intTypePromotion=1

Công văn về việc thực phẩm nhập khẩu từ EU

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
76
lượt xem
18
download

Công văn về việc thực phẩm nhập khẩu từ EU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc thực phẩm nhập khẩu từ EU

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc thực phẩm nhập khẩu từ EU

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  é   h ¬ n g  m ¹i sè 2854/T M­X N K  n g µ y 22 th¸ng  n¨ m  1999 B T 6  v Ò  viÖc  thùc  h È m  n h Ë p  k h È u  E U p KÝnh  göi: ­C¸c    quan    Bé, c¬  ngang    quan  Bé, c¬  thuéc ChÝnh    phñ  ­UBND       c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc trung ¬ng     ­C¬    quan  trung¬ng    cña    c¸c®oµn  thÓ Thùc hiÖn  chØ  ®¹o  cña  ChÝnh  phñ      vÒ c¸c biÖn  ph¸p nh»m  b¶o ®¶m   an toµn chÊt l thùc phÈm,   îng    thøc  ch¨n  ¨n  nu«inhËp    khÈu        tõ EU nãi chung  vµ      BØ nãiriªng®Ó     b¶o  ngêitiªudïng,vËt nu«ivµ  vÖ            tr¸nh¸ch t¾c      trong kinh     doanh cña    c¸c doanh  nghiÖp,Bé    Th¬ng      m¹i ®Ò nghÞ    quan  c¸c c¬  h÷u quan  phèihîp gi¶iquyÕt        nh÷ng    l« hµng  nhËp khÈu      tõ EU (bao gåm: thÞtgia sóc,       gia cÇm, s÷a, thùc    phÈm   chÕ  biÕn  c¸c  ithÞt,trøng, s÷a, coca  tõ  lo¹        cola,  fantavµ    thøc ¨n giasóc,con          gièng :bß,gµ,lîn) sau           nh  : 1. §èivíi       nh÷ng    l«hµng      EU   nãitrªndo  xuÊt khÈu    cho    c¸cdoanh  nghiÖp  ViÖt Nam     xÕp  hµng  íc ngµy  tr   11/6/1999    (lµngµy  theo th«ng  b¸o cña    §¹isø  EU   §¹isø    i vµ    BØ t¹  ViÖt Nam,    vÊn    ®Ò thùc  phÈm  nhiÔm  ®éc  dioxine ® îc     kh¾c  phôc),®∙  ViÖt Nam     vÒ    nhng  cha  îclµm        ®   thñ tôc h¶iquan  hoÆc   ®ang  vÒ ViÖt Nam,  yªu    th×  cÇu    c¸c doanh nghiÖp  lµm  viÖc    víikh¸ch hµng        ®Ó t¸ i xuÊt.Trêng    hîp kh«ng  i t¸ xuÊt ® îc,doanh      nghiÖp  ph¶i thuª c¬      quan  ®ñ  cã  ®iÒu  kiÖn  thuËt gi¸m  kü    ®Þnh   hµm  îng  l dioxine vµ    ph¶i ® îc Côc      Qu¶n   lý chÊt îng  l thùc  phÈm   (Bé      Y tÕ),Côc  Thó  (Bé  y  N«ng  nghiÖp  Ph¸t tr   vµ    iÓn n«ng  th«n)kiÓm         trax¸c nhËn    ®ñ ®iÒu  kiÖn    îc lµm  tôc nhËp  míi ®   thñ    khÈu  theo qui®Þnh      hiÖn hµnh. 2. §èivíi       hµng        EU   ho¸ nãitrªndo  xuÊt khÈu    vµo ViÖt Nam     xÕp hµng    tõ ngµy 11/6/1999,nÕu  giÊy chøng    cã    nhËn  toµn  sinh thùc phÈm   an  vÖ      cña c¬  quan  thÈm quyÒn      c¸c nícthµnh    îcEU   viªn®   c«ng  nhËn cÊp  ® îcBé  vµ    Ngo¹i   giao      ªnquan    c¸c níc li   x¸c nhËn, ® îc Côc      Qu¶n    lýchÊt l    îng thùc phÈm     (Bé Y  tÕ),Côc    Thó  (Bé  y  N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n)kiÓm        trax¸c nhËn  ®ñ ®iÒu  kiÖn    th× cho lµm      thñ tôcnhËp  khÈu theo qui®Þnh      hiÖn  hµnh. 3. §èivíi       nh÷ng hµng    ho¸ nhËp khÈu      nãitrªnhiÖn  trªnthÞ  êng:®Ò   cã    tr   nghÞ    chøc  c¸c Bé  n¨ng  biÖn  cã  ph¸p thÝch      hîp ®Ó kÞp    thêing¨n  chÆn  viÖc  tiªuthô    s¶n phÈm   ®éc    cã  tè ¶nh hëng  ®Õn  søc khoÎ ngêi tiªudïng  vËt       vµ    nu«i. Bé  Th¬ng      m¹i ®Ò nghÞ  Y   chØ   Bé  tÕ  ®¹o  Côc  Qu¶n    lý chÊt l thùc  îng    phÈm,  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n chØ  ®¹o  Côc  Thó    y, Tæng   côc    H¶i quan  chØ ®¹o    H¶i quan    c¸c ®Þa   ph¬ng, cïng c¸c Bé, c¬          quan  ngang  Bé,  quan  c¬  thuéc ChÝnh  phñ, Uû     ban  nh©n d©n    c¸c tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc trung ¬ng      phèihîp chØ      ®¹o    c¸c doanh nghiÖp    trùcthuéc thùc hiÖn        c¸c qui®Þnh        t¹ v¨n b¶n  i nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2