Công văn xác nhận thay đổi địa điểm

Chia sẻ: Lê Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
202
lượt xem
12
download

Công văn xác nhận thay đổi địa điểm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn xác nhận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở làm việc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn xác nhận thay đổi địa điểm

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG SỞ NỘI VỤ Số : Đà Nẵng, ngày /SNV-TCBC tháng năm 2006 V/v Xác nhận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở làm việc. Kính gửi: …………………………………………… Ngày………tháng……….năm…….., Sở Nội vụ thành phố nhận được Công văn số……………..ngày…….tháng…….năm……..của…………..về việc xác nhận thay đổi trụ sở làm việc; Căn cứ Quyết định số 11/2001/QĐ-UB ngày 05 tháng 3 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Ban hành Quy định việc quản lý Nhà nước đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị Trung ương và địa phương khác đóng tại thành phố Đà Nẵng; Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng xác nhận: ……………………………………………..thay đổi địa điểm đặt trụ sở từ số nhà……., đường………………….., phường…………….., quận…….., phố Nẵng số nhà……….,đường………….., thành Đà sang phường………….., quận……………, thành phố Đà Nẵng. Người đứng đầu cơ quan chủ quản………………………chỉ đạo Người đứng đầu đơn vị trực thuộc tại thành phố Đà Nẵng …………..tổ chức hoạt động theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và của chính quyền địa phương./. KT. GIÁM ĐỐC Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC - Như trên; - Cục Thống kê TP; - Cục Thuế ĐN; - Sở KH và ĐT; - UBND quận ……….; - UBND P………..; - Giám đốc Sở (để b/c); Phạm Tấn Tài - Lưu VT, TCBC. /storage/tailieu/files/source/20090930/lawcao/cv_xac_nhan_thay_doi_dia_diem_5504.doc
Đồng bộ tài khoản