Công văn về việc thay thế điểm 9, phần II, phụ lục số 01A, Thông tư 05/2000/TT-BTM

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
53
lượt xem
1
download

Công văn về việc thay thế điểm 9, phần II, phụ lục số 01A, Thông tư 05/2000/TT-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc thay thế điểm 9, phần II, phụ lục số 01A, Thông tư 05/2000/TT-BTM

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc thay thế điểm 9, phần II, phụ lục số 01A, Thông tư 05/2000/TT-BTM

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña B é  T h ¬ n g   ¹i  è  1548/T M­X N K  n g µy  17 th¸ng 4 n¨ m  2000 v Ò   m S viÖc  thay  Õ   Ó m   th ®i 9, p h Ç n  II,P h ô  lôc    sè 01 A,  Th«ng  t 05/2000/TT­B T M KÝnh    göi:  ­C¸c    quan    Bé, c¬  ngang    quan  Bé, c¬  thuéc ChÝnh    phñ, ­ Uû     ban nh©n d©n tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung  ­ ¬ng           ­  quan   C¬  Trung  ¬ng    c¸c®oµn  thÓ. Ngµy  21/02/2000,Bé    Th¬ng    ban  m¹i ®∙  hµnh Th«ng   05/2000/TT­ t sè  BTM   híng dÉn    thùc hiÖn    QuyÕt  ®Þnh cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  242/1999/ sè  Q§­TTg ngµy 30/12/1999 vÒ    ®iÒu hµnh xuÊtnhËp    khÈu hµng    ho¸ n¨m  2000. Thùc hiÖn chØ ®¹o cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  i   t¹ v¨n b¶n  1339/VPCP­   sè  KTTH  ngµy 10/4/2000 vµ    C«ng    1418/VPCP­KTTH   v¨n sè  ngµy  14/4/2000 cña    V¨n  phßng  ChÝnh  phñ  viÖc  vÒ  nhËp  khÈu  t«chë  «    kh¸ch; Bé Th¬ng    m¹i híng dÉn      bæ sung ®iÒu hµnh xuÊt nhËp    khÈu hµng ho¸  n¨m  2000  sau: nh    1­ Thay thÕ ®iÓm     9, phÇn    II(hµng cÊm  nhËp khÈu) thuéc Phô    lôc sè  01A kÌm  theo  Th«ng   t05/2000/TT­ BTM  ngµy  21/02/2000 dÉn    trªncña  Th­ Bé  ¬ng    sau: m¹inh    "Hµng  sö  ®∙  dông  gåm: ­ Phô    tïng,m¸y, khung, s¨m, lèp cña    i «    moãc,  chuyªn           c¸c lo¹   t«,r¬  : xe    dïng,m¸y    kÐo,xe      haib¸nh  ba  vµ  b¸nh  g¾n m¸y. ­Khung    gÇm   g¾n  cã  ®éng  «      i c¬  t«c¸clo¹ . ­¤      t«chë  ngêitõ16      chç  ngåitrëxuèng.     ­¤      i   t«c¸clo¹ thiÕtkÕ      dïng ®Ó     chë ngêicã    n¨m  s¶n  xuÊttõn¨m      1995    trë vÒ  íc. tr ­¤        tÊn  n¨m    t«t¶i 05  cã  díi s¶n  xuÊttõn¨m      1995    tr trëvÒ  íc. ­¤      t«cøu  ¬ng. th   ­§éng  ®èt    c¬  trong c¸clo¹ .     i ­Xe    ®¹p  nguyªn chiÕc,khung  phô    ®¹p".     vµ  tïngxe  2­ C¸c quy ®Þnh kh¸c t¹    i Th«ng   05/2000/TT­ t sè  BTM  ngµy 21/02/2000  cña  Th¬ng    Bé  m¹ikh«ng thay ® æi.   Bé  Th¬ng m¹i    ®Ò nghÞ  c¸c  Bé,  quan  c¬  ngang  Bé,  quan  c¬  thuéc  ChÝnh  phñ,Uû    ban  nh©n d©n    c¸c tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng, c¬    quan  Trung ¬ng c¸c §oµn thÓ th«ng b¸o cho c¸c doanh  nghiÖp trùc thuéc     biÕtvµ    thùc hiÖn.  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản