Công văn về việc thực hiện Thông tư 42/TCHQ-GSQL

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
26
lượt xem
2
download

Công văn về việc thực hiện Thông tư 42/TCHQ-GSQL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc thực hiện Thông tư 42/TCHQ-GSQL ngày 22/03/1997

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc thực hiện Thông tư 42/TCHQ-GSQL

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  æ n g  c ôc H ¶i q u a n  sè 2546/TC H Q­G S Q L  n g µy  29 th¸ng  n¨ m  1997  T 7  vÒ  viÖc thùc hi Ö n  T h « n g  t 42/TC H Q­G S Q L n g µy  22/3/1997 KÝnh   göi:Côc    H¶i  quan    c¸c tØnh, thµnh    phè, Ngµy  22/3/1997,Tæng     côc H¶i quan ban hµnh  Th«ng    42/TCHQ­  t sè  GSQL   viÖc  vÒ  hµng    phimËu  dÞch  nhËp khÈu. Sau    mét    thêigian thùc hiÖn,      ngµy  09/4/1997, Tæng  côc cã  C«ng  v¨n 1163/TCHQ­GSQL  vµ  ngµy  03/5/1997  C«ng  cã  v¨n 1439/TCHQ­GSQL   nh»m     gi¶iquyÕt mét  vô  sè  viÖc  ph¸tsinh,víng  ¾c       m t¹m    thêitheo b¸o c¸o cña mét  Côc  sè  H¶i  quan tØnh,  thµnh phè. Sau    khixem       xÐt ®Ò nghÞ cña Côc    H¶i quan mét  tØnh,thµnh  sè    phè vµ  thèng nhÊt    Th¬ng    víiBé  m¹i,Tæng  côc    H¶i quan quy ®Þnh viÖc thùc hiÖn    Th«ng   42/TCHQ­GSQL       sau: tsè  nãitrªnnh  1.Nh÷ng    hµng      ho¸ lµquµ  biÕu  kh«ng  îcphÐp  ®   nhËp: 1.1.Nh÷ng    hµng ho¸ thuéc danh môc hµng cÊm  nhËp khÈu  îc c«ng  ®   bè  hµng n¨m. 1.2.Xe  míi,cò    «t«    chë  ngêi,chë    hµng ho¸    i phô  c¸c lo¹ vµ  tïng.1.3.Xe      g¾n  m¸y    c¸clo¹ vµ  míi,cò    i phô      tïng(kÓ  xe  b¸nh  c¶  3  g¾n  m¸y). 1.4.Xe    ®¹p    c¸clo¹ vµ  míi,cò    i phô    tïng. 1.5.Qu¹t®iÖn      d©n  dông    nguyªn chiÕc  th¸orêic¸clo¹ . míi,cò    vµ        i 1.6.R îu,bia,nícgi¶i     i           kh¸tc¸clo¹ . 2. Nh÷ng    hµng    îc phÐp  ho¸ ®   nhËp khÈu    phi mËu  dÞch    lµ quµ biÕu    c¸ nh©n: 2.1.TrÞ      gi¸mçi    l« quµ biÕu    c¸ nh©n  kh«ng  îc vîtqu¸  tr   ®     20  iÖu ®ång  ViÖtNam   ph¶inép  c¸clo¹ thuÕ    vµ    ®ñ    i   theo quy    ®Þnh hiÖn  hµnh. 2.2.Nh÷ng      l«hµng    lµquµ biÕu    vîtmøc      trÞ gi¸quy ®Þnh  tr   20  iÖu ®ång  nhng kh«ng    vîtqu¸  tr   40  iÖu ®ång ViÖt Nam     th× lËp biªn b¶n      viph¹m hµnh  chÝnh,lµm        thñ tôccho  nhËp,nép  c¸clo¹ thuÕ    ®ñ    i   theo quy    ®Þnh. 2.3.Nh÷ng      l«hµng    lµquµ  biÕu    vîtmøc      tr   trÞ gi¸40  iÖu ®ång  ViÖt Nam     th× buéc ph¶i t¸    i xuÊt phÇn    víimøc     vîtso    quy  ®Þnh  tr   20  iÖu ®ång. Trong  thêih¹n  ngµy    30  kh«ng  i t¸ xuÊt th×    lËp    biªn b¶n    viph¹m    lýtÞch    ®Ó xö    thu, sung c«ng quü Nhµ  níc. 2.4.Nh÷ng  êng    tr hîp quµ biÕu    c¸ nh©n        vîttrÞ gi¸quy  ®Þnh    lµ nh÷ng  m Æt  hµng thuéc  i lo¹ ®¬n  chiÕc (mét chiÕc,mét  ,     c¸i mét ®«i,mét  kh«ng    bé  thÓ        îc), t¸chrêira ®  kh«ng  thuéc lo¹ quy    i   ®Þnh  i t¹ ®iÓm   nªu    kh«ng      1  trªnvµ  vi ph¹m  c¸c quy ®Þnh   cña c¸c Bé,  ngµnh  thuéc c¸c  quan  c¬  qu¶n    lý chuyªn 
  2. 2 ngµnh  lµm      th×  thñ tôc cho nhËp b×nh  êng, thu ®ñ    i th     c¸c lo¹ thuÕ theo ®óng  c¸cquy    ®Þnh  hiÖn  hµnh. 3. Nh÷ng    hµng    îcphÐp  ho¸ ®   nhËp  khÈu    phimËu   dÞch    lµquµ  biÕu  cña  c¸ctæ    chøc,c¬    quan nhµ níc: 3.1.TrÞ      gi¸mçi    l«quµ biÕu kh«ng  îcvîtqu¸ 40  iÖu ®ång  ®       tr   ViÖt Nam     vµ  ph¶inép  c¸clo¹ thuÕ    ®ñ    i   theo quy    ®Þnh hiÖn hµnh. 3.2.Hµng        ho¸ lµquµ  biÕu        trÞ gi¸vîtmøc quy ®Þnh  tr   40  iÖu ®ång  ViÖt  Nam  ph¶icã      v¨n b¶n  cho phÐp cña    Bé, ngµnh chñ  qu¶n hoÆc   chÝnh  quyÒn  ®Þa  ph¬ng  cÊp tØnh, thµnh    phè.  C¸c Bé, ngµnh hoÆc  UBND   c¸c tØnh,  thµnh phè chÞu tr¸chnhiÖm    qu¶n    sö  lývµ  dông  ®óng môc ®Ých. 3.3.Quµ    biÕu    lµ nh÷ng  Æt   m hµng thuéc quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm   nªu    1  trªn cña    v¨n b¶n  nµy,ph¶icã  kiÕn      ý  cho phÐp cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ.  4. C¸c  i   lo¹  hµng  kh«ng  mang  tÝnh  chÊt quµ    biÕu  hµng  nh  mÉu,  hµng  qu¶ng    c¸o,hµng      göibæ sung  cña      c¸chîp ®ång  ¬ng      th m¹i,hîp ®ång    gia c«ng  (nguyªn  phô  liÖu, nh∙n    m¸c, trang    thiÕt bÞ     vËt   kü t thuËt) cña    c¸c  doanh  nghiÖp  nhµ    níc,doanh  nghiÖp  ®Çu    níc ngoµi,doanh  t     nghiÖp  ngoµi quèc    doanh  c¸c c«ng    ªndoanh    vµ    ty li   gia c«ng  ®Çu    s¶n  t xuÊt hµng    xuÊt  khÈu  kh«ng      tr   vîtqu¸ 20  iÖu ®ång  ViÖt Nam   Côc  ëng    th×  tr Côc    H¶i quan   c¸c tØnh,  thµnh  phè  chØ  ®¹o    H¶i quan  cöa  khÈu  cÇu    yªu  c¸c doanh  nghiÖp  xuÊt tr×nh     hîp  ®ång    gia c«ng, giÊy    phÐp  kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu  li   cã  ªnquan    ®Ó lµm      thñ tôc cho nhËp  khÈu, nép  thuÕ    ®ñ  theo  LuËt ®Þnh. Trêng          hîp vîtmøc  trÞ gi¸20  iÖu ®ång  toµn  l« hµng      tr   th×  bé    ph¶igi¶iquyÕt      theo    c¸c quy  ®Þnh  cã  ªnquan  li   ®èi    víitõng  i lo¹ h×nh  nhËp  khÈu  (hµng  mÉu,  hµng  qu¶ng    c¸o, hµng    gia c«ng,hµng    kinh doanh.. )Hµng    . . thuéc c¸c dù    ªndoanh      ¸n li   ®Çu    tn­ ícngoµinhËp        bæ sung   th× thùc hiÖn    theo giÊy phÐp      cña  ªndoanh  li   ®Çu  .t 5. C¸c  i   lo¹ hµng ®Òn     háng, thiÕu    víihîp  bï,h    hôt so    ®ång  nay      göi bæ sung  kÌm  cã  theo  kÕt qu¶  gi¸m ®Þnh  cña  quan  c¬  chøc n¨ng hoÆc     x¸c nhËn  trªntê khaih¶iquan          cña kiÓm        ho¸ viªnkhikiÓm    ho¸ hµng nhËp khÈu      th× c¨n cø îng hµng  l   ®Òn     bïthùc tÕ      ®Ó lµm      thñ tôccho nhËp,nép  thuÕ.   ®ñ  Nh÷ng  êng  tr hîp nªu  ic¸c  t¹  ®iÓm   3,  trªn ®©y,  2,  4    ngêi nhËn    hµng,  nhËn  quµ biÕu    trùctiÕp ®Õn  lµm        thñ tôc h¶iquan  i t¹ cöa khÈu, kh«ng    ph¶i   lµm        thñ tôc xincÊp  giÊy phÐp  i   t¹ Côc      H¶i quan  tØnh,thµnh    phè  hoÆc  Tæng  côc    H¶i quan. 6.Côc  ëng    tr Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè    ra quyÕt ®Þnh  ph¹tvi   xö      ph¹m hµnh  chÝnh  theo thÈm  quyÒn ®èi    víinh÷ng hµnh      vi vi ph¹m    c¸c quy  ®Þnh      t¹ v¨n b¶n  i nµy. V¨n b¶n nµy cã hiÖu lùc kÓ  tõ ngµy ký vµ thay thÕ c¸c v¨n b¶n  1163/TCHQ­GSQL  ngµy 09/4/1997 vµ 1439/TCHQ­GSQL  ngµy 03/5/1997   cña  Tæng  côc    H¶i quan.
  3. 3 NhËn   îc v¨n  ®   b¶n  nµy, ®Ò     nghÞ Côc H¶i quan  c¸c tØnh, thµnh    phè  nghiªncøu      ®Ó qu¸n tr     iÖtTh«ng  t42/TCHQ­GSQL   ngµy 23/3/1997 cña    Tæng  côc    H¶i quan. Qu¸    tr×nh thùc hiÖn      nÕu  víng m ¾c   cã    ngoµithÈm    quyÒn    gi¶i quyÕt,yªu cÇu          b¸o c¸o Tæng  côc kÞp        kiÕn  thêi®Ó xiný  chØ ®¹o.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản