Công văn về việc chấn chỉnh công tác cho vay, bảo lãnh

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
61
lượt xem
3
download

Công văn về việc chấn chỉnh công tác cho vay, bảo lãnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc chấn chỉnh công tác cho vay, bảo lãnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc chấn chỉnh công tác cho vay, bảo lãnh

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a N g © n  h µ n g   h µ  n íc Vi Ö t N a m  s è  895/1998/CV­N H N N 3 N n g µ y 26  th¸ng 9 n¨ m  1998 v Ò  vi Ö c c h Ê n  c h Ø n h c« n g  t¸c c h o  vay,  ¶ o  l∙nh   b K Ýnh  öi:   g   Tæng  ­ gi¸m  c  ©n  µng  ¬ng  ¹i ®è Ng h Th m     ©n  µng  u    µ    iÓn;  Ng h ®Ç tv ph¸ttr ­Gi¸m  c      ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh, Ng h Nh n      µnh  è  th ph 1.G Ç n   y  ét  è    ®© m s doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi® îcchinh¸nh  c v ®Ç tn       ng©n  µng  ícngoµib¶o      h n    l∙nh®Ó vay  Òn ®ång  ¹ c¸c Ng ©n   µng  ti   ti     h trong níc    vµ  ïng  è  Òn ®ång  d s ti   vay  îc®Ó   ®  mua  ¹itÖ,khinî vay  ¹itÖ  a  n   ngo         ngo   ch ®Õ h¹n tr¶; ®ã      do  doanh  nghiÖp  kh«ng  quan  ©m  n   Öc    ¹onguån  ¹itÖ  t ®Õ vi t¸ t   i ngo   mµ  chØ    ô hµng    tiªuth   ho¸ trong níc®Ó     Òn ®ång. K Õt     thu ti     qu¶ thanh    ét  tram sè  ©n  µng  ng h cho  Êy:cã  ©n  µng    µnh    th   Ng h ph¸th th b¶o    l∙nhcho kh¸ch hµng    nhng  kh«ng  ùc hiÖn  Ých lËp quü  th   tr     b¶o    èi Óu 5%   l∙nht   thi   doanh  è s b¶o  l∙nh. § Ó   Þp  êichÊn  k th   chØnh  ×nh  ¹ngtrªn, èng  c  ©n  µng  µ   íc t tr    Th ®è Ng h Nh n   yªu  Çu  c Tæng  gi¸m  c  ©n   µng  ¬ng  ¹i,Ng ©n   µng  Çu   vµ  ®è Ng h th m  h § t ph¸t   tr ÓnViÖtNam: i    1.1.ChÊn    chØnh  ngay c«ng    t¸cb¶o l∙nh,thùc hiÖn      nghiªm  óc c¸c quy  t    ®Þnh  Ò   v b¶o   l∙nhtheo  quy  Õ   Ò   ch v nghiÖp  ô v b¶o    µ  i l∙nhv t¸ b¶o    ña      l∙nhc c¸c ng©n  µng, ban  µnh  h   h theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 196/Q§­ NH14,  µy  ng 16/9/1994   cña  èng  c  ©n  µng  µ   ícvµ      Th ®è Ng h Nh n   c¸cv¨n b¶n  kh¸ccã  ªnquan.   li   1.2.C¸c  ©n   µng      Ng h khi cho vay  Òn  ng,  ti ®å ph¶i kiÓm     so¸tchÆt  Ï   ch   viÖc doanh nghiÖp  ö  ông  Òn  sd ti vay, kh«ng      ®Ó x¶y  t×nh  ¹ng doanh  ra  tr   nghiÖp  ö  ông  Òn  sd ti vay    ®Ó mua   ¹itÖ    î vay  ¹itÖ  a  n   ¹n ngo   khin   ngo   ch ®Õ h   tr¶. 1.3. ViÖc    mua  b¸n  ¹itÖ  íikh¸ch  µng, c¸c  ©n   µng  ngo   v   h   ng h ph¶i thùc     hiÖn  ng  ®ó quy  nh   ¹  iÓ m   Quy Õt  nh   è  ®Þ t i® 4,  ®Þ s 173/1998/Q§­TTg,  µy  ng 12/9/1998 cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  µ  iÓ m       Th t   ph v ® 2, C«ng    è  v¨n s 767/CV­NHNN7,  ngµy 24/8/1998 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc.   Th ®è Ng h Nh n 1.4.Thùc  Ön    hi nghiªm  óc c¸c quy  nh  Ò   ¹ngth¸i ¹ihèivµ  ¹ng t    ®Þ v tr     ngo     tr   th¸  Òn ®ång. i ti   2.Sau    ã      khic v¨n b¶n  µy,Ng ©n  µng  µo  n  h n cßn    ¹m      nh  Ò   viph c¸cqui®Þ v cho vay,b¶o    l∙nh,tr¹ngth¸i ¹ihèivµ  ¹ngth¸  Òn ®ång, sÏbÞ   ö  ýtheo       ngo     tr   i ti       x l  tr ng  îp t¸ ph¹m. ê h    i Ch¸nh Thanh    ©n  µng  µ   ícvµ  traNg h Nh n   Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ©n  µng  Ng h Nhµ   íctØnh,thµnh  è  ã  n    ph c tr¸chnhiÖm   chøc  Óm      tæ  ki tra,thanh    µ  ö  ý trav x l   nghiªm    êng  îp viph¹m. c¸ctr h   

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản