Công văn về việc điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 1997

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
72
lượt xem
2
download

Công văn về việc điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 1997

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 1997

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 1997

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a  é   ë n g  B é  T µi ch Ý n h  s è  2721 T C/ N S N N  n g µ y   th¸ng 08 n¨ m   B tr 5  1997  Ò  vi Ö c ® i Ò u   µ n h  n g © n   v h s¸ch 6 th¸ng c u èi  m  1997 n¨ K Ý nh   öi:    g   ­ C¸c  é,  ¬  B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  ùc  éc  Ý nh   tr thu Ch phñ      û    ­ U ban  © n   © n   tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  nh d c¸c    ph tr   Trung   ¬ng S¸u th¸ng ®Ç u     n¨m 1997,thu NSNN   c®¹t41,4%  ù       í    d to¸nn¨m, trong ®ã       cã  ÷ng  nh kho¶n    thu quan  äng ®¹tthÊp  µ  ã  tr     v c kh¶  n¨ng  ôt lín, Êt lµthuÕ   h   nh     xuÊt nhËp  Èu; chi ng©n    kh     s¸ch  µ   íc ®¹t thÊp, nhÊt  µ chi x©y  ùng  ¬  Nh n       l    d c b¶n  µ    ùc  Ön    ¬ng  ×nh  ôc  v chith hi c¸c ch tr m tiªu.   Ó   ùc hiÖn  .§ th   . NghÞ   Õt  quy 85/CP­   µy  m ng 11/7/1997  ña  Ýnh  ñ, Bé   µi chÝnh    Þ    é   µ   c Ch ph   T   ®Ò ngh c¸c B v UBND     c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ quan  ©m   t chØ   o, tr Ón  ®¹   i khaigÊp  ét  è  éidung    m sn  sau: 1­  Ëp  T trung c¸c biÖn     ph¸p  y  ¹nh  ®È m s¶n  Êt,kinh doanh  µ    ô xu     v tiªuth   hµng  ho¸ nh»m   duy  × ® îc møc   tr     t¨ng tr ng    ë kinh  Õ, trªnc¬  ë    µ   y   t     s ®ã m ®È m¹nh  c«ng    t¸cthu  ép  ©n  n ng s¸ch.PhÊn  u     ®Ê thu  îtc¸c kho¶n  v    cßn  ã    c kh¶ n¨ng t¨ng thu    ï ®¾ p       ®Ó b   c¸c kho¶n  ã  Ó  hôt.TriÓn  c th thu    khai®ång  é      b c¸c biÖn ph¸p  nh»m  ng¨n chÆn   ã  Öu  c hi qu¶    ¹t®éng  c¸c ho   bu«n  Ëu,trènthuÕ... l     KhÈn  ¬ng  µn  µnh  Öc  ¨ng  ý  ¹ c¸c c¬  ë  tr ho th vi ® k l     s s¶n  Êt kinh doanh  µi i xu     ngo   quèc doanh  theo ChØ   Þ  th 657/TTg  µy  ng 13/9/1996 cña  ñ íng ChÝnh  ñ,   Th t   ph   trªnc¬  ë      s ®ã qu¶n  ých ¾c    i t ng nép  Õ. l  c¸c®è  î   thu 2­ ChØ   o    Êp, c¸c ngµnh, c¸c c¬  ®¹ c¸c c         quan, ®¬n  Þ   ô  ëng  ©n    v th h ng s¸ch thùc hiÖn      nghiªm  óc viÖc  ¾t  t  c gi¶m    µ  ÕtkiÖm     chiv ti   chitheo    Çn  tinhth NghÞ   Õt sè  quy   85/CP­   µy  m ng 11/7/1997 cña  Ýnh  ñ:   Ch ph a­ V Ò     êng    chith xuyªn: Thùc  Ön  hi ngay  Öc  ¾t  vi c gi¶m    c¸c kho¶n    chimua   ¾ m   t« con, trang s «        bÞ   ¬ng  Ön ® Æt  Òn (m¸y ®iÒu  µ  Öt®é...) ©y  ùng  íitrôsë  µm  ph ti   ti     ho nhi    xd m   l viÖc  õc¸c tØnh, huyÖn  íi t¸ch). (tr       m   Riªng    c¸c kho¶n    Ò   éi nghÞ, kh¸nh  chiv h     tiÕt, ¾t   c gi¶m  èi Óu 30%   è  ù      t thi   s d to¸nchicßn  ¹6 l   th¸ngcuèin¨m. i     Sè   kinh phÝ  ¾t    c gi¶m    ¬  trªnc quan  µi chÝnh    Êp  îcgi¶m  õvµo  T  c¸c c ®   tr   sè  NSNN   Êp    th¸ngcuèin¨m  c ph¸t6      cho    é, c¸cngµnh. c¸cB     Ngoµi c¸c kho¶n  ¾t     c gi¶m  ¾t  éc  b bu trªn, NSNN   ã   do  c kh¶ n¨ng  ôt lín, h    c¸c Bé,    µnh  Çn  ñ  ng  ¾p   Õp  ¹ chi ®Ó   ã  Ó    c¸c ng c ch ®é s x li     c th gi¶m  ho∙n    c¸c kho¶n    a  ùc sù  Êp  chich th   c b¸ch.Møc   ¾t    c gi¶m  ×nh  ©n  ã  Ó  b qu c th ph¶ithùc     hiÖn  èithiÓu  t  10%     c¸c kho¶n    chicßn  ¹ cña  th¸ng cuèin¨m  õc¸c kho¶n ­ l i 6      tr     l ¬ng  µ  ã  Ýnh  ÊttiÒn l ng,c¸ckho¶n  ép  vct ch    ¬     n b¶o  Ó m     éi. hi x∙h §èivíi   a  ¬ng  ã      ®Þ ph c¸c c kh¶  n¨ng    thu kh«ng  tdù    ®¹   to¸ngiao,cÇn  Ên    ph ®Êu     nh»m   ¹n  Õ   èi®a   t¨ng thu  h ch t   møc   hôt.§ång  êi, Ò     µic¸c thu    th   chingo     v
  2. 2 kho¶n  ÕtkiÖm,  ¾t  ti   c gi¶m  ¾t  éc,ph¶is ¾p  Õp  ¹ chi®Ó   Õp  ôc gi¶m  b bu     x l    i ti t   ho∙n    c¸c kho¶n  ã  Ó  c th gi¶m  ho∙n  îc.Trêng  îp  ∙  è  ¾ng   Ën  ®  h ®cg t thu,c ¾t    gi¶m    µ   ©n  i cßn    ã  chim c ®è   qu¸ kh kh¨n th×  èin¨m  é   µi chÝnh  Ïb¸o      cu   BT  s   c¸o ChÝnh  ñ  ph xem   Ðt  ö  ým ét  Çn  i  íim ét  è  a   ¬ng  ã  è  ôt lín x x l  ph ®è v   s ®Þ ph csh   do nguyªn nh©n    kh¸ch quan.   Trong  ¾t  c gi¶m, c¸cBé  µ  a  ¬ng  Çn    sù  Çn  Õtcña  õng      v ®Þ ph c c¨n cø  c thi   t kho¶n      ã  chi®Ó c møc  ¾t  c gi¶m  cho  ïhîp,kh«ng  ×nh  ©n. ph     b qu §Ò  nghÞ  c¸c  é,  ¬  B c quan  Trung  ng  ¬ b¸o c¸o  µ  ¨ng  ý  íiBé   µi v® k v  T   chÝnh  Ön  bi ph¸p  µ v møc   ÕtkiÖm   ô  Ó    õng  n  Þ, tõng  ti   c th ë t ®¬ v   kho¶n  ôc   m chi.C¸c    tØnh, thµnh  è    ph b¸o  c¸o  Õt  k qu¶  ÕtkiÖm     