intTypePromotion=1

Công văn về việc cước thuê kênh viễn thông nội hạt

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
91
lượt xem
6
download

Công văn về việc cước thuê kênh viễn thông nội hạt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc cước thuê kênh viễn thông nội hạt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc cước thuê kênh viễn thông nội hạt

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña T æ n g  côc B u   Ö n  sè 947/TC B §­K T K H   ®i n g µy  14 th¸ng 8 n¨ m  2001 v Ò   viÖc cíc thuª kªnh  viÔn  th«ng n éi h¹t KÝnh   gñi:Tæng     c«ng    u  ty B chÝnh   ­ViÔn  th«ng  ViÖt Nam   Tæng   côc  ®iÖn  ban  Bu  ®∙  hµnh  c¸c  QuyÕt  ®Þnh:  490/2001/Q§­ sè  TCB§  ngµy  th¸ng 6  21    n¨m  2001  viÖc  vÒ  ban  hµnh    cícthuªkªnh    viÔn th«ng  trong    491/2001/Q§­ níc,sè  TCB§  ngµy  th¸ng  n¨m   21  6  2001    vÒ viÖc  ban  hµnh b¶ng    cícdÞch  thuªkªnh  vô    viÔn th«ng  quèc    626/2001/Q§­ tÕ,sè  TCB§   ngµy  th¸ng 8  13    n¨m  2001    vÒ viÖc ban  hµnh   cíc thuª kªnh    viÔn  th«ng    néi tØnh.Theo      c¸cquy  ®Þnh  hiÖn hµnh  qu¶n        vÒ  lýgi¸cíchiÖn  nay  cña  Thñ íng  t ChÝnh  phñ  Tæng   vµ  côc  ®iÖn,  Bu  Tæng   c«ng    chÝnh  ViÔn  ty Bu  ­  th«ng  ViÖt Nam     ban  hµnh      gi¸cíc dÞch  thuª kªnh  vô    viÔn th«ng      néi h¹t.HiÖn  nay  viÖc cung cÊp  dÞch  thuªkªnh  vô    viÔn th«ng      néih¹tcha  c¹nh  cã  tranh,Tæng     côc  ®iÖn    Bu  ®Ò nghÞ  Tæng  c«ng    chÝnh  ty Bu  ViÔn  th«ng  ViÖt Nam     quy  ®Þnh        gi¸cícthuªkªnh  viÔn th«ng      sau: néih¹tnh  1.§èivíi         thµnh  c¸c phè  Néi,Hå  Hµ    ChÝ Minh  §µ  vµ  N½ng: 1.1.Ph¹m    ªnl¹cnéih¹tlµtoµn  thµnh    vili           bé  phè. 1.2.Møc        cícthuªkªnh  viÔn  th«ng    néih¹t: ­ Trêng  hai ®iÓm     hîp    kÕt cuèit¹      i quËn    c¸c néi thµnh,mçi    huyÖn ngo¹i  thµnh,møc       cíc kh«ng      vîtqu¸ 25%   møc     cíc cïng      tèc ®é vïng  B¶ng      2  cíc thuª kªnh viÔn th«ng  trong níc ban      hµnh  kÌm theo  QuyÕt  ®Þnh  490/2001/Q§­ sè  TCB§  ngµy  th¸ng 6  21    n¨m  2001 cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc  ®iÖn  Bu  vÒ  viÖc  ban  hµnh      cícthuªkªnh  viÔn th«ng trong níc.   ­ Trêng      hîp mét  ®iÓm  kÕt cuèit¹      i quËn    c¸c néithµnh  mét  vµ  ®iÓm  kÕt  cuèit¹ huyÖn     i ngo¹ithµnh,hai®iÓm         kÕt cuèit¹ haihuyÖn    i     ngo¹ithµnh,møc      cíc kh«ng      vîtqu¸  50%  møc     cíc cïng      tèc ®é vïng  B¶ng    2  cíc thuª kªnh    viÔn  th«ng  trong nícban      hµnh  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  490/2001/Q§­ sè  TCB§ ngµy  21 th¸ng 6    n¨m  2001  cña Tæng   côc  ëng  tr Tæng  côc  ®iÖn    Bu  vÒ viÖc  ban  hµnh      cícthuªkªnh  viÔn th«ng trongníc.   2.§èivíi         tØnh,thµnh  c¸c   phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  cßn  i l¹ 2.1. Ph¹m             vi néi h¹t lµ ®Þa   ihµnh  gií  chÝnh c¸c quËn    néi thµnh; mçi    huyÖn, thÞ      x∙,thµnh  phè. 2.2.Møc       cíc thuª kªnh    viÔn th«ng      néi h¹tkh«ng    vîtqu¸ 25%  møc     cíc cïng tèc®é      vïng 2   B¶ng      cícthuªkªnh viÔn th«ng trong nícban      hµnh kÌm theo  QuyÕt  ®Þnh  490/2001/Q§­ sè  TCB§ ngµy  th¸ng6  21    n¨m  2001 cña Tæng  côc  tr ëng  Tæng  côc  ®iÖn  viÖc  Bu  vÒ  ban hµnh      cícthuªkªnh  viÔn  th«ng trong n­   íc. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2