Công việc giám sát của chủ đầu tư (Tư vấn giám sát)

Chia sẻ: Nguyễn Xuân Thăng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

2
783
lượt xem
378
download

Công việc giám sát của chủ đầu tư (Tư vấn giám sát)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các quy định về Giám sát trong Nghị định 209/2004/NĐ-CP: Giám sát của chủ đầu tư (hay đại diện) phải thường xuyên, liên tục, có hệ thống. Giám sát công tác khảo sát xây dựng (điều 11, 12 NĐ 209).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công việc giám sát của chủ đầu tư (Tư vấn giám sát)

 1. Coâng vieäc Giaùm saùt cuûa Chuû ñaàu tö ( Tö vaán giaùm saùt) t) KS. VÖÔNG HOAØNG THANH 1
 2. Caùc quy ñònh veà Giaùm saùt trong Nghò ñònh 209/2004/NÑ-CP •Giaùm saùt cuûa Chuû ñaàu tö (hay ñaïi dieän CÑT) phaûi thöôøng xuyeân, lieân tuïc , coù heä thoáng . •Giaùm saùt coâng taùc khaûo saùt xaây döïng (ñieàu 11,12 NÑ 209). •Nghieäm thu Thieát keá(Ñieàu 16 NÑ 209). •Giaùm saùt chaát löôïng thi coâng coâng trình (ñieàu 21 NÑ 209) •Giaùm saùt taùc giaû cuûa nhaø thaàu TK (ñieàu 22 NÑ 209) •Giaùm saùt cuûa Nhaân daân veà chaát löôïng coâng trình (ñieàu3 NÑ 209) 2
 3. Caùc löu yù khi thöïc hieän coâng taùc Giaùm saùt theo Nghò ñònh 209/2004/NÑ-CP •Muïc tieâu : CT ñaït chaát löôïng . Hoaøn thaønh tieán ñoä, baøn giao CT ñuùng theo yeâu caàu. Quaûn lyù toát chi phí, thanh toaùn vaø quyeát toaùn ñuùng quy ñònh .( tham khaûo NÑ 99/2007) An toaøn lao ñoäng . Baûo ñaûm veä sinh moâi tröôøng. 3
 4. Caùc löu yù khi thöïc hieän coâng taùc Giaùm saùt theo Nghò ñònh 209/2004/NÑ-CP •Noäi dung giaùm saùt cuûa CÑT( TVGS) (ñieàu 21): Kieåm tra ñieàu kieän khôûi coâng.(ñieàu 72 , Luaät Xaây döïng ) Kieåm tra söï phuø hôïp naêng löïc Nhaø thaàu so vôùi hoà sô döï thaàu vaø hôïp ñoàng xaây döïng . Kieåm tra, giaùm saùt vaät tö, vaät lieäu, thieát bò laép ñaët vaøo coâng trình(chuù yù thí nghieäm vaät lieäu, kieåm ñònh thieát bò). Kieåm tra giaùm saùt trong quaù trình thi coâng xaây döïng cuûa Nhaø thaàu.(Chuù yù quy trình nghieäm thu). 4
 5. Caùc vaên baûn chöùng töø trong giai ñoaïn giaùm ng saùt: t: Cô sôû phaùp lyù ñeå tieán haønh khôûi coâng nh Vaên baûn caàn coù trong quaù trình thi coâng Vaên baûn caàn khi baøn giao, ñöa vaøo söû duïng. ng. 5
 6. A./Cô sôû phaùp lyù ñeå tieán haønh khôûi nh coâng: QÑ duyeät döï aùn ñaàu tö . Baûn veõ vaø döï toaùn Thieát keá thi coâng ñöôïc duyeät. QÑ duyeät keá hoaïch ñaáu thaàu . ch QÑ duyeät HSMT. QÑ duyeät keát quaû ñaáu thaàu . Bieân baûn kieåm tra naêng löïc thöïc teá cuûa Nhaø thaàu . Bieân baûn thöông thaûo Hôïp ñoàng vôùi Nhaø thaàu truùng ng ng thaàu . Keá hoïach voán ñöôïc duyeät(ñ/v döï aùn voán ngaân ach saùch) ch Hôïp ñoàng thi coâng. ng Leänh khôûi coâng do CÑT ban haønh . nh nh 6
 7. Vaên baûn thoâng baùo phaïm vi coâng tröôøng , thôøi gian thi coâng , ng ñôn vò thi coâng cho Cô quan quaûn lyù, Ban Ngaønh ñòa phöông . nh Hôïp ñoàng mua Baûo hieåm coâng trình cuûa CÑT . ng Hôïp ñoàng mua Baûo hieåm cho ngöôøi lao ñoäng, vaät tö thieát bò, ng ng baûo hieåm ngöôøi thöù ba cuûa Nhaø thaàu . B./Vaên baûn caàn coù trong quaù trình thi coâng : Bieân baûn baøn giao hieän tröôøng ( keå caû tim moác, cao ñoä ) . ng Caùc vaên baûn thoâng baùo caùc coâng trình ngaàm trong phaïm vi hieän tröôøng (neáu coù). ng ). Vaên baûn pheâ duyeät Phöông aùn thi coâng , bieän phaùp an toaøn lao ñoäng , tieán ñoä ( do Nhaø thaàu laäp ) cuûa Tö vaán Giaùm saùt vaø ng CÑT. Vaên baûn pheâ duyeät thay ñoåi chuûng loaïi Vaät tö thieát bò (neáu coù). ng ). Chöùng chæ xuaát xöôûng cuûa caùc loaïi vaät tö chuû yeáu keøm theo caùc ng ng baùo caùo thí nghieäm lieân quan .( Ximaêng , theùp…) 7
