intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

113
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«NG V¨N CñA CHÝNH PHñ Sè 1619/§MDN NGµY 09 TH¸NG 4 N¨M 1996 VÒ VIÖC DUYÖT PH¬NG ¸N TæNG THÓ S¾P XÕP DNNN KÝnh göi: - C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, - Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW, Ngµy 25 th¸ng 8 n¨m 1995, thñ tíng ChÝnh phñ ®· ra ChØ thi sè 500/TTg quy ®Þnh ®Õn cuèi th¸ng 10 n¨m 1995 ph¶i lËp vµ phª duyÖt xong ph¬ng ¸n tæng thÓ s¾p xÕp doanh nghiÖp nhµ níc thuéc trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng qu¶n lý. Nhng ®Õn nay viÖc triÓn khai thùc hiÖn ë c¸c Bé, ngµnh, nhÊt lµ ë ®Þa ph¬ng cßn qu¸ chËm, kh«ng b¶o ®¶m ®îc tiÕn ®é quy ®Þnh. Cô thÓ nh sau: Tuy hÇu hÕt ph¬ng ¸n cña c¸c Bé, ngµnh trung ¬ng ®· ®îc Thñ tíng phª duyÖt ®Ó thùc hiÖn viÖc s¾p xÕp; nhng cßn mét sè Bé, ngµnh cha hoµn chØnh xong ph¬ng ¸n; trong ®ã cã Bé Th ¬ng m¹i, Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin, Bé Thuû s¶n, Ng©n hµng Nhµ níc, §µi truyÒn h×nh ViÖt Nam. Mét sè Bé cha lµm xong hoÆc cha ®îc duyÖt ph¬ng ¸n s¾p xÕp nh÷ng doanh nghiÖp cßn ®äng l¹i khi phª duyÖt ph¬ng ¸n tæng thÓ; trong ®ã cã Bé C«ng nghiÖp ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp ®éc lËp thuéc khèi c«ng nghiÖp nhÑ, Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp x©y dùng vµ c¬ khÝ thuéc Bé N«ng nghiÖp vµ C«ng nghiÖp thùc phÈm (cò), Bé Giao th«ng vËn t¶i ®èi víi c¸c doanh nghiÖp thuéc Côc §êng bé vµ Côc §êng s«ng. §èi víi c¸c ®Þa ph¬ng, sau khi xin ý kiÕn vÒ néi dung b¶n dù th¶o ph- ¬ng ¸n, ®Õn nay míi cã 13 tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng tr×nh lªn Thñ tíng ph¬ng ¸n tæng thÓ ®· ®îc hoµn chØnh l¹i. §Ó nhanh chãng hoµn thµnh viÖc lËp vµ phª duyÖt ph ¬ng ¸n tæng thÓ doanh nghiÖp theo tinh thÇn ChØ thÞ sè 500/TTg, Thñ tíng ChÝnh phñ cã ý kiÕn nh sau: 1- C¸c Bé trëng ngµnh kinh tÕ - kü thuËt, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan trùc thuéc trung ¬ng cã doanh nghiÖp nhµ níc vµ Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng cÇn khÈn tr¬ng hoµn chÝnh ph¬ng ¸n tæng thÓ s¾p xÕp doanh nghiÖp nhµ níc ®ang thuéc ph¹m vi m×nh qu¶n lý vµ tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ chËm nhÊt vµo ngµy 31 th¸ng 5 n¨m 1996, ®Ó cã thÓ kÕt thóc viÖc phª duyÖt vµo ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 1996. Qu¸ thêi h¹n nµy, nh÷ng doanh nghiÖp nµo kh«ng ®a vµo ph¬ng ¸n s¾p xÕp tæng thÓ th× kh«ng cßn tõ c¸ch ph¸p nh©n ®Ó tiÕp tôc ho¹t ®éng. 2- Ngoµi c¸c ph¬ng ¸n tæng thÓ s¾p xÕp doanh nghiÖp nhµ n íc thuéc Thµnh phè Hµ Néi vµ Thµnh phè Hå ChÝ Minh do Phã Thñ tíng TrÇn §øc L- ¬ng thay mÆt Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt, Thñ tíng ChÝnh phñ uû quyÒn phª duyÖt ph¬ng ¸n tæng thÓ cña c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng kh¸c nh sau: a) Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t §ç Quèc Sam phª duyÖt ph¬ng ¸n s¾p xÕp tæng thÓ doanh nghiÖp nhµ níc cña 18 tØnh, thµnh phè trùc thuéc
  2. 2 trung ¬ng; gåm: Bµ RÞa - Vòng Tµu, B×nh §inh, §ång Nai, Hµ T©y, H¶i Hng, H¶i Phßng, Kh¸nh Hoµ, L©m §ång, Minh H¶i, Nam Hµ, Qu¶ng Nam - §µ N½ng, Qu¶ng Ninh, Qu¶ng Ng·i, Qu¶ng trÞ, S«ng BÐ, Th¸i Binh, Thõa Thiªn - HuÕ, VÜnh Phó. b) Bé trëng, Trëng ban chØ ®¹o trung ¬ng ®èi víi doanh nghiÖp Phan V¨n TiÖm phª duyÖt ph¬ng ¸n tæng thÓ doanh nghiÖp nhµ níc cña c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng cßn l¹i.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2