intTypePromotion=1

Công văn về việc mã số mặt hàng dịch truyền vitaplex

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
115
lượt xem
2
download

Công văn về việc mã số mặt hàng dịch truyền vitaplex

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc mã số mặt hàng dịch truyền vitaplex

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc mã số mặt hàng dịch truyền vitaplex

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc H¶i quan sè 1696/TCHQ-KTTT ngµy 19 th¸ng 4 n¨m 2000 vÒ viÖc M· sè mÆt hµng dÞch truyÒn Vitaplex KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Tæng côc H¶i quan nhËn ®îc c«ng v¨n khiÕu n¹i cña c¸c doanh nghiÖp vµ Fax hái cña mét sè ®¬n vÞ vÒ m· sè, thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu dÞch truyÒn Vitaplex. VÊn ®Ò nµy Tæng côc H¶i quan cã ý kiÕn nh sau: Theo quy ®Þnh cña BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i hiÖn hµnh th× mÆt hµng: Vitamin tæng hîp (kh«ng ph©n biÖt d¹ng tiªm, uèng hay dÞch truyÒn) thuéc m· sè 30045060, thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i lµ 10% (mêi phÇn tr¨m). Trong khi ®ã, c¸c mÆt hµng lµ dÞch truyÒn th× thuéc c¸c m· sè tõ 30049021 ®Õn 30049029, tuú tõng lo¹i mµ cã c¸c møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu kh¸c nhau: MÆt hµng dÞch truyÒn Vitaplex cã thµnh phÇn gåm: Dextrose, Vitamin B1, B2, B5, B6 vµ Vitamin C, nÕu c¨n cø theo thµnh phÇn cÊu t¹o th× thuéc m· sè 30045060 (Vitamin tæng hîp) thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i 10%, nÕu c¨n cø vµo d¹ng thuèc th× ®©y lµ dÞch truyÒn lo¹i kh¸c, thuéc m· sè 30049029, thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i lµ 0%. Tuy nhiªn, dÞch truyÒn ®· ®îc ®Þnh danh trong BiÓu thuÕ. C¨n cø c«ng v¨n cña Côc qu¶n lý Dîc ViÖt Nam - Bé Y tÕ x¸c nhËn lµ lo¹i dÞch truyÒn trong níc cha s¶n xuÊt ®îc, v× vËy mÆt hµng trªn thuéc m· sè 30049029, thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i lµ 0% (kh«ng phÇn tr¨m). Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè biÕt vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cho c¸c doanh nghiÖp.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2