 8. Ñoái vôùi thieát bò ñöa vaøo hieän tröôøng phaûi coù phieáu ng kieåm tra, kieåm ñònh chaát löôïng cuûa cô quan chöùc ng naêng . Caùc baûn veõ thi coâng ñöôïc duyeät . Bieân baûn theo doõi caùc thí nghieäm hieän tröôøng . ng Bieân baûn laáy maãu thí nghieäm taïi hieän tröôøng theo quy ng ñònh . Baùo caùo thí nghieäm caùc maãu laáy taïi hieän tröôøng . ng Bieân baûn nghieäm thu coâng vieäc,phaàn khuaát laáp. Bieân baûn chuyeån böôùc thi coâng, chuyeån giai ñoïan . an Bieân baûn nghieäm thu caùc haïng muïc hoaøn thaønh baøn ng nh giao . (Chuù yù caùc maãu bieân baûn nghieäm thu) 8
 9. COÂNG TAÙC NGHIEÄM THU Nhaø thaàu phaûi töï toå chöùc nghieäm thu caùc coâng vieäc xaây döïng, ñaëc bieät caùc coâng trình ngaàm, khuaát laáp; boä phaän (giai ñoaïn) coâng trình; haïng muïc coâng trình ; coâng trình tröôùc khi môøi CÑT nghieäm thu . BB nghieäm thu noäi boä. Nhaø thaàu phaûi laäp Nhaät kyù thi coâng ñeå Giaùm saùt cuûa CÑT kieåm soaùt vaø ghi yù kieán haøng ngaøy. ( TCVN 4055- 1985) Soå do Nhaø thaàu laäp . Trong BB nghieäm thu coâng vieäc phaûi coù ñính keøm baûn veõ hoaøn coâng coâng vieäc: coù ghi ñuû kích thöôùc, vò trí, khoái löôïng cuûa coâng vieäc ñöôïc nghieäm thu. Khi nghieäm thu vaät lieäu ñaàu vaøo chuù yù caùc Chöùng chæ xuaát xöù (C.O) vaø Chöùng chæ chaát löôïng (C.Q) cuûa nhaø cung caáp tröôùc khi ñöa vaøo coâng tröôøng, sau ñoù Giaùm saùt CÑT môùi tieán haønh caùc böôùc kieåm tra theo yeâu caàu cuûa coâng trình. Cöông quyeát ñöa ra khoûi coâng tröôøng caùc vaät lieäu khoâng ñaùp öùng yeâucaàu KT cuûa coâng trình . Chuù yù coâng taùc nghieäm thu laø xaùc nhaän chaát löôïng vaø khoái löôïng . Sau ñoù laø cô sôû ñeå thanh toaùn. Do ñoù khoâng theå nghieäm thu soùt baát cöù coâng vieäc naøo. 9
 10. C./Vaên baûn caàn coù trong quaù trình nghieäm thu baøn giao: (phuï luïc 3 TT12/2005 hay phuï luïc Q trong TCXDVN 371) Toaøn boä caùc loaïi hoà sô trong quaù trình chuaån bò ñaàu tö vaø caùc loaïi Hoà sô trong quaù trình thi coâng . Caùc vaên baûn thoûa thuaän chuyeân ngaønh (PCCC, nh ñaáu noái haï taàng kyõ thuaät…) ng Bieân baûn nghieäm thu baøn giao ñöa vaøo söû duïngng Baûn veõ hoaøn coâng . 10
 11. D./Vaên baûn caàn coù trong quaù trình thanh toaùn, quyeát toaùn: (caùc phuï luïc TT06/2007 ) Toaøn boä caùc BB nghieäm thu trong quaù trình thi coâng . Caùc maãu theo phuï luïc trong TT 06/2007 keøm theo NÑ 99/2007veà vieäc quaûn lyù chi phí döï aùn ñaàu tö xaây döïng . ng Quyeát toaùn theo TT44/2003, 45/2004 cuûa Boä Taøi chính . 11
 12. Giaáy chöùng nhaän ñuû ñieàu kieän an toaøn chòu ng löïc. Giaáy chöùng nhaän söï phuø hôïp veà chaát löôïng. ng ng ( TT 16/2008 ngaøy 11/9/2008) 12
 13. GIAÁY CHÖÙNG NHAÄN ÑUÛ ÑIEÀU KIEÄN ÑAÛM BAÛO AN TOAØN CHÒU LÖÏC “Kieåm tra, xaùc nhaän coâng taùc khaûo saùt, thieát keá vaø thi coâng xaây döïng tuaân thuû caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät veà quaûn lyù chaát löôïng ñaùp öùng caùc yeâu caàu ñaûm baûo an toaøn chòu löïc cuûa coâng trình hoaëc haïng muïc coâng trình tröôùc khi ñöa vaøo söû duïng” Caùc coâng trình baét buoäc phaûi chöùng nhaän : a) Coâng trình coâng coäng taäp trung ñoâng ngöôøi töø caáp III trôû leân( nhaø haùt, vuõ tröôøng, nhaø ga, nhaø thi ñaáu… ); rieâng beänh vieän, nhaø treû, tröôøng maãu giaùo, tröôøng hoïc coù quy moâ töø 2 taàng vaø coù toång dieän tích saøn töø 300m² trôû leân. b) Chung cö, khaùch saïn, nhaø laøm vieäc, thaùp thu phaùt soùng vieãn thoâng, truyeàn thanh, truyeàn hình töø caáp II trôû leân. c) Kho xaêng, daàu, kho chöùa khí hoùa loûng, hoaù chaát töø caáp II trôû leân. d) Ñaäp, caàu, Haàm giao thoâng töø caáp II trôû leân; ñöôøng saét treân cao, heä thoáng caùp treo v/c ngöôøi khoâng phaân bieät caáp . 13 GT KET THUC DU AN - V.H.T 1
 14. GIAÁY CHÖÙNG NHAÄN SÖÏ PHUØ HÔÏP VEÀ CHAÁT LÖÔÏNG Caùc coâng trình khoâng phaân bieät loaïi vaø caáp phaûi ñöôïc chöùng nhaän söï phuø hôïp veà chaát löôïng khi coù yeâu caàu cuûa cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc veà xaây döïng ôû ñòa phöông hoaëc theo yeâu caàu cuûa chuû ñaàu tö hoaëc chuû sôû höõu treân cô sôû yeâu caàu cuûa toå chöùc baûo hieåm coâng trình, cuûa toå chöùc vaø caù nhaân mua, quaûn lyù hoaëc söû duïng coâng trình . Ñoái tuôïng chöùng nhaän coù theå laø coâng trình xaây döïng môùi hoaëc ñang söû duïng . 14 GT KET THUC DU AN - V.H.T 8
 15. GIAÁY CHÖÙNG NHAÄN ÑUÛ ÑIEÀU KIEÄN NG ÑAÛM BAÛO AN TOAØN CHÒU LÖÏC NOÄI DUNG KIEÅM TRA: Kieåm tra coâng taùc khaûo saùt, thieát keá. Kieåm tra coâng taùc thi coâng xaây döïng coâng trình . ng Sau 15 ngaøy keå töø khi chuû ñaàu tö noäp ñuû hoà sô , taøi lieäu hoaøn thaønh nh coâng trình ; toå chöùc kieåm tra caáp giaáy chöùng nhaän theo maãu ng quy ñònh taïi Phuï luïc cuûa TTö 16/2008/TT-BXD ngaøy 11/9/2008, neáu ñaùp öùng caùc ñieàu kieän sau: ng - Coâng taùc khaûo saùt, thieát keá vaø thi coâng coâng trình tuaân thuû caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät veà quaûn lyù chaát löôïng ñaùp öùng caùc ng ng yeâu caàu ñaûm baûo an toaøn chòu löïc cuûa coâng trình . - Caùc soá lieäu quan traéc, bieåu hieän beân ngoaøi cuûa keát caáu phaûn aùnh söï laøm vieäc bình thöôøng cuûa keát caáu. nh ng - Caùc keát quaû phuùc tra, kieåm tra laïi (neáu coù) ñaûm baûo keát caáu ñuû khaû naêng chòu löïc. 15
 16. GIAÁY CHÖÙNG NHAÄN SÖÏ PHUØ HÔÏP CHAÁT LÖÔÏNG NG NG Chuû ñaàu tö thöïc hieän khi coù yeâu caàu töø caùc toå chöùc QLNN veà XD taïi ñòa phöông hoaëc chuû söû duïng . Beân coù yeâu caàu ñöa ra phaïm vi vaø noäi dung caàn chöùng nhaän . Ñoái vôùi yeâu caàu cuûa cô quan QLNN ñòa phöông thì CÑT phaûi thöïc hieän ñaày ñuû. Ñoái vôùi yeâu caàu cuûa caùc toå chöùc caù nhaân khaùc thì phaïm vi vaø noäi dung do beân yeâu caàu vaø chuû ñaàu tö thoûa thuaän. Phaïm vi chöùng nhaän coù theå laø söï phuø hôïp veà thieát keá, söï phuø hôïp veà thi coâng XD hoaëc söï phuø hôïp veà chaát löôïng coâng trình . Noäi dung chöùng nhaän coù theå laø moät , moät soá hoaëc toaøn boä caùc tieâu chí veà an toaøn chòu löïc, an toaøn vaän haønh; chaát löôïng phaàn hoaøn thieän, cô ñieän…. 16

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản