intTypePromotion=1

Công văn về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
101
lượt xem
5
download

Công văn về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«NG V¨N CñA CHÝNH PHñ Sè 1619/§MDN NGµY 09 TH¸NG 4 N¨M 1996 VÒ VIÖC DUYÖT PH¬NG ¸N TæNG THÓ S¾P XÕP DNNN KÝnh göi: - C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, - Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW, Ngµy 25 th¸ng 8 n¨m 1995, thñ tíng ChÝnh phñ ®· ra ChØ thi sè 500/TTg quy ®Þnh ®Õn cuèi th¸ng 10 n¨m 1995 ph¶i lËp vµ phª duyÖt xong ph¬ng ¸n tæng thÓ s¾p xÕp doanh nghiÖp nhµ níc thuéc trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng qu¶n lý. Nhng ®Õn nay viÖc triÓn khai thùc hiÖn ë c¸c Bé, ngµnh, nhÊt lµ ë ®Þa ph¬ng cßn qu¸ chËm, kh«ng b¶o ®¶m ®îc tiÕn ®é quy ®Þnh. Cô thÓ nh sau: Tuy hÇu hÕt ph¬ng ¸n cña c¸c Bé, ngµnh trung ¬ng ®· ®îc Thñ tíng phª duyÖt ®Ó thùc hiÖn viÖc s¾p xÕp; nhng cßn mét sè Bé, ngµnh cha hoµn chØnh xong ph¬ng ¸n; trong ®ã cã Bé Th ¬ng m¹i, Bé V¨n ho¸ - Th«ng tin, Bé Thuû s¶n, Ng©n hµng Nhµ níc, §µi truyÒn h×nh ViÖt Nam. Mét sè Bé cha lµm xong hoÆc cha ®îc duyÖt ph¬ng ¸n s¾p xÕp nh÷ng doanh nghiÖp cßn ®äng l¹i khi phª duyÖt ph¬ng ¸n tæng thÓ; trong ®ã cã Bé C«ng nghiÖp ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp ®éc lËp thuéc khèi c«ng nghiÖp nhÑ, Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp x©y dùng vµ c¬ khÝ thuéc Bé N«ng nghiÖp vµ C«ng nghiÖp thùc phÈm (cò), Bé Giao th«ng vËn t¶i ®èi víi c¸c doanh nghiÖp thuéc Côc §êng bé vµ Côc §êng s«ng. §èi víi c¸c ®Þa ph¬ng, sau khi xin ý kiÕn vÒ néi dung b¶n dù th¶o ph- ¬ng ¸n, ®Õn nay míi cã 13 tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng tr×nh lªn Thñ tíng ph¬ng ¸n tæng thÓ ®· ®îc hoµn chØnh l¹i. §Ó nhanh chãng hoµn thµnh viÖc lËp vµ phª duyÖt ph ¬ng ¸n tæng thÓ doanh nghiÖp theo tinh thÇn ChØ thÞ sè 500/TTg, Thñ tíng ChÝnh phñ cã ý kiÕn nh sau: 1- C¸c Bé trëng ngµnh kinh tÕ - kü thuËt, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan trùc thuéc trung ¬ng cã doanh nghiÖp nhµ níc vµ Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng cÇn khÈn tr¬ng hoµn chÝnh ph¬ng ¸n tæng thÓ s¾p xÕp doanh nghiÖp nhµ níc ®ang thuéc ph¹m vi m×nh qu¶n lý vµ tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ chËm nhÊt vµo ngµy 31 th¸ng 5 n¨m 1996, ®Ó cã thÓ kÕt thóc viÖc phª duyÖt vµo ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 1996. Qu¸ thêi h¹n nµy, nh÷ng doanh nghiÖp nµo kh«ng ®a vµo ph¬ng ¸n s¾p xÕp tæng thÓ th× kh«ng cßn tõ c¸ch ph¸p nh©n ®Ó tiÕp tôc ho¹t ®éng. 2- Ngoµi c¸c ph¬ng ¸n tæng thÓ s¾p xÕp doanh nghiÖp nhµ n íc thuéc Thµnh phè Hµ Néi vµ Thµnh phè Hå ChÝ Minh do Phã Thñ tíng TrÇn §øc L- ¬ng thay mÆt Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt, Thñ tíng ChÝnh phñ uû quyÒn phª duyÖt ph¬ng ¸n tæng thÓ cña c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng kh¸c nh sau: a) Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t §ç Quèc Sam phª duyÖt ph¬ng ¸n s¾p xÕp tæng thÓ doanh nghiÖp nhµ níc cña 18 tØnh, thµnh phè trùc thuéc
  2. 2 trung ¬ng; gåm: Bµ RÞa - Vòng Tµu, B×nh §inh, §ång Nai, Hµ T©y, H¶i Hng, H¶i Phßng, Kh¸nh Hoµ, L©m §ång, Minh H¶i, Nam Hµ, Qu¶ng Nam - §µ N½ng, Qu¶ng Ninh, Qu¶ng Ng·i, Qu¶ng trÞ, S«ng BÐ, Th¸i Binh, Thõa Thiªn - HuÕ, VÜnh Phó. b) Bé trëng, Trëng ban chØ ®¹o trung ¬ng ®èi víi doanh nghiÖp Phan V¨n TiÖm phª duyÖt ph¬ng ¸n tæng thÓ doanh nghiÖp nhµ níc cña c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng cßn l¹i.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2