intTypePromotion=1

Công văn về việc tạm thời thực hiện Danh mục CEPT-2000 cho hàng nhập khẩu từ ASEAN

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
61
lượt xem
5
download

Công văn về việc tạm thời thực hiện Danh mục CEPT-2000 cho hàng nhập khẩu từ ASEAN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc tạm thời thực hiện Danh mục CEPT-2000 cho hàng nhập khẩu từ ASEAN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc tạm thời thực hiện Danh mục CEPT-2000 cho hàng nhập khẩu từ ASEAN

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña T æ n g   ôc H ¶i q u a n  S è  228/TC H Q­K T T T   c n g µ y 15  th¸ng 01 n¨ m   2001 v Ò  viÖc  m  thêi T¹  thùc hi Ö n   D a n h  m ô c  C E P T­2000 c h o  h µ n g  n h Ë p  kh È u  tõ A S E A N KÝnh    göi:C¸c  Côc    H¶iquan  tØnh,thµnh    phè. Trong    khi chê ChÝnh phñ, Bé      Tµi chÝnh  ban hµnh  quy  vµ  ®Þnh     vÒ Danh  môc  CEPT  cho n¨m  2001,Tæng    côc    H¶i quan híng dÉn      c¸c®¬n  t¹m  vÞ  thêithùc hiÖn  sau:     nh  §èi víi  c¸c m Æt  hµng  nhËp  khÈu  (®¨ng ký tê khai h¶i quan  tõ   01/01/2001) cã    xuÊt xø          tõ c¸c níc ASEAN   t¹m    dông  thêi¸p  thuÕ suÊt  ®∙i u    ® Æc   biÖttheo quy      ®Þnh  cña NghÞ ®Þnh  09/2000/N§­   sè  CP ngµy 21/3/2000  cña ChÝnh  phñ  viÖc  vÒ  ban  hµnh Danh môc  hµng    thuÕ  ho¸ vµ  suÊtcña    ViÖt  Nam     ®Ó thùc  hiÖn HiÖp  ®Þnh  CEPT  cña  c¸c    níc ASEAN  cho n¨m 2000;  Th«ng   35/2000/TT/BTC  t sè  ngµy 4/5/2000 cña  Tµi chÝnh; C«ng  Bé      v¨n sè  2337/TCHQ­KTTT   ngµy  23/5/2000 cña Tæng   côc H¶i quan  c¸c v¨n  vµ    b¶n  kh¸ccã  ªnquan.   li   Yªu cÇu    c¸c®¬n  trong qu¸ tr×nh tæ  vÞ        chøc  thùc hiÖn      gi¶ithÝch    râ cho  ®èi  îng  t nép thuÕ  nhËp  khÈu biÕt. Sau      khi ChÝnh   phñ ban  hµnh NghÞ  ®Þnh, Danh    môc CEPT­2001,Bé      TµichÝnh  Tæng  vµ  côc    H¶i quan    v¨n  sÏcã  b¶n híng dÉn    thùc hiÖn    chÝnh  thøc. Tæng  côc    H¶iquan  th«ng        b¸o ®Ó c¸c®¬n  biÕtvµ  vÞ    thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2