intTypePromotion=1

Công văn về việc thực hiện chế độ chi tiêu đại hội, tập huấn, học tập

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
196
lượt xem
19
download

Công văn về việc thực hiện chế độ chi tiêu đại hội, tập huấn, học tập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc thực hiện chế độ chi tiêu đại hội, tập huấn, học tập

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc thực hiện chế độ chi tiêu đại hội, tập huấn, học tập

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  é   µi c h Ý n h   è  5100/TC­H C S N  n g µy  11 th¸ng 10 n¨ m  1999  Ò   B T S V viÖc  thùc hi Ö n   h Õ  ® é   hi tiªu c c  ®¹i h éi,  tËp h u Ê n, h äc tËp KÝnh     göi: C¸c    quan  ­ Bé, c¬  ngang    quan  Bé, c¬  thuéc ChÝnh    phñ ­C¸c  quan    c¬  §¶ng,®oµn    thÓ  Trung  ë  ¬ng ­Uû    ban  nh©n d©n    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc  Trung  ¬ng Trong    thêigian võa qua, Bé      Tµi chÝnh  nhËn  îc ®Ò   ®∙  ®   nghÞ cña mét  sè  quan, ®¬n  vÒ  c¬    vÞ  viÖc  thùc hiÖn    chÕ      ®é chiphÝ    ho¹t®éng  chøc  tæ  ®¹ihéi,tËp      huÊn  kÕt  thùc tÕ, häc  hîp      tËp tham  quan  trong vµ  ë    ngoµi níc.     Bé    Tµi chÝnh    ®Ò nghÞ      c¸c Bé, ngµnh, ®Þa     ph¬ng  c¸c ®¬n  thùc hiÖn  vµ    vÞ    ®óng    c¸cquy ®Þnh sau: 1.VÒ     chÕ  chiphÝ  ®é    cho  chøc      huÊn: tæ  ®¹ihéi,tËp  Thùc hiÖn "Ph¸p lÖnh thùc hµnh tiÕt  kiÖm, chèng l∙ng  phÝ" ngµy  26/2/1998 cña  ban    Uû  Thêng  Quèc    vô  héikhãa  Bé    X;  TµichÝnh  ban  ®∙  hµnh  Th«ng   sè  t 93/1998/TT­BTC  ngµy  30/6/1998  quy ®Þnh  chÕ           ®é chi tiªuhéi nghÞ, trong    cã  ®ã ®∙  quy  ®Þnh  cho  viÖc      ®¹i héi,tËp huÊn  ®èi      víic¸c c¬  quan,®¬n  sö    vÞ  dông  kinh phÝ    ng©n  s¸ch Nhµ      níccÊp;Th«ng   94/1998/   tsè  TT­BTC   ngµy 30/6/1998 quy ®Þnh  chÕ     ®é c«ng   t¸cphÝ  cho c¸n    bé, c«ng  chøc nhµ    c«ng    níc ®i  t¸ctrong níc (l ªnquan      i  ®Õn   viÖc  dù    c¶  ®i  héi nghÞ).   §èivíi       ®¬n  §¶ng,®oµn  c¸c vÞ    thÓ còng    ¸p dông  theo chÕ  quy    ®é  ®Þnh  nµy. §iÒu  LuËt Ng©n   11    s¸ch Nhµ    îc Quèc      níc ®   héikho¸ X    th«ng  qua  ngµy  20/3/1996,®∙    quy  ®Þnh  .".. Kinh    phÝ  ho¹t®éng    cña    chøc      c¸c tæ  x∙ héi,tæ  chøc      x∙héi­nghÒ  nghiÖp  îcthùc hiÖn  ®     theo nguyªn t¾c      tù b¶o ®¶m,  ng©n  s¸ch Nhµ          níctµitrîtrong mét  tr   sè  êng    thÓ  hîp cô  theo quy ®Þnh  cña  ChÝnh  phñ".V×    vËy  kinh phÝ  chøc        tæ  §¹ihéicña    chøc      chøc      c¸ctæ  x∙héi,tæ  x∙héi­ nghÒ   nghiÖp    c¸c Tæ   sÏdo    chøc  (Héi)tù bè          trÝ.VÒ chÕ  tæ  ®é  chøc     ®¹ihéi ® îc¸p dông      theo quy    ®Þnh  cña    c¸cTh«ng   trªnvµ    tnªu    tuú kh¶  n¨ng kinh phÝ    cña  m×nh      c¸c Tæ chøc (Héi)sÏ quyÕt      ®Þnh  møc     thÓ  chicô  ®èi      víic¸c cÊp  ®¹ihéicho        phïhîp. 