ô  Ó    é   µi ti   chi c th ®Ó B T   chÝnh tæng  îp b¸o c¸o Ch Ýnh  ñ. h      ph b­ V Ò     u      chi®Ç tXDCB:  nguyªn t¾c    chung  µNSNN   ¶m   l  ® b¶o    ån  ®ñ ngu ®Ó   Êp  c ph¸ttheo  Õ   ¹ch,kh«ng    k ho   chuyÓn  î sang  n  n¨m 1988, nhng    NSNN   chØ  Êp    c ph¸tcho  èil ng thùc hiÖn  kh  î     trong n¨m  Õ   ¹ch vµ    ñ tôcthanh    k ho   ®ñ th     to¸n (khèil ng     î ph¸tsinh ®ñ   ñ  ôc thµnh      th t   to¸n ®Õ n     31/12/1997);c«ng  ×nh   tr   nµo, h¹ng  ôc   µo    m n kh«ng  ùc  Ön  îc trong  th hi ®   n¨m  ×  è  Ý vµo  ù    th b tr   d to¸n NSNN   n¨m  sau  theo  ng  Ët NSNN.  ®ó Lu   C¸c  ù    îcghikhëic«ng  d ¸n ®       trong kÕ     ho¹ch Nhµ   ícn¨m    n  1997  ng  n   µy  nh ®Õ ng 31/7/1997  a      ñ tôc hå  ¬  ch ®ñ c¸c th     s XDCB   theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh  ®Þ 42/CP  ña  Ýnh  ñ  ×  c Ch ph th ph¶ilo¹     i ra kháikÕ   ¹ch ®Ç u      ho   tXDCB   n¨m  1997  µ  v chuyÓn  Çn ph kinhphÝ  ña      c c¸cc«ng  tr×nh nµy    sang    bæ sung  cho   c¸c c«ng  ×nh quan  äng ®Ç u   tr   tr   n¨m  a  è  Ý ch b tr   ®ñ   èn  ng  ã    iÒu  Ön  y  v nh c ®ñ ® ki ®È nhanh  Õn      ti ®é thic«ng    ím  a  µo  ®Ó s ® v sö  ông.Thùc  Ön  Öc  Êp  ¹m  d   hi vi c t øng  èn  µng  ý  õ 70%   n   vh qu t   ®Õ 80%   èil kh  ­ îng  ùc  Ön  ∙  îc nghiÖm   th hi ® ®   thu theo    Çn  tinh th Quy Õt  nh   è  ®Þ s 49/CP­  m ngµy  6/5/1997 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph 3­ Trong  Êp  c ph¸tvµ    qu¶n  ý chi tiªu  l     ,chØ   o  ¬  ®¹ c quan  µi chÝnh  µ  T  v Kho  ¹c Nhµ   ícc¸c cÊp    êng  b  n    t¨ngc c«ng    Óm    Óm      ¶m     t¸cki tra,ki so¸tchi® b¶o thùc  Ön  ng    Õ     hi ®ó c¸c ch ®é quy  nh  ña  µ   íc,kiªnquyÕt  õ chèicÊp  ®Þ c Nh n     t    ph¸tthanh        to¸nc¸ckho¶n    chikh«ng  ã    iÒu  Ön  Êp    c ®ñ ® ki c ph¸tthanh  to¸n. Trªn ®©y  µm ét  è  éidung  Çn  iÓnkhai®Ó   iÒu  µnh  ©n    l  sn  c tr     ® h ng s¸ch 6    th¸ng cuèin¨m      1997,®Ò   Þ    é, UBND       ngh c¸c B   c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ã  Ön  ¬ c bi ph¸p  chøc  ùc hiÖn  ô  Ó, phèihîp chÆt  Ï víiBé   tæ  th   c th      ch     Tµi chÝnh  ¶m     ® b¶o  ùc hiÖn    Ö m   ô  th   c¸c nhi v kinh tÕ      éin¨m    ­ x∙h   1997  ∙    ® ®Ò ra.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản