intTypePromotion=1

Công văn về việc hoá đơn, chứng từ khi nhận khoản tiền hỗ trợ

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
153
lượt xem
4
download

Công văn về việc hoá đơn, chứng từ khi nhận khoản tiền hỗ trợ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc hoá đơn, chứng từ khi nhận khoản tiền hỗ trợ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc hoá đơn, chứng từ khi nhận khoản tiền hỗ trợ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a T æ n g  c ô c thu Õ  s è  3528  C T/N V 5  n g µ y  7 th¸ng 9 n¨ m   T 2001  v Ò   Ö c h o¸ ® ¬ n, c h ø n g  t õ khi n h Ë n  k h o ¶ n   Ò n h ç  trî vi ti K Ýnh  öi: ôc  Õ  µnh  è  å   Ý   g  C thu th ph H Ch Minh Tr¶  êiC«ng  l  v¨n  è  s 5318/CT­   µy  NV ng 21/6/2001  ña  ôc  Õ  µnh  cC thu th phè  å   Ý   H Ch Minh  Ò     n  ö  ông    Ën  v ho¸ ®¬ s d khinh kho¶n  Òn hç  î  ti   tr  Tæng  ôc  , c Thu Õ   ã    Õn    c ý ki nh sau: Ngµy  13/1/2000 Tæng   ôc  Õ  ∙  ã  c thu ® c C«ng  sè  v¨n  194  TCT/NV1  íng h  dÉn  ôc  Õ    C thu c¸ctØnh,thµnh  è  Ò     ph v chøng  õ,ho¸ ®¬n  i víi t    ®è     hoa  ång  i h ®¹   lý,chith ng      ë khuyÕn  ¹i,hç  î m   tr  b¸n  µng  ña    h c c¸c doanh  nghiÖp. T¹i®iÓ m        2 cña C«ng    v¨n 194  nªu    ∙  trªn® nªu:Trêng  îp bªn    h  giao ®¹ilýchihç  î         tr  cho    c¸c c¬  ë  µm  ilým ét  s l ®¹     kho¶n  Òn  íih×nh  ti d   thøc  ç   î   Ý, hç  î Õp  Þ  H tr  ph   tr  chi ti th hoÆc     ëng  chith khuyÕn  ¹i theo  ¬  Õ   m  c ch kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp  îc ®  quy  nh  ®Þ b»ng    v¨n b¶n  ×    th c¸c kho¶n    µy  chin bªn  giao ®¹ilýph¶ilËp         chøng  tõ chi vµ  ¹ch      ho to¸n vµo    Ý   Õp  Þ, qu¶ng      chi ph ti th   c¸o,khuyÕn  ¹i trong    m  chi phÝ  kh¸cvµ    chØ  îctÝnh  µo    Ý  ®  v chiph kh¸ctrongph¹m  Þ  èng  Õ       v kh ch theo tØ    lÖ    % quy  nh  ¹ Th«ng   è  ®Þ ti  ts 99/1998/TT­ BTC   ña  é   µichÝnh.C¬   ë  µm  c BT    sl ®¹ilýkhinhËn  îckho¶n  Òn hç  î        ®  ti   tr  trªnph¶ih¹ch to¸nvµo    Ëp       thu nh kh¸c®Ó     tÝnh  Õ    Ëp  thu thu nh doanh  nghiÖp. Theo quy ®Þnh  t¹ Th«ng t è  122/2000/TT­ i  s BTC  ngµy 29/12/2000,  kho¶n  Òn hoa  ång      ti   h chitr¶cho    ilýb¸n  ng    ëng  c¸c®¹     ®ó gi¸h hoa  ång  h kh«ng  thuéc  i îng  ô thuÕ  ®è t chi   GTGT.    Khi thanh to¸n tiÒn    hoa  ång, c¬  ë  i lý h   s ®¹     ph¶ilËp    n    ho¸ ®¬ GTGT     ®Ó thanh to¸n,trªnho¸ ®¬n      chØ    ghidßng    lµ gi¸b¸n    tiÒn  hoa  ång, dßng  Õ  Êt vµ  Òn  Õ  h   thu su   ti thu GTGT   kh«ng    µ  ¹ch  á. ghi v g b  Kho¶n    ç  î Õp thÞ,chith ng  chih tr ti       ë khuyÕn  ¹icòng  éc chiphÝ  m  thu     hoa  ång  h m µ   giao ®¹ilýchitr¶cho  nhËn  ilý. bªn           bªn  ®¹   Do  ,  i víi   ilýnép  Õ  ®ã ®è     ®¹     c¸c thu GTGT   theo  ¬ng  ph ph¸p  Êu  õ, kh tr     ph¸t sinh doanh thu hoa  ång  µ    h v c¸c kho¶n  Ën  îc vÒ   ç  îtiÕp  Þ, th ng  nh ®   h tr  th   ë khuyÕn  ¹i th ng  m   ê xuyªn,sè  Òn línth×  ôc  Õ  Çn    ti     C thu c khuyÕn  Ých  µ    kh v yªu cÇu    i lý lËp  c¸c ®¹     ho¸  n   ®¬ GTGT     îc thanh  khi ®   to¸n tiÒn   quy  nh   ¹   nh ®Þ t  i Th«ng   è  ts 122/2000/TT­ BTC. Tæng  ôc  Õ    êi   ôc  Õ  µnh  è  å   Ý   c thu tr¶l   C thu th ®Ó ph H Ch Minh  îcbiÕtvµ  ®    híng dÉn    n  Þ  ùc hiÖn.   c¸c®¬ v th  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2