2.VÒ     chÕ  chiphÝ  ®é    häc    tËp,kÕt    thùc tÕ  hîp ®i    tham  quan  trong níc ë      vµ    nícngoµi. §îcthùc hiÖn      theo quy    ®Þnh        t¹ c¸cv¨n b¶n  i sau: 2.1 Th«ng   sè  t 45/1999/TT­ BTC  ngµy  4/5/1999 "Quy  ®Þnh  chÕ  ®é  c«ng    t¸c phÝ cho  c¸n    bé, c«ng  chøc nhµ    c«ng    níc ®i  t¸c ng¾n  h¹n  íi06  (d   th¸ng)ë      níc ngoµi ®Ó     häc tËp, kh¶o      s¸t,tham  quan, héi th¶o";Th«ng   sè        t 108/1999/TT­BTC   ngµy 4/9/1999  íng dÉn    "h   bæ sung Th«ng   45/1999/TT­ tsè  BTC  ngµy 4/5/1999  quy ®Þnh  chÕ     ®é c«ng    t¸cphÝ cho  c¸n  c«ng  bé  chøc  nhµ    c«ng    níc®i  t¸cng¾n    nícngoµi"cña  TµichÝnh. h¹n ë      Bé    2.2      §èi víinhiÖm   ®µo     vô  t¹o c¸n    bé, c«ng chøc  trong    níc theo QuyÕt  ®Þnh   874/TTg  sè  ngµy 20/11/1996 cña  Thñ  íng  t ChÝnh  phñ "VÒ  c«ng    t¸c ®µo      t¹o,båi dìng c¸n  vµ  bé  c«ng  chøc  Nhµ  níc":trong tr     êng  hîp ®¬n  cö  vÞ 
  2. 2 c¸n    bé, c«ng chøc  häc  ®i  tËp    båi dìng,th×    møc  ®ãng gãp  îc c¨n  theo  ®   cø  møc      tr   chilµ3  iÖu ®ång/suÊt(10    th¸ng häc/ng     êi)quy ®Þnh  i t¹ Th«ng   38/   tsè  TC­NSNN   ngµy  th¸ng7  18    n¨m 1996  cña  TµichÝnh. Bé    2.3 §èivíi           bé,c«ng  c¸n chøc  îccö  häc  ®   ®i  theo h×nh    thøc t¹ chøc     i thuéc  diÖn  chØ     îc th«ng  tiªu®   b¸o  tuyÓn  vµ  hµng n¨m  cña  Gi¸o  Bé  dôc­ §µo      t¹o, kinh phÝ    ®µo    îcNg©n  t¹o®   s¸ch bè      trÝhµng  n¨m  qua  Gi¸o dôc  §µo    Bé    vµ  t¹o theo møc          chi®èi víi tõng ngµnh    nghÒ quy ®Þnh    t¹ V¨n  i b¶n  562/TC­ sè  HCSN   ngµy  th¸ng3  3    n¨m  1998 cña  TµichÝnh. Bé    2.4 ViÖc  chøc    tæ  ®µo      ë  t¹oc¸n bé  trong,ngoµiníccÇn        thùc hiÖn    ®óng  c¸c quy    ®Þnh  ® îc ban  ®∙    hµnh. §èi víic¸c c¬          quan  chøc tæ  ®µo    t¹o,trong  c«ng    v¨n chiªusinh cÇn  râ møc      nªu    kinh phÝ    ph¶i®ãng    gãp  theo v¨n b¶n  îc     ®   quy ®Þnh      ®èi víitõng  i lo¹ h×nh    ®µo        quan  ngêi®i  t¹o; víi §èi c¬  cö    häc    c¨n cø  vµo    kÕ ho¹ch  ®µo    nguån  t¹ovµ  kinh phÝ  îc bè      ®   trÝ trong dù    to¸n cña    ®¬n  vÞ, nªu  trÝ ® îcth× cö    bè        ngêitheo    häc  ®ãng  vµ  gãp theo  ®óng  quy ®Þnh  i t¹  c¸cTh«ng     ttrªn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2