ti   l Trong  n¨m  3  qua  õ1993    (t   ­ 1996) viÖc  ¹y    d nghÒ,  o  ¹ol¹ nghÒ   µ  ®µ t   i   v m ë     ípbåi dìng  c¸c l     "qu¶n  ý doanh  l  nghiÖp  õa  µ  á"  v v nh cho    ng  Öt  lao ®é Vi Nam   õ TiÖp  ¾c  íc®©y)  ëvÒ   µ  i t ng chÝnh  t  Kh (tr   tr   v ®è  î   s¸ch (con  ¬ng    th binh,   liÖtsÜ)  ∙  t ® îc nhiÒu  Õt    ® ®¹     k qu¶. Tuy    nhiªn,®Ó   ¹o ®iÒu  Ön  ¬n  ÷a     t  ki h n trong  Öc  o   ¹o (®µo  ¹o l¹ ) vi ®µ t   t   i nghÒ     cho  è  s lao  ng  Öt  ®é Vi Nam   õ  Öp   t Ti Kh ¾c   ò) trë vÒ   µ  (c     v thu  ót sè  êi tham    µo  ¬ng  ×nh  µy  µng  h   ng   gia v Ch tr ng c nhiÒu.Sau    ã  ù    khic s tham      Õn  ña    é   µichÝnh,Bé  Õ   ¹ch vµ  gia ý ki c c¸c B T     K ho   §Çu ;Bé  t  Lao  ng   ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héihíng dÉn    X∙      thªm  ét  è  iÓ m   m s® trong  viÖc  ¹y nghÒ   ña  ¬ng  ×nh ViÖt­TiÖp    d  c Ch tr      nh sau: 1­ V Ò   ¹y nghÒ   ®µo  ¹ol¹nghÒ)    d  ( t   i 1.1­Khi lËp  ù     d to¸n nhu  Çu    c kinh phÝ   ç  îcho  i îng    h tr  ®è t theo  äc  ã  hc tÝnh  thªm  ôc  Òn  cho  äc    íimøc   m ti ¨n  h viªn v   10.000®/ngêi/ngµy (Mêi ngh×n      ®ång)  kh«ng  Ó   µy  k ng nghØ  µ  ñ  Ët (mét th¸ngchØ  Ýnh  ngµy).ChØ   v ch nh       t 26    ® îctÝnh    trongph¹m    êigian cña    vith     kho¸häc  Ò   ∙  îcli   é    þÖt.   ngh ® ®   ªnB phª du 1.2­Së     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héichØ  o  Óm     v X∙    ®¹ ki traTrung  ©m   t khi lËp    danh  s¸ch  äc    ña  ù  d¹y  h viªn c d ¸n  nghÒ  ph¶i rµ      so¸tchÆt  Ï,tr¸nh ch     t×nh  ¹nghäc    ∙  tr   viªn® tham      ípd¹y nghÒ   íc®©y   gia c¸c l     tr   trong ®Þa  µn  a     b ®Þ ph¬ng  nay  ¹®¨ng  ý  äc  Õp (mçihäc    l i k h ti     viªnchØ  ç  î äc  Ò   ét  Çn). h tr h ngh m l 2­ V Ò   íp"Qu¶n  ýdoanh    l  l  nghiÖp  õa  µ  á" v v nh C¸c  ôc  ù    m d to¸nkinh phÝ    trong dù      ¸n kh«ng  ã  ×  c g thay ® æi  µ  Én  ÷   v v gi   møc  Òn ¨n,nícuèng  ti       cho  äc    µ 25.000®/ng i/ngµy (haim ¬i l¨m  ×n  h viªnl   ê       ngh ®ång). 3­ V Ò   ípn©ng    l  cao  "Qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp  õa  µ  á". v v nh Do  ×nh  ×nh  Òn  t h n kinh tÕ  Þ  êng    ícta trong nh÷ng    th tr ën       n¨m  Çn  y   g ®© ph¸ttr Ón kh«ng  õng,viÖc  åidìng nh÷ng  Õn   i   ng   b    ki thøc  ©ng  n cao  Ò   v qu¶n  ý l  kinh doanh, s¶n  Êt cho    µ      xu   c¸c nh doanh  nghiÖp    ä  Ých  ®Ó h th øng  Þp  êi k th   víi®iÒu  Ön  íilµ m ét  Öc  ÊtcÇn  Õtvµ  Êp    ki m     vi r   thi   c b¸ch.Bé     Lao  ng    ­ ®é ­ Th ¬ng binh vµ  héihíng dÉn  ô  Ó  ét  è  iÓ m     X∙      c th m s ® sau: 3.1­§èit ng:Lµ  ÷ng  ñ     î   nh ch doanh  nghiÖp  ∙  äc  ® h qua  íp"Qu¶n  ýdoanh  l  l  nghiÖp  õa  µ  á"  ña  ¬ng  ×nh  Öt ­ TiÖp  c¬  ë  ¹y  v v nh c Ch tr Vi     do  s d nghÒ       ë c¸c ®Þa  ¬ng  chøc.C¸c  ñ  ph tæ    ch doanh  nghiÖp  µy  ∙    ông  ÷ng  Õn  n ® ¸p d nh ki thøc  häc  Ëp  µo  Ünh  ùc  tvl v s¶n  Êt,kinh doanh  ña  ×nh      xu     cm ®Î ph¸thuy, m ë   éng   r s¶n  Êtkinhdoanh  µ    ótthªm    ng  íivµo  µm  Öc. xu     v thu h   lao®é m   l vi
  2. 2 3.2­ Thñ   ôc  å   ¬: Theo  íng  Én  ¹    t hs  h d t ic«ng  v¨n  è  s 2910/L§TBXH­VL  ngµy  8­ 4­ 1995  ña  é   c B Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi.Ngoµi ra  v X∙      ph¶i cã    "GiÊy chøng  Ën"  nh tham  ù  íp"Qu¶n  ý doanh  d l  l  nghiÖp  õa  µ  á"  Bé  v v nh do  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héicÊp  µ  Ìm    X∙    v k theo  b¶n      µnh  Ých    b¸o c¸o th t s¶n xuÊt,kinhdoanh  ña      c doanh  nghiÖp  × nh  m qu¶n  ýtrong 2  l    n¨m  Çn  y. g ®© 3.3­Thêigian häc:16  µy          ng (kh«ng  Ó   µy  k ng nghØ,  µy  Ô,trong ®ã   ã  ng l    c 15  µy  äc  Ëp  µ  ngµy  ng h t v 1  tham  quan). 3.4­Dù       to¸nkinh phÝ  ç  î   h tr  cho  íphäc:C¸c  ôc  ù    l    m d to¸nkinh phÝ  ç  î   h tr  cho  íphäc  l  kh«ng thay  æi  víidù  ® so    to¸n kinh phÝ       cho  íp"Qu¶n  ý doanh  l  l  nghiÖp" cò,cã        bæ sung  thªm    Ý  i  ¹ vµ    chiph ® l   ë cho    i gi¸oviªn. íp häc  îctæ     L ®  chøc  íi è  äc    µ25­ ngêi/ íp v   h viªnl   30  s l. 3.5­   ¬ng  ×nh  µ    µi gi¶ng  ¹  íphäc: Thùc  Ön    Ch tr v c¸c b   ti   l   hi theo  µiliÖu t    thèng  Êt do  é  nh   B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héihíng dÉn.   X∙      3.6­Gi¸o viªngi¶ng  ¹y:Lµ  ÷ng  Õn  Ü, Phã  Õn  Ü   µ       d   nh Ti s   Ti s v Gi¸o s  ña   c tr ng  ¹ihäc  ê §  kinh tÕ  èc  ©n  Bé     Qu d do  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héim êi  v X∙    vÒ   a  ¬ng  ®Þ ph gi¶ng d¹y.   4­ C¸c  ù    ¹y nghÒ,    d ¸n d   qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp  õa  µ  á  v v nh ph¶icã  ù      s phª duyÖt  ña  ë   c S Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi vµ  ë   µi chÝnh    Ët    v X∙    S T   ­ V gi¸ ®Þa  ¬ng  ph (hay cña  ôc,Vô  µivô  éc c¸cBé, ngµnh).   C   T   thu       5­ V Ò   Õt to¸nkinhphÝ    quy       VÒ       chitiªukinh  Ý   ph ph¶i n»m     trong dù    to¸n ®∙  îc li   é     ®   ªnB phª  þÖt.du   M äi      chitiªukh«ng  ng  µ  îtdù    u   ®ó v v   to¸n®Ò kh«ng  îcchÊp  Ën  Õt  ®  nh quy to¸n.   N Õ u   ùc hiÖn  th   kh«ng    è îng  äc    ®ñ s l h viªntheo  danh s¸ch trong dù  hoÆc       ¸n  thêigian  äc  ótng ¾n   ×    h r  th gi¶m    Ý  ¬ng  chiph t øng  êng  îp  äc    (tr h h viªnnghØ   häc  buæi  µo  ×  n th kh«ng  îc chitiÒn  buæi  ). M äi  ù  ®   ¨n  ®ã   s thay ® æi  è îng   sl  häc    viªntheo  danh s¸ch cña  ù      d ¸n,trung t©m    ph¶ib¸o      c¸o ngay  b»ng      v¨n b¶n vµ  öi kÌm  g  theo  å  ¬  ña  äc    Ò   ªnBé     É u   h s c h viªn v li   nh m trong c«ng    v¨n  íng h  dÉn  è  s 2910/L§TBXH­VL  µy  8­ ng 4­ 1995  ña  é   c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  v X∙  éi.N Õ u   h  Trung  ©m   t kh«ng b¸o c¸o ngay (sau  ét  m th¸ng ký  Õt  nh     quy ®Þ phª duyÖt dù      é  Ïkh«ng  Êp  Ën  Öc      ¸n)LiªnB s   ch nh vi thay ® æi  äc    .   h viªn®ã Sau    íphäc  Õt  óc (chËm   Êt lµm ét  khil   k th   nh     th¸ng)ph¶ithùc hiÖn  Õt        quy to¸nngay    kinh phÝ  ¹y nghÒ   µ  öic¸cv¨n b¶n  ã  ªnquan  í quyÕt    Ò     d  vg      c li   t i to¸nv li   é     µm  ¬  ë  ªnB ®Ó l c s cho  Öc  vi phª  þÖt  du cho    ù  d¹y nghÒ   Õp  c¸c d ¸n    ti theo.  Hå   ¬      Õt to¸ngå m: s b¸o c¸o quy     + B¸o  kÕt  c¸o  qu¶  ¹y nghÒ   µ  Õt  d  v quy to¸n kinh phÝ       ña      chitiªuc Trung  t©m   ã  ù  c s phª  þªtcña  ë   du   S Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi (hay  ña    v X∙    c c¸c Bé, ngµnh  ñ    ch quan). + Th«ng  iduyÖt  quyÕt  tr  y  to¸n cña  ë   µi chÝnh  VËt      ST  ­  gi¸(hay  ña  c Côc,Vô  µivô  éc c¸cBé, ngµnh) kÌm  T   thu         theo biªnb¶n  Èm    è  Öu quyÕt     th tras li   to¸nchiphÝ  íphäc  íckhira Th«ng    Öt y  Õt to¸n®ã.    l  tr       tr duy   quy     i +  B¶ng    kª chøng  õchitiªu. t    + Danh  s¸ch häc    Ýnh    viªnch thøc theo  äc    ípd¹y nghÒ   ña  ù    ã    h c¸cl     c d ¸n c sù    Öt cña  ë  phª duy   S Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi.   X∙ 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2